Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Úvod

Podľa článku 33 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likumssúdne poplatky (tiesāšanās izdevumi) zahŕňajú:

 1. súdne poplatky;
 2. kaucie;
 3. výdavky súvisiace s vedením konania.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky zahŕňajú:

1. štátny poplatok (valsts nodeva):

štátny poplatok sa musí zaplatiť za každý návrh podaný na súd – pôvodný návrh, protinávrh, návrh podaný treťou stranou so samostatnou pohľadávkou týkajúcou sa predmetu sporu v konaní, ktoré sa už začalo, návrh v osobitných formách konania alebo iný návrh stanovený v článku 34 Občianskeho súdneho poriadku.

2. výdavky súvisiace s preskúmaním veci, konkrétne:

 1. sumy splatné svedkom a znalcom;
 2. výdavky spojené s vypočutím svedkov alebo vykonaním obhliadky na mieste;
 3. výdavky spojené s vyhľadaním odporcu alebo svedka;
 4. výdavky spojené s výkonom rozsudku;
 5. výdavky spojené s vypracovaním, doručením, vydaním a prekladom súdnych predvolaní a iných súvisiacich súdnych dokumentov a s vrátením písomných dôkazov;
 6. výdavky spojené s vypracovaním a vydaním právnych upozornení;
 7. výdavky spojené so zabezpečením pohľadávky alebo s predbežnými ochrannými opatreniami;

3. výdavky súvisiace s konaním, t. j.

 1. odmeny advokátov;
 2. výdavky spojené s účasťou na súdnych pojednávaniach;
 3. výdavky spojené so zhromažďovaním dôkazov;
 4. výdavky na štátom financovanú právnu pomoc;
 5. výdavky na služby tlmočníka na súdnom pojednávaní.

Koľko musím zaplatiť?

článku 34 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje výška štátnych poplatkov podľa pohľadávok, ktoré sa posudzujú ako peňažná platba: za návrhy vo veci rozvodu; za návrhy v osobitných formách konania; za iné návrhy, ktoré nemajú peňažnú povahu alebo pri ktorých sa nevyžaduje vymeranie; za návrhy na vyhlásenie neplatnosti rozhodcovskej zmluvy; za návrhy týkajúce sa autorského práva a s ním súvisiacich práv, ochrany databáz (sui generis), ochranných známok, certifikačných známok a zemepisných označení, patentov, dizajnov, odrôd rastlín, porušení a ochrany topografie polovodičového výrobku, návrhy na ochranu obchodného tajomstva pred jeho nezákonným nadobudnutím, používaním a zverejnením, v prípade ktorých sa spor rieši pred odvolacím senátom pre priemyselné vlastníctvo; za návrhy vo veciach, ktorých predmetom je vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia účastníkov (akcionárov) kapitálovej spoločnosti; za návrhy týkajúce sa zábezpeky alebo predbežných ochranných opatrení; za návrhy na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach; za návrhy na vykonanie dôkazného konania, ak sa podávajú pred akýmkoľvek súdnym konaním; za návrhy týkajúce sa európskeho platobného rozkazu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze; za návrhy na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia; za návrhy na nesporné vymáhanie záväzkov; za návrhy na vydanie exekučného príkazu na účely uznania a výkonu rozhodnutia Stáleho rozhodcovského súdu alebo zahraničného rozhodcovského súdu; za návrhy na pokračovanie v konaní a opätovné otvorenie konania po vydaní rozsudku pre zmeškanie; za návrhy na otvorenie konania o majetkové vyrovnanie v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov; za sťažnosti v konaní o právnej ochrane, za sťažnosti v insolvenčnom konaní v dôsledku rozhodnutí prijatých na schôdzi veriteľov, za sťažnosti týkajúce sa rozhodnutí Útvaru kontroly platobnej neschopnosti (Maksātnespējas kontroles dienests), ako aj v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; za návrhy na konsolidáciu nehnuteľného majetku na meno kupujúceho; za návrhy na prevod procesných práv účastníkov konania, ak sa takéto návrhy podávajú na súd po nadobudnutí právoplatnosti konečného rozhodnutia vo veci; za návrhy na zrušenie oslobodenia fyzických osôb od dlhových záväzkov; za návrhy na vydanie duplikátu exekučného príkazu.

Kabinet ministrov určuje sumu, ktorá sa má vyplatiť svedkom a znalcom, ako aj výšku výdavkov na vypočutie svedkov alebo vykonanie obhliadky na mieste, vyhľadanie odporcov alebo svedkov, prípravu, doručenie, vydanie a preklad predvolaní a iných súvisiacich súdnych dokumentov, vrátenie písomných dôkazov, vypracovanie a zverejnenie právnych upozornení a zabezpečenie pohľadávky alebo predbežných ochranných opatrení a spôsob ich výpočtu.

Výška zábezpeky, ktorá sa má zložiť, je stanovená v článku 431 Občianskeho súdneho poriadku.

Rozsah, v akom sa výdavky súvisiace s prípadom uhrádzajú, je stanovený v článku 44 Občianskeho súdneho poriadku.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak k návrhu nie sú priložené doklady potvrdzujúce úhradu štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenými zákonom, súd podľa článku 133 Občianskeho súdneho poriadku zastaví konanie v súvislosti s návrhom a stanoví navrhovateľovi lehotu na nápravu nedostatkov.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote napraví nedostatky, za dátum podania návrhu sa považuje deň, keď bol prvý raz podaný na súde.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky nenapraví, návrh sa bude pokladať za nepodaný a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu navrhovateľovi nebráni tomu, aby ho navrhovateľ opäť podal na súd v súlade s bežnými postupmi stanovenými v Občianskom súdnom poriadku.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase).

Výdavky spojené s preskúmaním veci možno uhradiť na účet Správy súdov (Tiesu administrācija).

Štátne poplatky a účty súdov

Štátny súdny poplatok [článok 34 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou odseku 6 (za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania)]:

Príjemca: Štátna pokladnica

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo v prípade právnických osôb.

Štátny poplatok za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania (článok 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku):

pred vydaním vykonateľných titulov na účely ich vykonania požiadajte exekútora prostredníctvom sekcie Ostatné služby na webovom sídle elektronických aukcií o vygenerovanie faktúry za štátny poplatok za vydanie vykonateľných titulov na účely ich vykonania a uhraďte ju.

Účel platby: uveďte číslo faktúry a číslo vykonateľného titulu.

Výdavky spojené s preskúmaním veci okresným (mestským) súdom alebo krajským súdom (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku); výdavky spojené s vymáhaním záväzkov na základe súdneho oznámenia (článok 406.3 Občianskeho súdneho poriadku):

Príjemca: Správa súdov

Registračné č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21490“ a uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa výdavky spojené s preskúmaním veci uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby: číslo veci (ak je známe); krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov a registračné číslo v prípade právnických osôb.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri podaní návrhu na súd musíte priložiť doklady potvrdzujúce uhradenie štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenými zákonom.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.