Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Časť 9 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014) sa týka platby súdnych poplatkov v súvislosti s dokumentmi špecifickými pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Časť 2 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014) sa týka platby súdnych poplatkov v občianskoprávnych konaniach na okresných súdoch spoločných pre obidve oblasti.

V rámci elektronického súdneho registra Courts Services Online sa nedávno zaviedli online služby, prostredníctvom ktorých môžete podávať žiadosti, kontrolovať ich, vykonávať v súvislosti s nimi platby a postupovať ich, a to aj pokiaľ ide o pohľadávky s nízkou hodnotou sporu pri vytváraní účtu. Systém je otvorený všetkým fyzickým a právnickým osobám.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Platba poplatkov sa vyžaduje pri predkladaní týchto dokumentov v súvislosti s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa pohľadávok s nízkou hodnotou sporu u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar):

  1. pri podávaní počiatočnej žiadosti,
  2. pri podávaní oznámenia o spore (Notice of Dispute) s protinávrhom,
  3. *** pri podávaní návrhu na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment),
  4. *** pri podávaní odvolania (Notice of Appeal) na obvodný súd,
  5. *** pri vydaní predvolania v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov).

*** Tieto dokumenty nie sú uvedené v časti 9 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014), ale sú uvedené v časti 2 vykonávacieho predpisu č. 22 z roku 2014 (Statutory Instrument No. 22 of 2014).

Koľko mám zaplatiť?

Predmet

(1)

Poplatok

(2)

Doklad, ktorý sa má opečiatkovať

(3)

Podanie žiadosti u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar)

25,00 €

Žiadosť alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie oznámenia o spore (Notice of Dispute) s protinávrhom u tajomníka pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar)

25,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie návrhu na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment)

15,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Podanie odvolania (Notice of Appeal) na obvodný súd

25,00 €

Oznámenie alebo doklad o súdnych poplatkoch (Court Fee Card)

Vydanie predvolania v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov)

15,00 €

Pôvodné predvolanie

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak súdny poplatok za žiadosť nie je zaplatený, dokument sa vráti navrhovateľovi a požaduje sa platba.

Ak súdny poplatok za oznámenie o spore s protinávrhom (Notice of Dispute with a Counterclaim) nie je zaplatený, dokument sa posúdi, aby sa zistilo, či má odporca platný protinávrh. Ak ÁNO, dokument sa vráti odporcovi a požaduje sa platba. Ak NIE, dokument sa vráti odporcovi s vysvetlením, prečo protinávrh nie je platný. Odporcovi sa sprístupní nové tlačivo oznámenia o spore (Notice of Dispute), ktorý vyplní a vráti tajomníkovi pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar).

Ak súdny poplatok za návrh na zrušenie rozsudku (Notice of Motion to Set Aside Judgment) nie je zaplatený v rámci povolenej časovej lehoty, táto skutočnosť sa oznámi predsedajúcemu sudcovi v deň podania žiadosti. Na upovedomenie súdneho úradníka („šerifa“) sa môže vydať dekrét, aby v praxi vykonal pôvodný rozsudok vydaný kvôli omeškaniu.

Ak súdny poplatok za odvolanie na obvodnom súde (Notice of Appeal) nie je zaplatený, spis sa nepostúpi obvodnému súdu. Na upovedomenie súdneho úradníka („šerifa“) sa môže vydať dekrét, aby v praxi vykonal pôvodný súdom vydaný dekrét.

Ak súdny poplatok za predvolanie v podobe Subpoena Ad Testificandum alebo Subpoena Duces Tecum (predvolanie svedkov) nebude zaplatený, predvolanie bude neplatné.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky možno zaplatiť v kancelárii notára na ktoromkoľvek okresnom súde týmito spôsobmi:

v hotovosti alebo šekom, poštovou poukážkou, platobným príkazom splatným vedúcemu úradníkovi

Poplatky možno zaplatiť aj zaslaním šeku, poštovej poukážky či platobného príkazu splatného vedúcemu úradníkovi príslušnej kancelárie okresného súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení v kancelárii notára na ktoromkoľvek okresnom súde si ponechajte potvrdenie o zaplatení, ktoré vám dal súdny úradník, a podajte opečiatkovaný dokument (opečiatkované dokumenty) tajomníkovi pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar).

Po zaslaní platby šekom, poštovou poukážkou či platobným príkazom splatným vedúcemu úradníkovi si ponechajte fotokópiu spôsobu platby a originál potvrdenia o zaslaní. Budete to potrebovať ako dôkaz, ak súd bude vyžadovať, aby ste platbu dosvedčili.

Keď Úrad pre pohľadávky s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Office) dostane platbu za akýkoľvek dokument, úrad tento dokument opečiatkuje a uchová si potvrdenie o zaplatenom poplatku.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.