Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Systém súdnych kolkových poplatkov sa riadi mimoriadnym nariadením č. 80/2013, ktoré nadobudlo účinnosť 26. júna 2013. Tento právny akt bol prijatý po zmene právneho rámca pre vykonávanie občianskeho súdneho konania na základe prijatia Občianskeho súdneho poriadku a zavedenia nových inštitúcií v zmysle občianskeho zákonníka.

Súdne kolkové poplatky môžu uhradiť všetky fyzické a právnické osoby a platia sa za služby poskytované súdmi, ako aj ministerstvom spravodlivosti (Ministerul Justiției) a prokuratúrou pri Najvyššom súde a kasačnom súde (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Súdne kolkové poplatky možno v Rumunsku uhrádzať online, avšak do dnešného dňa elektronický platobný systém nie je funkčný.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne kolkové poplatky sa platia na súdoch prvého stupňa a tiež za odvolania v súlade s podmienkami ustanovenými právnym predpisom.

Fyzické osoby si môžu v súvislosti s úhradou súdnych kolkových poplatkov na požiadanie nárokovať na zníženie, výnimky a splátkové platby na základe mimoriadneho nariadenia vlády č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci v občianskych veciach, schváleného so zmenami na základe zákona č. 193/2008, v znení zmien. Právnickým osobám môže byť umožnená úhrada súdnych kolkových poplatkov podľa článku 42 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013.

Koľko mám zaplatiť?

Podľa aktuálnych právnych predpisov je výška súdneho kolkového poplatku za návrh stanovená podľa článku 3 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 takto:

  1. do hodnoty 500 RON – 8%, ale nie menej než 20 RON,
  2. v hodnote od 501 RON do 5 000 RON – 40 RON + 7% z hodnoty presahujúcej 500 RON,
  3. v hodnote od 5 001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5% z hodnoty presahujúcej 5 000 RON.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 sa súdny kolkový poplatok platí vopred. Ak navrhovateľ nesplní povinnosť a nezaplatí poplatok v lehote stanovenej podľa právneho predpisu alebo stanovenej súdom, návrh bude zrušený na základe nezaplateného kolku alebo, kde je to vhodné, návrh sa bude riešený v rámci obmedzení legálne zaplateného súdneho kolkového poplatku. Aj v prípade zamietnutia žiadosti o poskytnutie prostriedkov na zaplatenie kolkového poplatku a keď navrhovateľ nezaplatil povinný kolkový poplatok v lehote stanovenej súdom a nezahrnul do spisu žiadny dôkaz o zaplatení, súd návrh neuzná pre chýbajúci kolok.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne kolkové poplatky môže platca poplatkov zaplatiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo online na samostatný príjmový účet miestneho rozpočtu „Súdne kolkové poplatky a iné kolkové poplatky“ na základe administratívneho rozdelenia podľa toho, kde má fyzická osoba svoj domicil alebo miesto pobytu alebo, kde je to vhodné, kde má právnická osoba registrované sídlo. Náklady spojené s prevodom poplatkov znáša platca poplatkov.

Ak platca poplatkov nemá domicil, miesto pobytu alebo registrované sídlo, kde je to vhodné, v Rumunsku, súdny kolkový poplatok možno zaplatiť na účet miestneho rozpočtu na základe administratívneho rozdelenia pre súd, kde sa podáva žaloba alebo sa predkladá návrh.

Súdne kolkové poplatky možno zaplatiť na riaditeľstvách pre dane a poplatky na základe administratívneho rozdelenia podľa toho, kde má fyzická osoba svoj domicil alebo miesto pobytu alebo, kde je to vhodné, kde má právnická osoba registrované sídlo.

Súdne kolkové poplatky možno zaplatiť bankovým prevodom alebo online.

Čo mám urobiť po platbe?

Potvrdenie o zaplatení súdnych kolkových poplatkov, ktoré sa vydáva v prípade platby v hotovosti alebo platobným príkazom, sa predloží pri registrácii návrhu.

Potvrdenia alebo, kde je to vhodné, platobné príkazy na súdne kolkové poplatky nemajú štandardný formát, vydávajú sa na formulároch podľa administratívneho rozdelenia, kde je platba uhradená.

Ak sa súdny kolkový poplatok uhrádza po tom, ako ho súd oznámi navrhovateľovi, navrhovateľ musí zahrnúť doklad o zaplatení poplatku do spisu prípadu do desiatich dní od doručenia oznámenia.

Doklad o zaplatení kolkového poplatku môže byť predložený osobne na súd, alebo ho možno poslať poštou s uvedením čísla spisu (prípadu), za ktorý bola platba uhradená. Toto číslo je uvedené v oznámení zo súdu príslušnej strane sporu.

Posledná aktualizácia: 21/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.