Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Aké poplatky treba uhradiť?

Predloženie sporu občianskoprávnemu súdu (čo nazývame podanie návrhu na občianskoprávny súd) nie je spojené s inými fixnými poplatkami, ako sú poplatky za úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia. Na občianskoprávnych súdoch spravidla nevznikajú žiadne náklady. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné náklady v súvislosti s výkonom rozhodnutia a na návrh účastníka konania, ktorý spor vyhral.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.