Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Navrhovateľ môže voči odporcovi v cezhraničnom spore uplatniť nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu až do výšky 2 000 EUR (bez všetkých úrokov, výdavkov a nákladov). Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu, na ktorom sa žaloba podala. Tento postup sa môže použiť v prípade peňažných aj nepeňažných pohľadávok v občianskych aj obchodných veciach. V Anglicku a vo Walese možno konanie začať na okresnom súde, ale nie na najvyššom súde.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdny poplatok za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je rovnaký ako poplatok za vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Na podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je potrebné zaplatiť súdny poplatok. Ak chcete platiť debetnou/kreditnou kartou, v dodatku „Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, tlačivo A“ by ste mali uviesť príslušné podrobnosti týkajúce sa karty.

V prípadoch, pri ktorých je na vyriešenie sporu potrebné vypočutie, sa bude účtovať aj poplatok za vypočutie.

Ak bude potrebné pohľadávky vymáhať, bude treba zaplatiť ďalší súdny poplatok. Viac podrobností o jednotlivých dostupných typoch konaní nájdete na stránkach, ktoré sa venujú presadzovaniu práva v Anglicku a vo Walese.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese nájdete v letáku EX50 – Poplatky na súdoch pre občiansko-právne a rodinné záležitosti

Pre ľahšiu orientáciu sú poplatky za konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu uvedené v tabuľke nižšie platné k 17. novembru 2016. Súdne poplatky sa môžu meniť. Na súde, u právneho zástupcu alebo akejkoľvek inej kompetentnej osoby alebo organizácie si preto vždy skontrolujte, či je daná výška poplatku ešte stále aktuálna. Tieto poplatky sú uvedené v librách šterlingov (GBP). Ak chcete vypočítať ekvivalent uvedenej sumy v eurách, prepočítanie sa musí uskutočniť v deň, keď chcete podať návrh.

1.1. Pri začatí konania (vrátane konaní začatých po tom, ako bol udelený súhlas s ich začatím, a okrem prípadov vznesených používateľmi internetu prostredníctvom portálov County Court Business Centre alebo Money Claim OnLine) s cieľom vymôcť sumu peňazí, ak požadovaná suma:

Poplatky (£)

a) nepresahuje £300

£35

b) prevyšuje £300, ale nepresahuje £500

£50

c) prevyšuje £500, ale nepresahuje £1 000

£70

d) prevyšuje £1 000, ale nepresahuje £1 500

£80

e) prevyšuje £1 500, ale nepresahuje £3 000

£115

Pri predvedení na vypočutie sa platí ďalší poplatok.

Poplatok za vypočutie prípadu vo veci s nízkou hodnotou sporu, ak požadovaná suma:

i) neprevyšuje £300

£25

ii) prevyšuje £300, ale nepresahuje £500

£55

ii) prevyšuje £500, ale nepresahuje £1 000

£80

iii) prevyšuje £1 000, ale nepresahuje £1 500

£115

iv) prevyšuje £1 500, ale nepresahuje £3 000

£170

Ak chcete vymôcť pohľadávku, treba zaplatiť ďalší poplatok.

Ak chcete podať návrh na súd, musíte zaplatiť súdny poplatok a ďalšie súdne poplatky v rôznych štádiách súdneho sporu. V závislosti od vašej osobnej situácie vám môžu byť poplatky „odpustené“, čo znamená, že ich nebudete musieť zaplatiť alebo zaplatíte iba časť z nich. O odpustenie jednotlivých poplatkov v rámci súdneho konania však musíte požiadať osobitne pre každý poplatok. Ak napríklad požiadate o odpustenie poplatku za podanie prvého návrhu, odpustí sa vám len tento prvý poplatok za začatie konania. Dôvodom je skutočnosť, že počas súdneho konania sa môže vaša osobná situácia zmeniť a neskôr už nemusíte mať nárok na odpustenie poplatku. Alebo by ste naopak mohli získať nárok na odpustenie poplatkov počas konania.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak navrhovateľ nesprávne vyplní príslušné údaje o kreditnej karte alebo ak platba z nejakého dôvodu zlyhá, súd, ktorý sa vecou zaoberá, zašle navrhovateľovi tlačivo B (Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form) a požiada ho, aby poskytol podrobnosti o platnej kreditnej karte a zaplatil súdne poplatky. Ak nebude prijatá správna platba, na návrh sa už nebude ďalej prihliadať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba súdneho poplatku sa uskutočňuje vďaka poskytnutiu správnych platobných údajov súdu. Spočiatku by k tomu malo dôjsť prostredníctvom poskytnutia príslušných podrobností v tlačive s označením European Small Claims Procedure, Appendix to Form A (Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, dodatok k tlačivu A).

Platba sa zvyčajne vykonáva debetnou/kreditnou kartou. Na súde, na ktorom sa podáva daný návrh, nemusia byť možné všetky spôsoby platby uvedené v tlačive A. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť si, aký spôsob platby možno použiť.

Možno pôjde platiť aj kreditnou kartou cez telefón. Mnoho súdov má možnosť prijímať platby kartou týmto spôsobom, ale najprv by ste mali kontaktovať príslušný súd, aby ste si potvrdili, či je skutočne možné uskutočniť platbu týmto spôsobom.

Elektronickú platbu je možné uskutočniť iba voči niekomu, kto má adresu v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bol návrh podaný správne, súd doručí odporcovi tlačivo žiadosti (spolu so sprievodnými dokumentmi) spoločne s tlačivom na odpoveď týkajúci sa európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (European Small Claims Procedure Answer Form, tlačivo C). Navrhovateľovi sa zároveň pošle oznámenie o začatí konania spolu s potvrdením o prijatí platobnej transakcie.

Potvrdenie bude mať obyčajne rozmery 8 × 12 cm, navrchu bude názov súdu s jeho poštovou adresou a naspodku zaplatená suma spolu s dátumom a časom platby.

Viac informácií nájdete na stránke venovanej cezhraničným pohľadávkam v Európskej únii.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.