Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinataliančinalotyštinamaltčinaportugalčinafínčina.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko musím uhradiť?

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Ako mám postupovať po úhrade?

Úvod

Poplatky v občianskom súdnom konaní sú upravené v zákone o súdnych trovách (občianske veci) z 28. júla 2005 (konsolidované znenie: zbierka zákonov z roku 2014, bod 1025). Poplatok je spravidla splatný pri každom podaní žalobného návrhu vrátane žalôb podaných ako súčasť konaní, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Podľa zákona o súdnych trovách (občianske veci) (hlava IV – Oslobodenie od súdnych trov) je možné podať žiadosť o oslobodenie od takýchto trov.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahuje pevne stanovený poplatok.

Koľko musím uhradiť?

Pri žalobných návrhoch podaných ako súčasť európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje pevne stanovený poplatok 100 PLN [článok 27b zákona o súdnych trovách (občianske veci)]. Rovnaký poplatok sa účtuje pri odvolaniach (článok 18 v spojení s článkom 27b zákona).

Čo sa stane, ak neuhradím súdne poplatky načas?

Podľa článku 1262 § ods. 1 zákona zo 17. novembra 1964 – Občiansky súdny poriadok (zbierka zákonov č. 43, bod 269, v znení zmien) súdy nebudú konať v súvislosti s procesnou písomnosťou, ak nebol uhradený príslušný poplatok. Inými slovami, poplatok sa musí uhradiť, keď sa podáva procesná písomnosť (žalobný návrh) na súde s príslušnou právomocou, alebo sa musí podať žiadosť o oslobodenie od súdnych trov.

Procesné dôsledky vyplývajúce z neuhradenia poplatkov za procesnú písomnosť sa okrem iného uvádzajú v článku 130článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku.

Ak procesnú písomnosť (vrátane žalobného návrhu) nemožno spracovať v dôsledku neuhradenia poplatku, podľa článku 130 Občianskeho súdneho poriadku predsedajúci sudca vyzve príslušnú stranu, aby uhradila tento poplatok do jedného týždňa, lebo v opačnom prípade sa jej procesná písomnosť vráti. Ak bola procesná písomnosť podaná osobou žijúcou v zahraničí, ktorá nemá vymenovaného zástupcu v Poľsku, predsedajúci sudca určí lehotu na uhradenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Ak poplatok nebude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa strane vráti. Ak poplatok bude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Podľa článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku sa procesná písomnosť podaná právnym zástupcom alebo patentovým zástupcom v prípade neuhradenia poplatku vráti bez výzvy na uhradenie, ak je poplatok pevne stanovený alebo úmerný hodnote sporu, ktorú uviedla príslušná strana. Ak sa však poplatok za procesnú písomnosť uhradí do jedného týždňa od doručenia rozhodnutia o vrátení písomnosti, písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Ako môžem uhradiť súdne poplatky?

Postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach sa riadi nariadením ministra spravodlivosti z 31. januára 2006, ktorým sa stanovuje postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach (zbierka zákonov č. 27, bod 199), ktorým sa vykonáva uvedený zákon o súdnych trovách (občianske veci).

Súdne poplatky v občianskych veciach možno uhradiť bezhotovostne na bežný účet príslušného súdu (číslo účtu možno získať priamo od súdu alebo z jeho webového sídla alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo v pokladni súdu alebo formou kolkov, ktoré si možno zakúpiť v pokladni súdu.

Ako mám postupovať po úhrade?

Po úhrade poplatku a predložení prípadných chýbajúcich písomností súd vec preskúma za zatvorenými dverami. Súd môže určiť termín pojednávania len v prípadoch stanovených v nariadení č. 861/2007.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.