Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Procesným nariadením na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 na Cypre je procesné nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu z roku 2008, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2009.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.