Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Malta

Autor obsahu
Malta

Úvod

V prípade predmetného konania sa uplatňujú tieto súdne poplatky:

Sadzobník A druhého zoznamu doplnkových právnych predpisov 380.01, Pravidlá súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Článok 2 sadzobníka B kapitoly 12 zákonov Malty, zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní.

Poplatky za registráciu nemožno uhradiť elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu

Formulár C – Formulár protinávrhu

Formulár D – Osvedčenie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Koľko by som mal zaplatiť?

Formulár A – Formulár návrhu: 40,00 EUR poplatok za registráciu a 7,20 EUR za oznámenie každému odporcovi.

Formulár C – Formulár protinávrhu: 25,00 EUR poplatok za registráciu a 7,20 EUR za oznámenie.

Formulár D – Osvedčenie rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu: 20,00 EUR poplatok za registráciu

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Formulár sa spracúva až po úhrade poplatku.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Súdne poplatky môžete uhradiť na tento bankový účet:

Meno majiteľa účtu

COURT SERVICES AGENCY (Úrad pre služby súdov)

IBAN (medzinárodný číslo bankového účtu)

MT94VALL22013000000050011428265

National Bank Key (vnútroštátny kód banky)

SORT CODE 22013

Číslo účtu

50011428265

Kód BIC/SWIFT

VALLMTMT

Názov banky

BANK OF VALLETTA

Adresa banky

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Mena, v ktorej sa účet vedie

EURO

Čo by som mal urobiť po zaplatení?

Predložíte potvrdenku vydanú bankou, prostredníctvom ktorej sa transakcia uskutočnila.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.