Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Pravidlá upravujúce súdne poplatky splatné v konaniach, ktoré sa začali v Maďarsku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa stanovujú v zákone č. XCIII z roku 1990 o poplatkoch. Pri začatí konania sa podľa uvedených pravidiel musí zaplatiť poplatok vo výške 6 % hodnoty pohľadávky buď tak, že sa na pošte zakúpi kolok, alebo tak, že sa poplatok zaplatí štátnej daňovej správe. Poplatok možno štátnej daňovej správe zaplatiť aj bankovým prevodom.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri začatí konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musia zaplatiť súdne poplatky.

Koľko musím zaplatiť?

V prípade peňažných pohľadávok sa musí zaplatiť 6 % hodnoty pohľadávky bez dodatočných poplatkov (úrokov, nákladov), zatiaľ čo v prípade nepeňažných pohľadávok sa musí zaplatiť 6 % odhadovanej pohľadávky, pričom minimálna suma je 15 000 HUF. V prípade peňažných pohľadávok v iných menách ako vo forintoch sa poplatok platí z hodnoty pohľadávky prepočítanej priemerným výmenným kurzom centrálnej banky platným v deň podania návrhu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Navrhovateľ, ktorý pri začatí konania nezaplatí poplatok, dostane od súdu výzvu na zaplatenie. Ak ju navrhovateľ nesplní v stanovenej časovej lehote, súd návrh zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

  1. Procesné poplatky možno zaplatiť kolkom. Kolky si možno zakúpiť na pošte. Keď sa procesný poplatok uhrádza kolkom, suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol, takže akýkoľvek rozdiel medzi požadovanou sumou a hodnotou kolku nižší ako 50 HUF sa neberie do úvahy, zatiaľ čo akýkoľvek rozdiel vyšší ako 50 HUF sa započítava ako 100 HUF.
  2. Navrhovateľ môže takisto zaplatiť procesný poplatok na základe výpočtu štátnej daňovej správy. V tomto prípade sa musí štátnej daňovej správe predložiť formulár návrhu spolu s kópiou. Vypočítaný poplatok možno uhradiť peňažnou poukážkou, ktorú poskytuje štátna daňová správa, alebo prevodom na účet uvedený štátnou daňovou správou, a ak je to možné, bankovou kartou. Na to, aby sa vypočítal procesný poplatok, sa formulár návrhu môže predložiť ktorémukoľvek okresnému (resp. budapeštianskemu) daňovému riaditeľstvu Národnej daňovej a colnej správy (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Čo mám urobiť po zaplatení?

  1. Ak sa procesný poplatok platí kolkom, kolok sa musí prilepiť na návrh a návrh sa potom musí predložiť súdu. Kolok prilepený na návrhu klient nesmie nijakým spôsobom meniť ani označovať.
  2. Keď sa uhrádza procesný poplatok na základe výpočtu, štátna daňová správa na návrhu osvedčí, že bol predložený na účely vypočítania poplatku. Potom sa návrh môže podať na súd.
Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.