Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky sa platia?

Aká je výška poplatkov?

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Pohľadávky v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu [nariadenie (ES) č. 861/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2009] sa podávajú príslušnému súdu na základe všeobecných právnych noriem týkajúcich sa príslušnosti ratione loci prostredníctvom formulára A. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na zjednodušenie a urýchlenie vyriešenia cezhraničných pohľadávok nepresahujúcich 5 000 EUR. Nariadenie sa uplatňuje v rámci všetkých členských štátov EÚ okrem Dánska.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je dostupné sporným stranám ako alternatíva k existujúcim konaniam podľa právnych predpisov v členských štátoch. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a možno ho vykonávať v inom členskom štáte bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Štandardné formuláre boli vypracované pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vo všetkých jazykoch EÚ. Na začatie konania treba vyplniť formulár A. K formuláru by sa mali pripojiť relevantné dokumenty, ako sú účtenky, faktúry atď.

Jediným dôvodom prípadného zamietnutia výkonu rozsudku v inom členskom štáte je, že je nezlučiteľný s iným rozsudkom v inom členskom štáte medzi tými istými stranami sporu. Výkon rozsudku sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva.

Aké poplatky sa platia?

Výška súdnych poplatkov závisí od hodnoty pohľadávky alebo návrhu. Pozri tiež: Aká je výška poplatkov?

Aká je výška poplatkov?

Príslušné poplatky za 2019 sú rozdelené takto:

Povaha a výška pohľadávky alebo návrhu

Súdne poplatky pre iné než fyzické osoby

Súdne poplatky pre fyzické osoby

Súdne poplatky pre osoby v hmotnej núdzi

Prípady, ktoré sa týkajú pohľadávky alebo návrhu:

– na neurčitú sumu alebo

– na sumu maximálne

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Prípady, ktoré sa týkajú pohľadávky alebo návrhu na sumu vyššiu ako:

500 EUR a maximálne 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Viac informácií nájdete na: Súdny systém v HolandskuPrávna pomoc v Holandsku.

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť vopred. Ak sa platba neuskutoční po 1 mesiaci, potom prípad bude zamietnutý a nebude sa v ňom pokračovať.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Faktúru, ktorá sa zašle, možno zaplatiť prevodom (elektronicky alebo iným spôsobom).

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Po platbe je odporca informovaný a vyzvaný, aby vyplnil a vrátil formulár odpovede.

Súvisiace odkazy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa zavádza európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Formulár A

Súdny systém v Holandsku

Právna pomoc v Holandsku

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.