Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinaangličtinafrancúzštinarumunčina.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ak podávate návrh na súd v Estónsku v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, budete musieť zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste predkladali vnútroštátny návrh. Štátne poplatky a iné procedurálne náklady sú upravené v Občianskom súdnom poriadku a zákone o štátnych poplatkoch. Štátne poplatky a procedurálne náklady, ktoré treba zaplatiť súdu, možno uhradiť len bankovým prevodom.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Ak predkladáte návrh, budete musieť zaplatiť štátny poplatok na pokrytie trov konania.

Koľko musím zaplatiť?

Ak podávate návrh na súd v Estónsku v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, štátny poplatok, ktorý budete musieť zaplatiť, je rovnaký, ako keby ste predkladali vnútroštátny návrh. Výška štátneho poplatku závisí od peňažnej sumy, ktorú si nárokujete. Napríklad, budete musieť zaplatiť štátny poplatok 100 EUR pri uplatňovanom nároku vo výške 500 EUR, štátny poplatok 175 EUR pri nároku vo výške 1 000 EUR, štátny poplatok 200 EUR pri nároku vo výške 1 500 EUR a štátny poplatok 225 EUR pri nároku vo výške 2 000 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Štátny poplatok musíte zaplatiť vopred pri predložení návrhu. Ak ste nezaplatili štátny poplatok, súd vám poskytne možnosť uhradiť ho v lehote stanovenej súdom. Ak štátny poplatok neuhradíte v stanovenej lehote, súd váš návrh zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom. Kreditné karty nie sú akceptované. Pri všetkých platbách určených súdom je príjemcom ministerstvo financií.

Ak hradíte štátny poplatok vopred, musíte v riadku na vysvetlenie platby čo najpresnejšie uviesť konanie, pre ktoré hradíte štátny poplatok. Ak hradíte štátny poplatok prostredníctvom portálu, napr. portálu na registráciu spoločností (Company Registration Portal) alebo verejného portálu na elektronické podania (e-File), platbe sa vždy priradí jedinečné referenčné číslo spojené s konkrétnym nárokom.

Viac informácií o účtoch na úhradu štátnych poplatkov a referenčných číslach súdov sa nachádza na webovom sídle estónskych súdov.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte súdu poskytnúť informácie potvrdzujúce úhradu štátneho poplatku, aby mohol súd overiť prijatie štátneho poplatku. Ide o tieto informácie: meno osoby hradiacej štátny poplatok, informácie o banke a účte, na ktorý bol štátny poplatok zaplatený, zaplatenú sumu a dátum platby. Súd môže overiť prijatie platby elektronicky, t. j. nemusíte predložiť platobný príkaz na potvrdenie úhrady štátneho poplatku. Súd si ho však v prípade potreby môže vyžiadať.

Posledná aktualizácia: 24/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.