Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Úvod

Poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú upravené v zákone o súdnych trovách (Gerichtskostengesetz – GKG).

Súd účtuje poplatky formou faktúry. Poplatky sú splatné hneď po predložení návrhu na začatie konania súdu. V konaní sa bude pokračovať aj v prípade, že v danom čase neboli súdne trovy uhradené.

Súdne trovy musí vždy uhradiť žiadateľ. Na konci konania ich musí zaplatiť ten účastník, ktorému ich súd uložil alebo ktorý ich prijal v rámci zmieru.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Konkrétne poplatky sú stanovené v zozname poplatkov (Kostenverzeichnis – KV-GKG), ktorý je prílohou k zákonu o súdnych trovách. Pod číslom 1210 KV-GKG je pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovená sadzba poplatku vo výške 3,0. V prípade predčasného ukončenia konania sa poplatok znižuje na sadzbu vo výške 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa spravidla zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky.

Koľko musím zaplatiť?

Vznikajú nasledujúce poplatky:

Hodnoty do EUR

3,0-násobok poplatku EUR

1,0-násobok poplatku EUR

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Okrem poplatkov sa uhrádzajú prípadné výdavky, napríklad na doručovanie, svedkov, znalcov a tlmočníkov.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa súdne trovy nezaplatia, súd pristúpi k ich vymáhaniu.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Platba sa musí uskutočniť bankovým prevodom na účet uvedený na faktúre. Je potrebné uviesť spisovú značku.

Nie je možná platba kreditnou kartou ani inkaso z bankového účtu navrhovateľa zo strany súdu.

Iné spôsoby platby nie sú k dispozícii.

Čo by som mal urobiť po zaplatení?

Konanie pokračuje aj v prípade, že poplatky nie sú zaplatené. Súd spracuje návrh po jeho prijatí.

Posledná aktualizácia: 15/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.