Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Česko

Autor obsahu
Česko

Úvod

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

Aká je ich výška?

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch. V prílohe zákona je sadzobník poplatkov. Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Poplatky, ktoré nepresahujú 5 000 Kč, je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

V konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je potrebné zaplatiť súdne poplatky podľa všeobecnej úpravy. Uplatňujú sa tu rovnaké pravidlá ako pre iné občianskoprávne konania.

Aká je ich výška?

Sadzby poplatkov za konanie sú stanovené ako pevná suma alebo ako percento v prípade poplatku, ktorého základ je vyjadrený peňažnou sumou. Percentuálny poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou k zákonu č. 549/1991 Z. z. o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je relevantné základné pravidlo založené na kritériu peňažného plnenia. Za návrh na začatie občianskoprávneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie do sumy 20 000 Kč, je poplatok stanovený na 1 000 Kč.

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ak nebol zaplatený poplatok splatný pri podaní návrhu na začatie konania, odvolania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku v lehote, ktorú mu určí v dĺžke najmenej 15 dní. Výnimočne môže súd určiť kratšiu lehotu. Po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku súd zastaví konanie. Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje.

Ak odvolací súd po tom, ako mu bola vec predložená na rozhodnutie o odvolaní, zistí, že nebol zaplatený poplatok splatný pri podaní odvolania, vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku v lehote, ktorú mu určí v dĺžke najmenej 15 dní. Výnimočne môže odvolací súd určiť kratšiu lehotu. Po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku odvolací súd zastaví konanie. Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje. Podobne sa postupuje pri konaní pred dovolacím súdom.

Ak nadobudne rozhodnutie o pozastavení konania z dôvodu nezaplatenia poplatku právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Bankové údaje možno nájsť na webových sídlach jednotlivých súdov, ktoré sú dostupné na webovom portáli https://www.justice.cz/. Poplatky do výšky 5 000 Kč je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Vo veciach poplatkov za konanie rozhoduje súd, ktorý je vecne a miestne príslušný prejednávať a rozhodovať vo veci na prvom stupni.

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet príslušného súdu alebo odovzdaním kolkových známok príslušnému súdu sú povinnosti poplatníka, pokiaľ ide o zaplatenie súdnych poplatkov, splnené. Nie je povinný súdu predkladať žiadne iné doklady.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.