Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Pravidlá o trovách konania sú stanovené v konsolidovanom zákone o súdnych poplatkoch (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) obsiahnutom v prezidentskom dekréte č. 115 z 30. mája 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Aké poplatky musím zaplatiť?

V občianskych súdnych konaniach každá strana hradí poplatky za vlastné písomnosti a písomnosti potrebné na konanie, ak sa ich úhrada požaduje od danej strany podľa zákona alebo súdu (článok 8 konsolidovaného zákona o súdnych poplatkoch, prezidentský dekrét č. 115/2002).

Poplatky v občianskych súdnych konaniach sú tieto:

  • štandardný poplatok za podanie návrhu na začatie konania,
  • poplatky za doručovanie písomností,
  • poplatky za vystavenie kópií.

Koľko musím zaplatiť?

Splatné sumy sú stanovené v článkoch 13 a 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002, pokiaľ ide o štandardný poplatok, resp. preddavkovú platbu na pokrytie nákladov na doručovanie na žiadosť súdu.

Poplatky za vystavenie kópií sú upravené v článku 267 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002 a sú uvedené v tabuľkách 6, 7 a 8 priložených k tomuto dekrétu.

Podľa článku 46 zákona č. 374/1991, ktorým sa zriaďuje úrad zmierovacieho sudcu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [v Taliansku majú zmierovací sudcovia právnickú kvalifikáciu], sa za písomnosti a rozsudky so sumou do 1 033 EUR platí len štandardný poplatok.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade neuhradenia súd alebo spoločnosť na vymáhanie dlhov (dohoda uzavretá s Equitalia Giustizia SpA) doručia výzvu na vykonanie úhrady s pokynmi, ako uhradiť platbu štandardného poplatku (článok 248 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

V prípade neuhradenia poplatkov za vystavenie kópií a sumy stanovenej v článku 30 prezidentského dekrétu č. 115/2002 súd môže odmietnuť prijatie písomnosti (článok 285 prezidentského dekrétu č. 115/2002).

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Ak sa platba uhrádza v Taliansku, treba použiť poštový účet, formulár F23 alebo kolky zakúpené od autorizovaných trafikantov a maloobchodných predajcov.

Platby zo zahraničia treba uhrádzať bankovým prevodom.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po úhrade je potrebné vyhotoviť príslušné potvrdenie s cieľom poskytnúť súdu dôkaz o úhrade.

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.