Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po platbe?

Úvod

Súdne poplatky, ktoré sa musia zaplatiť v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú uvedené v slovinskom zákone o súdnych poplatkoch (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-rozhodnutí ústavného súdu, 19/15-rozhodnutí ústavného súdu, 30/16 a 10/17-ZPP-E (zákona, ktorým sa mení zákon o spornom občianskom súdnom konaní), ďalej len: ZST-1), ktorý je všeobecným zákonom o súdnych poplatkoch.

Zákon ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platenie súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky a inými platnými platobnými prostriedkami, ktorý platí aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V praxi súdne poplatky môžu byť uhradené elektronicky prostredníctvom webových platobných služieb jednotlivých bánk.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa jednorazový súdny poplatok vzťahuje na celé konanie. Za zaplatenie súdneho poplatku je zodpovedný navrhovateľ a platba musí byť vykonaná v čase podania návrhu na začatie konania na súde.

Koľko mám zaplatiť?

Výška súdneho poplatku v rámci Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorú navrhovateľ musí zaplatiť pri podaní návrhu na začatie konania na súde, závisí od hodnoty pohľadávky:

 • ak hodnota pohľadávky je pod 300 EUR, poplatok je 54 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 301 do 600 EUR, poplatok je 78 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 601 do 900 EUR, poplatok je 102 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 901 do 1 200 EUR, poplatok je 126 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 1 201 do 1 500 EUR, poplatok je 150 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 1 501 do 2 000 EUR, poplatok je 165 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 2 001 do 2 500 EUR, poplatok je 180 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 2 501 do 3 000 EUR, poplatok je 195 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 3 001 do 3 500 EUR, poplatok je 210 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 3 501 do 4 000 EUR, poplatok je 225 EUR,
 • ak hodnota pohľadávky je od 4 001 do 4 500 EUR, poplatok je 240 EUR,
ak hodnota pohľadávky je od 4 501 do 5 000 EUR, poplatok je 255 EUR,

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak navrhovateľ nezaplatí súdny poplatok v stanovenej lehote, súd aj napriek tomu uskutoční konanie a súdny poplatok sa potom v prípade potreby vymáha.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Zákon ZST-1 (článok 6) poskytuje právny základ pre platenie súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky a inými platnými platobnými prostriedkami, ktorý platí aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V praxi súdne poplatky možno zaplatiť elektronicky prostredníctvom webových platobných služieb jednotlivých bánk, alebo sa môžu zaplatiť priamo poskytovateľovi platobných služieb alebo v pokladni súdu (v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu).

Každá banka má svoju vlastnú webovú platobnú službu pre elektronické platby.

Zodpovedná osoba môže zaplatiť súdny poplatok vopred, t. j. po podaní návrhu na začatie konania na súde, alebo môže podať návrh na súd a čakať, kým mu súd pošle príkaz na úhradu s príslušnou sumou a všetkými ďalšími údajmi potrebnými na uskutočnenie platby.

Čo mám urobiť po platbe?

Ak sa pri zaplatení súdneho poplatku uvedie príslušné referenčné číslo (ktoré zodpovednej osobe oznámil súd na príkaze na úhradu), zodpovedná osoba nie je povinná poskytnúť súdu žiadny doklad o zaplatení. V takýchto prípadoch je súd informovaný o platbe prostredníctvom špeciálneho systému elektronického bankovníctva (UJPnet), kde správne referenčné číslo je rozhodujúce pri uznávaní jednotlivých platieb.

Ak sa pri úhrade súdneho poplatku uvedie príslušné referenčné číslo zodpovedná osoba musí súdu predložiť doklad o zaplatení. Neexistujú žiadne osobitné formálne podmienky týkajúce sa platnosti takéhoto dôkazu. Na základe týchto dôkazov, súd, v prípade potreby, skontroluje zaplatenie súdneho poplatku na platforme UJPnet (najmä vtedy, ak súdny poplatok nie je zaplatený cez pokladňu súdu).

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.