Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Litva

Autor obsahu
Litva

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím uhradiť?

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Ako mám postupovať po úhrade?

Úvod

V súvislosti s európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vyberá súdne kolkovné vo výške uvedenej v článku 80 ods. 1 bode 1 litovského Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

Podľa uznesenia č. 1240 vlády Litovskej republiky z 27. októbra 2011, ktorým sa schvaľujú Pravidlá na výpočet, úhradu, vyrovnanie a splatenie súdneho kolkovného, možno tento poplatok uhradiť aj elektronicky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne kolkovné je splatné vo výške uvedenej v nasledujúcom odseku.

Koľko musím uhradiť?

V závislosti od sumy nároku, 3 %, nie však menej než 50 LTL. Ak sa procesné písomnosti a prílohy k nim podávajú súdu len elektronicky, účtuje sa suma rovnajúca sa 75 % kolkovného vzťahujúceho sa na príslušnú procesnú písomnosť, nie však menej než 10 LTL.

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

K návrhu musia byť priložené písomnosti a ďalšie dôkazy slúžiace ako základ pre tvrdenia navrhovateľa, ako aj potvrdenie, že súdne kolkovné bolo uhradené.

Ak súdne kolkovné nebolo uhradené, súd vydá príkaz, v ktorom stanoví primeranú lehotu na splnenie povinnosti, s minimálnou dĺžkou sedem dní. Príkaz sa odošle najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho vydaní.

Ak účastník konania, ktorý predložil procesnú písomnosť, splnil pokyny súdu v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa považuje za predloženú v deň, keď bola pôvodne podaná na súd. V opačnom prípade sa procesná písomnosť považuje za nepredloženú a najneskôr do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na splnenie povinnosti sudca vydá príkaz na vrátenie procesnej písomnosti, vrátane všetkých sprievodných dokumentov, osobe, ktorá ju podala.

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Súdne kolkovné sa uhrádza na príjmový rozpočtový účet Štátneho daňového inšpektorátu patriaceho pod ministerstvo financií spôsobom, ktorý si dotknutá osoba vyberie (elektronické bankovníctvo, platba v hotovosti, bankový prevod atď.).

Ako mám postupovať po úhrade?

Úhrada súdneho kolkovného sa preukazuje pomocou platobného príkazu alebo iného dokladu potvrdzujúceho vykonanie platby, ktorý musí obsahovať tieto informácie:

  1. meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo platcu (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie);
  2. meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo druhej strany (odporca, dlžník atď.) (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie);
  3. dátum platby;
  4. kód platby;
  5. uhradená suma;
  6. účel platby (uvedený ako „súdne kolkovné“, a názov súdu, na ktorom sa konanie má začať).

Ak súdne kolkovné hradí zástupca účastníka konania (advokát, advokátov koncipient alebo iná osoba zastupujúca záujmy danej strany), platobný príkaz alebo iný dokument potvrdzujúci platbu by mal zahŕňať, okrem informácií uvedených vyššie, meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo (v prípade právnických osôb: názov a identifikačné číslo organizácie) zastupovanej strany.

Ak sa súdne kolkovné hradí elektronicky, nie sú potrebné nijaké doklady na potvrdenie platby.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.