Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

To vprašanje urejajo členi 1017 do 1022 belgijskega sodnega zakonika (Code judiciaire), člen 953 tega zakonika glede plačila stroškov za priče ter belgijski zakonik o registracijskih, hipotekarnih in sodnih taksah (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), zlasti člen 142 in naslednji ter člen 268 in naslednji glede registracijskih taks.

Katere sodne takse je treba plačati?

V členu 1018 belgijskega sodnega zakonika je opredeljena narava stroškov:

1. Sodne, registracijske in druge takse. Sodne takse vključujejo takse za vpis v register, takse za pripravo besedila in takse za overjen prepis (glej člen 268 in naslednje belgijskega zakonika o registracijskih, hipotekarnih in sodnih taksah). Sodna taksa za vpis v register znaša med 30 EUR in 100 EUR, odvisno od sodišča. Taksa za pripravo besedila znaša 35 EUR.

Registracijska taksa se plača za odločbe v zadevah, v katerih znesek glavnice presega 12 500 EUR (brez sodnih taks), in sicer v višini 3% navedenega zneska. V sporih majhne vrednosti se torej ne uporablja.

2. Stroški sodnih postopkov ter s tem povezane plače in drugi prejemki.

3. Stroški overjenega prepisa sodbe: med 0,85 EUR in 5,75 EUR na stran.

4. Stroški vseh načinov dajanja ali pridobivanja dokazov, zlasti stroški za priče in izvedenski stroški. S kraljevim odlokom z dne 27. julija 1972 je bil ta znesek določen na 200 BEF na pričo, kar zdaj ustreza približno 5 EUR. K temu znesku je treba prišteti še nadomestilo za potne stroške (0,0868 EUR na kilometer).

Če se imenuje sodni izvedenec, lahko ta sam določi svoje stroške in nagrado, pri čemer mora biti metoda izračuna jasno navedena, sodišče pa lahko znesek po potrebi (na primer, kadar so stroški nastali po nepotrebnem) zniža v podrobni oceni sodnih taks.

5. Potni stroški ter dnevnice sodnikov, referentov in strank v zadevi, če je njihovo potovanje odredilo sodišče, in stroški listin, če so bile pripravljene izključno za namene sojenja.

6. Stroški priprave zadeve (člen 1022 belgijskega sodnega zakonika). Plača jih stranka, ki je izgubila, in so pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v pravdi uspela. Zneski temeljijo na indeksu cen življenjskih potrebščin in se v primeru rasti oziroma padca indeksa za 10 odstotnih točk povečajo oziroma zmanjšajo za 10%.

Vrednost spora

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Delovno sodišče (posebna pravila)

Vrednost spora

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ali manj

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR ali manj

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Honorarji, plačila in stroški mediatorja, imenovanega v skladu s členom 1734 belgijskega sodnega zakonika.

Koliko moram plačati?

Glede na zgoraj navedeno se znesek, ki ga je treba plačati, razlikuje od primera do primera, odvisno od tega, ali ste v pravdi uspeli ali ne, ali je bil imenovan sodni izvedenec, ali so bile povabljene priče, ali so morali sodniki potovati v tujino, ali je bil udeležen mediator itd.

Kaj se zgodi, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse je treba plačati vnaprej, sicer zadeva ne bo vpisana v register.

Sodni izvedenec pred začetkom dela vedno zahteva predplačilo.

Če zahtevate zaslišanje priče, morate sodnemu tajniku najprej plačati zahtevani znesek. Če tega zneska ne plačate, se domneva, da zaslišanja priče ne zahtevate več.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo se lahko izvede z nakazilom sredstev, s plačilom položnice, z elektronskim prenosom, z gotovino ali s čekom, njegov prejemnik pa je sodno tajništvo (zadnja možnost je namenjena delavcem v pravni stroki in sodnim izvršiteljem).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazila o plačilu skrbno shranite, da jih boste na zahtevo lahko nemudoma predložili.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.