Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Súdne trovy za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú upravené v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtskostengesetz – GKG).

Súdne trovy vyberá súd prostredníctvom vyúčtovania súdnych trov. Poplatky sú splatné pri podaní návrhu na začatie konania, hoci pokračovanie v konaní nie je podmienené zaplatením poplatkov.

Za trovy konania nesie zodpovednosť okrem navrhovateľa aj ten, komu boli súdom uložené alebo kto ich prevzal v rámci zmieru.

Aké sú poplatky?

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o súdnych poplatkoch (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV–GKG). V bode 1210 KV-GKG je za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovená sadzba poplatku 3,0. V prípade predčasného ukončenia konania sa sadzba poplatku znižuje na sadzbu poplatku 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá je zvyčajne v rovnakej výške ako výška pohľadávky.

Koľko musím zaplatiť?

Vznikajú nasledujúce poplatky:

Hodnoty do
EUR

Poplatok 3,0
EUR

Poplatok 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Okrem poplatkov sa uhrádzajú všetky vzniknuté náklady, napr. za službu, svedkov, znalcov a tlmočníkov.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne trovy vymáha v prípade nezaplatenia súd.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Platba sa môže uskutočniť bankovým prevodom na účet uvedený vo faktúre. Musí sa uviesť referenčné číslo.

a) Bankový prevod

Platba bankovým prevodom je možná.

b) Kreditná karta

Platba kreditnou kartou nie je možná.

c) Inkaso z Vášho bankového účtu

Platba inkasom (stiahnutím z účtu) nie je možná.

d) Iný druh platby (uveďte)

Neexistujú žiadne iné druhy platieb.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Priebeh konania nie je podmienený platbou.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.