Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Úvod

Právne predpisy Portugalska o súdnych poplatkoch [nariadenie o trovách konania (Regulamento das Custas Processuais)] nezahŕňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. To znamená, že sa uplatňujú všeobecné pravidlá nariadenia o trovách konania, v ktorých sa zohľadňuje výška príslušnej sumy a zložitosť sporu.

Aké poplatky musím zaplatiť?

  • V sporoch, v ktorých príslušná suma dosahuje výšku do 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 zúčtovacia jednotka);
  • V sporoch, v ktorých je príslušná suma vyššia ako 2 000,00 EUR, ale nie vyššia ako 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 zúčtovacie jednotky).

Ak sa ukáže, že je spor mimoriadne zložitý, sudca môže rozhodnúť o uplatnení týchto trov:

  • V sporoch, v ktorých príslušná suma dosahuje výšku do 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 zúčtovacej jednotky);
  • V sporoch, v ktorých je príslušná suma vyššia ako 2 000,00 EUR, ale nie vyššia ako 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 zúčtovacie jednotky).

[Článok 6 ods. 1 a 5 nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom (Decreto-Lei) č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení posledných zmien.]

Ak podľa článku 17 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1896/2006 odporca v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze podá odpor a konanie pokračuje, suma zaplatená v rámci tohto konania sa v prípade navrhovateľa zníži o sumu trov konania dlžnú v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Výška zníženia môže byť 102 EUR (1 zúčtovacia jednotka) alebo 153 EUR (1,5 zúčtovacej jednotky). (Článok 7 ods. 6 nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení posledných zmien.)

Ak je podaná protipohľadávka, v prípade ktorej sa príslušné sumy oboch pohľadávok sčítajú na účely výpočtu trov, čo môže viesť k prípadom, keď príslušná suma dosahuje výšku až do 10 000,00 EUR, výška trov v sporoch, v ktorých sa príslušné sumy pohybujú od 8 000,01 EUR do 10 000,00 EUR, bude 3 zúčtovacie jednotky (306,00 EUR) alebo 4,5 zúčtovacej jednotky (459,00 EUR), ak je spor mimoriadne zložitý. V sporoch, v ktorých sa príslušná suma pohybuje od 5 000,01 EUR do 8 000,00 EUR, sa trovy ponechávajú vo výške 2 zúčtovacích jednotiek (204,00 EUR) alebo 3 zúčtovacích jednotiek (306,00 EUR) v mimoriadne zložitých sporoch [článok 11 nariadenia o trovách konania schválený zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení posledných zmien v spojení s článkom 145 ods. 5, článkom 530 ods. 2, článkom 299 ods. 1 a 2 a článkom 297 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil)].

Koľko mám zaplatiť?

Pozri predchádzajúcu odpoveď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V súlade s článkom 642 Občianskeho súdneho poriadku vám kancelária súdu nariadi, aby ste do desiatich dní uhradili nevykonanú platbu a aby ste zaplatili dodatočnú pokutu v rovnakej výške zodpovedajúcej najmenej 1 zúčtovacej jednotke a najviac 5 zúčtovacím jednotkám. Ak do desiatich dní neposkytnete dôkaz o platbe dlžných súdnych poplatkov a pokuty, súd nariadi stiahnutie vašej predloženej pohľadávky, žiadosti alebo odvolania.

Ako mám uhradiť súdne poplatky?

Bankovým prevodom.

Čo mám urobiť po zaplatení?

V súlade s článkom 22 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 419-A/2009 zo 17. apríla 2009 musíte predložiť dokument preukazujúci vykonanú platbu alebo inak preukázať vykonanú platbu spolu s príslušnými podaniami alebo žiadosťou, pokiaľ nie je v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 280/2013 z 26. augusta 2013 stanovené inak.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.