Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu regulované:

  • uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien,
  • pozmeňujúcim uznesením o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Amendment Order) z roku 2018, škótsky vykonávací predpis č. 2018/194 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/194).

Zoznam 2, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2019.

Zoznam 3, časť II, čísla 16 a 38 sa vzťahujú na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od 1. apríla 2020.

Úhrada poplatkov elektronicky nie je možná.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súd prostredníctvom tlačiva A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007, vyžaduje zaplatenie jedného poplatku, ktorý pokrýva všetky postupy súdu v rámci konania.

V poplatku sú zahrnuté náklady na doručovanie písomností poštou, ale môže sa účtovať dodatočný poplatok, ak sa vyžaduje doručenie obhajcovi súdnym úradníkom grófstva.

Za podanie odpovede na návrh v tlačive C sa neplatí žiadny poplatok.

Zastúpenie právnym zástupcom (solicitor) sa zvyčajne nevyžaduje a poplatok nezahŕňa žiadne poplatky s ním súvisiace.

Koľko mám zaplatiť?

Aktuálny poplatok za podanie návrhu na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde:

  • v prípade sumy vo výške £300 alebo 250 EUR alebo v menšej výške sa vyžaduje zaplatenie poplatku £19,
  • vo všetkých ostatných prípadoch európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí poplatok vo výške £104.

Za doručovanie písomností obhajcovi súdnym úradníkom grófstva sa platí dodatočný správny poplatok £13 plus náklady za doručenie súdnym úradníkom grófstva.

Podľa článku 8 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien, môže mať strana nárok na oslobodenie od poplatkov, napríklad ak má nárok na určitú podporu od štátu na právnu pomoc v občianskych veciach.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak poplatok nebol zaplatený, z hľadiska odseku 3 uznesenia o poplatkoch na súde grófstva (The Sheriff Court Fees Order) z roku 2018, škótskeho vykonávacieho predpisu č. 2018/81 (Scottish Statutory Instrument Number 2018/81) v znení zmien súd neprijme návrh a nie je povinný vykonať žiadne kroky.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky možno zaplatiť:

  • šekmi splatnými Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
  • debetnou a kreditnou kartou – skontrolujte si, ktoré typy kariet na príslušnom súde prijímajú a či je možné platbu uskutočniť cez telefón,
  • poštovou poukážkou splatnou Škótskej súdnej službe (The Scottish Courts and Tribunals Service),
  • v hotovosti – ak platíte poštou, neodporúča sa uskutočňovať platby v hotovosti.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd po zaplatení prijme podanú dokumentáciu k návrhu v tlačive A, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 861/2007. Dokumenty a platby by sa mali súdu predložiť alebo zaslať súčasne. Súčasťou ďalšieho postupu v rámci konania je, že súd potom vydá alebo zašle tlačivo B alebo tlačivo 1, alebo doručí obhajcovi tlačivo A. Nevyžadujú sa žiadne doklady o platbe.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.