Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Avstrija

Na tej strani so informacije o sodnih taksah v Avstriji.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.
Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se pisanje, s katerim se začne postopek, imenuje tožba (Klage), kot je določeno tudi v nacionalnem pravu. Avstrijsko pravo o sodnih taksah zato ne vsebuje posebne nacionalne ureditve za tožbe na podlagi navedene uredbe. Tožba in nadaljnji postopek na prvi stopnji spadata pod tarifno postavko 1 (Tarifpost 1) avstrijskega zakona o sodnih taksah (Gerichtsgebührengesetz), ki se uporablja za vse nacionalne civilne postopke.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopke v zvezi s tožbami v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se na prvi stopnji uporablja tarifna postavka 1 zakona o sodnih taksah v skladu z opombo 1 k tarifni postavki 1 navedenega zakona. Ta pavšalna taksa se plača ne glede na to, ali je postopek končan ali ne. Znižanja se uporabijo le, če je tožba takoj umaknjena ali zavrnjena pred vročitvijo nasprotni stranki (taksa se zniža na eno četrtino; opomba 3 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah) ali če se postopek na prvi obravnavi konča s poravnavo (taksa se zniža na polovico; opomba 2 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah). V avstrijskem sistemu sodnih taks se taksa v civilnem postopku na prvi stopnji plača samo za vlogo, s katero se začne postopek (v tem primeru za tožbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti). Za nadaljnje postopke na prvi stopnji ni dodatnih sodnih taks.

V skladu s členom 2(1)(a) zakona o sodnih taksah obveznost plačila takse nastane z vložitvijo tožbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti pri sodišču. Če je tožba pozneje razširjena, obveznost plačila takse nastane z vložitvijo pisnih vlog. Na obravnavi obveznost plačila takse nastane z vpisom razširitve tožbe v zapisnik ali poravnavo, ki presega predmet tožbe. Takso je treba plačati v tem času. Najpozneje do tega trenutka je treba vložiti tudi vloge za oprostitev plačila sodnih taks na podlagi pravne pomoči (Verfahrenshilfe), če so izpolnjeni pogoji za to.

Zahtevki za preskus sodbe na podlagi člena 18 Uredbe so brezplačni.

Koliko moram plačati?

Izračun sodnih taks za postopek na prvi stopnji je odvisen od vrednosti predmeta tožbe (vrednost spornega predmeta, kot je navedena v tožbi ali pozneje v razširjeni tožbi) in števila strank. Za ponazoritev je v nadaljevanju prikazana celotna preglednica tarif na podlagi tarifne postavke 1 zakona o sodnih taksah (stanje od 1. avgusta 2017; kliknite tukaj za veljavno besedilo zakona o sodnih taksah):

Tarifna postavka 1

Vrednost spornega predmeta

Višina takse

ne presega

150 EUR

23 EUR

presega

150 EUR, vendar ne presega

300 EUR

45 EUR

presega

300 EUR, vendar ne presega

700 EUR

64 EUR

presega

700 EUR, vendar ne presega

2 000 EUR

107 EUR

presega

2 000 EUR, vendar ne presega

3 500 EUR

171 EUR

presega

3 500 EUR, vendar ne presega

7 000 EUR

314 EUR

presega

7 000 EUR, vendar ne presega

35 000 EUR

743 EUR

presega

35 000 EUR, vendar ne presega

70 000 EUR

1 459 EUR

presega

70 000 EUR, vendar ne presega

140 000 EUR

2 919 EUR

presega

140 000 EUR, vendar ne presega

210 000 EUR

4 380 EUR

presega

210 000 EUR, vendar ne presega

280 000 EUR

5 840 EUR

presega

280 000 EUR, vendar ne presega

350 000 EUR

7 299 EUR

presega

350 000 EUR

1,2 % vrednosti spornega predmeta plus 3 488 EUR‏

Če sta več kot dve stranki, se lahko v skladu s členom 19a zakona o sodnih taksah uporabi dodatek za večje število strank v višini 10–50 %.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru zamude pri plačilu je treba v skladu s členom 31 zakona o sodnih taksah plačati fiksno denarno kazen v višini 22 EUR (stanje od 1. avgusta 2017). Vendar zamuda pri plačilu sodne takse ne vpliva na izvedbo samega civilnega postopka. Sodni postopki niso odvisni od plačila sodnih taks, ampak potekajo popolnoma neodvisno.

Izterjava sodnih taks s strani sodnega organa je urejena z avstrijskim zakonom o izterjavi sodnih plačil (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Če mora sodni organ zaradi neplačila izdati plačilni nalog (izvršilni naslov za izterjavo sodnih taks) na podlagi člena 6a zakona o izterjavi sodnih plačil, se zaračuna dodatna taksa v višini 8 EUR (stanje od 1. januarja 2014).

Kako lahko plačam sodne takse?

Način plačila je urejen v členu 4 zakona o sodnih taksah. V skladu s členom 4 se lahko takse plačajo z bančno kartico z bankomatno funkcijo ali kreditno kartico, z vplačilom ali bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z gotovinskim plačilom pri istem sodišču. Bančni podatki sodišča so na voljo na spletišču zveznega ministrstva za pravosodje (pod zavihkom „Sodišča“ (Gerichte)).

Poleg tega se lahko vse takse plačajo tudi z direktno obremenitvijo, če je bilo sodišče (ali avstrijsko sodstvo na splošno) pooblaščeno, da z računa, ki ga sporoči stranka, ki dolguje takse, poravna sodne takse in jih položi na račun sodišča. V tem primeru morata biti v vlogi (tožbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti) navedena račun, s katerega je treba poravnati takse, in pooblastilo za poravnavo taks z računa, na primer z vključitvijo sklica „Gebühreneinzug!“ ali „AEV!“. Pri omejenem pooblastilu je lahko v vlogi naveden tudi najvišji znesek, s katerim je mogoče bremeniti račun (člena 5 in 6 uredbe o direktni obremenitvi (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Če je tožba v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti vložena z uporabo avstrijskega sistema e-pravosodja (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), je treba takse plačati z direktno obremenitvijo. V tem primeru ni mogoče določiti najvišjega zneska, s katerim se lahko bremeni račun.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če imajo zvezni organi pravico zahtevati plačilo sodnih taks ob vložitvi vloge (tožbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti) in ne obstaja dovoljenje za direktno obremenitev, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu taks (dokazilo o nakazilu) (člen 4 zakona o sodnih taksah). Če je plačilo opravljeno z bančno kartico, kreditno kartico, vplačilom ali nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z direktno obremenitvijo računa stranke, avstrijska zvezna računovodska agencija sodni organ šele pozneje obvesti o knjiženju plačil na račun sodišča. Postopek v zvezi s predpisovanjem sodnih taks se konča, ko je predloženo dokazilo o (celotnem) plačilu.

V primeru preplačila se lahko v petih letih vloži zahtevek za povračilo preplačanih sodnih taks (člen 6c(1)(1) zakona o izterjavi sodnih plačil).

Zadnja posodobitev: 21/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.