Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po platbe?

Úvod

„Poplatok za návrh sa vyberá za začatie ktoréhokoľvek z uvedených postupov v nasledovnej výške.

Kategória A …………………………………900 SEK (1) /…/ občianske žaloby podľa nariadenia (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu“ [príloha k nariadeniu (1987:452) o poplatkoch na všeobecných súdoch].

Poplatok za návrh sa platí súdu, ktorému sa predkladá nárok. V súčasnosti nie je možné zaplatiť poplatok elektronicky prostredníctvom webovej stránky.

(1) Výška tohto poplatku platí od 1. júla 2014.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Za konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platí len jeden poplatok, ktorí sa uhrádza pri podaní žiadosti na súd. Za konanie alebo procesné opatrenia sa nevyberajú sa žiadne iné poplatky.

Koľko mám zaplatiť?

Poplatok za návrh je 900 SEK, ktorý sa uplatňuje od 1. júla 2014, predstavuje celkovú sumu za konanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Keď nezaplatíte poplatok za návrh po výzve na dokončenie návrhu uhradením platby, prípad bude zamietnutý a súd nebude skúmať váš nárok. Po zamietnutí môžete predložiť nový nárok v súvislosti s tou istou záležitosťou.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Poplatok za podanie návrhu môžete zaplatiť prostredníctvom elektronickej platobnej služby.

Čo mám urobiť po platbe?

Po zaplatení platby, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky a spravidla nemusíte predložiť doklad o zaplatení. Súd priradí platby nárokom, ktoré boli podané na súd. Na uľahčenie priradenia vašej pohľadávky k vašej platbe sa uistite, či ste pri úhrade uviedli svoje úplné meno a úplné meno protistrany. Vždy si uschovajte potvrdenie o zaplatení, ktoré možno v prípade potreby použiť na vysledovanie platby.

Posledná aktualizácia: 05/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.