Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.
Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Podľa článku 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) súdne poplatky (tiesāšanās izdevumi) zahŕňajú:

1. štátny poplatok (valsts nodeva);

2. správny poplatok (kancelejas nodeva);

3. výdavky súvisiace s preskúmaním veci.

Štátny poplatok sa musí zaplatiť za každý návrh podaný na súd – pôvodný návrh, protinávrh, návrh podaný treťou stranou so samostatnou pohľadávkou týkajúcou sa spornej veci v konaní, ktoré sa už začalo, návrh v osobitných formách konania alebo iný návrh stanovený v článku 34 Občianskeho súdneho poriadku.

Správny poplatok sa platí za:

 1. vydanie kópie dokumentu vo veci, ako aj opätovné vydanie rozsudku alebo rozhodnutia súdu; 7,11 EUR;
 2. vydanie potvrdenia; 2,85 EUR;
 3. vydanie duplikátu exekučného príkazu; 14,23 EUR;
 4. potvrdenie nadobudnutia účinnosti rozsudku súdu, ak sa má rozsudok predložiť zahraničným orgánom; 4,27 EUR;
 5. predvolanie svedkov; 4,27 EUR na osobu.
Výdavky súvisiace s preskúmaním veci:
 1. sumy splatné svedkom a znalcom;
 2. výdavky spojené s výsluchom svedkov alebo vykonaním kontrol na mieste;
 3. výdavky spojené s vyhľadaním odporcu;
 4. výdavky spojené s výkonom rozsudku súdu;
 5. výdavky spojené s doručením, vydaním a prekladom oznámení súdu a iných súdnych písomností;
 6. náklady na zverejnenie oznámení v tlači;
 7. náklady spojené so záložnými právami alebo zábezpekou.

Štátny poplatok nemožno zaplatiť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Štátny poplatok sa platí vo veciach s nízkou hodnotou sporu predložených súdu.

Správny poplatok sa platí za vydanie kópie dokumentu vo veci, ako aj za opätovné vydanie rozsudku alebo rozhodnutia súdu, za vydanie potvrdenia; za vydanie duplikátu exekučného príkazu, za potvrdenie nadobudnutia účinnosti rozsudku súdu, ak sa má rozsudok predložiť zahraničným orgánom, za predvolanie svedkov.

Výdavky súvisiace s preskúmaním veci sa platia za sumy splatné svedkom a znalcom, výdavky spojené s výsluchom svedkov alebo vykonaním kontrol na mieste, výdavky spojené s vyhľadaním odporcu, výdavky spojené s výkonom rozsudku súdu, výdavky spojené s doručením, vydaním a prekladom oznámení súdu a iných súdnych písomností, náklady na zverejnenie oznámení v tlači, náklady spojené so záložnými právami alebo zábezpekou.

Koľko musím zaplatiť?

Pri podaní návrhu musíte zaplatiť štátny poplatok vo výške 15 % sumy pohľadávky, ale najmenej 71,41 EUR. Štátny poplatok sa neplatí za návrhy týkajúce sa výživného na dieťa alebo rodičov.

Súd neúspešnému účastníkovi konania nariadi, aby nahradil všetky súdne výdavky, ktoré uhradil úspešný účastník konania. Ak bola pohľadávka uspokojená čiastočne, súd nariadi, aby sa súdne výdavky nahradili navrhovateľovi úmerne k uspokojenej časti pohľadávok a odporcovi úmerne k zamietnutej časti pohľadávok. Štátny poplatok sa nenahrádza pri vedľajšej žalobe (blakus sudzība) vo vzťahu k súdnemu rozhodnutiu alebo pri opätovnom otvorení súdneho konania po vynesení rozsudku pre zmeškanie.

Ak navrhovateľ stiahne návrh, musí nahradiť súdne výdavky, ktoré vznikli odporcovi. V takom prípade odporca nemusí nahradiť súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ. Ak však navrhovateľ stiahne svoj návrh alebo návrhy, pretože odporca dobrovoľne uspokojil dané pohľadávky po tom, ako boli návrhy podané, súd na žiadosť navrhovateľa nariadi odporcovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil navrhovateľ.

Ak súd rozhodne, že žalobu nepreskúma, na žiadosť odporcu nariadi navrhovateľovi, aby nahradil súdne výdavky, ktoré uhradil odporca.

Ak je navrhovateľ oslobodený od úhrady súdnych výdavkov, odporcovi sa nariadi, aby uhradil súdne výdavky navrhovateľa v prospech štátu úmerne k časti pohľadávky, ktorá bola uspokojená.

Správny poplatok sa platí za:

 1. vydanie kópie dokumentu vo veci, ako aj opätovné vydanie rozsudku alebo rozhodnutia súdu; 7,11 EUR;
 2. vydanie potvrdenia; 2,85 EUR;
 3. vydanie duplikátu exekučného príkazu; 14,23 EUR;
 4. potvrdenie nadobudnutia účinnosti rozsudku súdu, ak sa má rozsudok predložiť zahraničným orgánom; 4,27 EUR;
 5. predvolanie svedkov; 4,27 EUR na osobu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak k návrhu nie sú priložené doklady potvrdzujúce úhradu štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom, súd podľa článku 133 Občianskeho súdneho poriadku zastaví konanie v súvislosti s návrhom a stanoví navrhovateľovi lehotu na nápravu nedostatkov.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote napraví nedostatky, za dátum podania návrhu sa považuje deň, keď bol prvý raz podaný na súde.

Ak navrhovateľ v stanovenej lehote nedostatky nenapraví, návrh sa bude pokladať za nepodaný a vráti sa navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu navrhovateľovi nebráni tomu, aby ho navrhovateľ opäť podal na súd v súlade s bežnými postupmi stanovenými zákonom.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok a správny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Výdavky spojené s preskúmaním veci možno uhradiť na účet súdnej kancelárie (Tiesu administrācija).

Poplatok za činnosti súdov (štátny poplatok) (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou odseku 6):

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Poplatok za podanie exekučného príkazu alebo inej písomnosti súvisiacej s výkonom súdnych rozhodnutí (štátny poplatok) (článok 34 Občianskeho súdneho poriadku, ods. 6) sa platí takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Správny poplatok (článok 38 Občianskeho súdneho poriadku):

Správny poplatok v súdnej inštitúcií:

Príjemca: Valsts kase

Registračné č.: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: údaje identifikujúce osobu alebo vec: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa správny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: krstné meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Výdavky spojené s preskúmaním veci (článok 39 Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné (mestské) súdy a krajské súdy:

Príjemca: Tiesu administrācija

Registračné č.: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Banka príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Účel platby: „21499“ a uveďte identifikačné údaje osoby alebo veci: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo. Ak sa výdavky spojené s preskúmaní veci uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť údaje na identifikáciu danej osoby: číslo veci (ak je známe); v prípade fyzických osôb: meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo; v prípade právnických osôb: názov a registračné číslo.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Pri podaní návrhu na súd musíte priložiť doklady potvrdzujúce uhradenie štátnych poplatkov a ďalších súdnych výdavkov v súlade s postupom a vo výške stanovenej zákonom.

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.