Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Cieľom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je predovšetkým zjednodušiť a zrýchliť cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Európskej únii a znížiť náklady týchto konaní medzi členskými štátmi.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Aby bolo možné podať na súd žiadosť, ktorá bude prejednaná v súlade s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, je potrebné zaplatiť súdne poplatky, ktoré zodpovedajú (malému) percentuálnemu podielu sumy požadovanej žalobcom. Poplatky musia byť uhradené pri podaní žiadosti.

Koľko mám zaplatiť?

Príslušná suma je určená súdom a je úmerná výške náhrady požadovanej žalobcom. Napríklad, ak žalobca požaduje sumu 5 000 EUR, súdne poplatky budú približne vo výške 65 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak súdne poplatky nie sú zaplatené včas, súd má diskrečnú právomoc: a) stanoviť lehotu pre žalobcu na predloženie príslušného dôkazu o zaplatení poplatkov; alebo b) zamietnuť žiadosť.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky sa zvyčajne platia v hotovosti na určenom mieste platby. Tajomníci môžu zainteresovaným stranám vysvetliť postup platby. Súdne poplatky nie je možné (zatiaľ) platiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom bankového účtu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Doklad o zaplatení súdnych poplatkov vydaný v mieste platby je priložený k spisu spolu so žiadosťou.

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.