Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Določbe o plačilu sodnih taks in stroškov v civilnih postopkih so opredeljene v zakoniku o civilnem postopku oziroma tarifi o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku.

Zakonik o civilnem postopku:

„Osmo poglavje. Takse in stroški, oddelek I – Stroški tožbe

Stroški tožbe
Člen 68. Stroški tožbe so enaki denarni vrednosti vsebine zadeve.

Stroški tožbe
Člen 69. (1) Znesek stroškov tožbe je naslednji:
1. v tožbah, povezanih z denarnimi terjatvami: zahtevani znesek;

Določitev stroškov tožbe:
Člen 70. (1) Stroške tožbe določi tožnik. Stroške tožbe lahko izpodbijata tožena stranka ali sodišče na lastno pobudo, in sicer najpozneje med prvim zaslišanjem v okviru pregleda zadeve. V primeru neskladnosti med navedenimi in dejanskimi stroški določi stroške tožbe sodišče.
(2) Odločitev sodišča o povišanju stroškov tožbe se lahko izpodbija s posebno pritožbo.
(3) Kadar je stroške tožbe ob vložitvi tožbe težko oceniti, sodišče določi približne stroške tožbe, nato pa se zaračuna dodatna taksa ali pa se presežni znesek povrne glede na stroške, ki jih sodišče določi ob odločitvi o zadevi.

Oddelek II. Državne takse in stroški

Obveznost plačila taks in stroškov
Člen 71. (1) Za obravnavo zadeve se plačajo državne takse na stroške tožbe in sodni stroški. Kadar tožbe ni mogoče oceniti, znesek državne takse določi sodišče.

Državne takse
Člen 73. (3) Državne takse se v skladu s tarifo, ki jo sprejme ministrski svet, zaračunavajo ob vložitvi predloga za zaščito ali pomoč in ob izdaji listine, za katero se plača taksa.

Priloge k vlogi
Člen 128. Vlogi se priloži naslednje:
1. pisno pooblastilo, kadar izjavo predloži pooblaščeni zastopnik;
2. dokazilo o plačilu državnih taks in stroškov, kadar jih je treba plačati;
3. kopije vloge in prilog k njej v skladu s številom toženih strank.

Preverjanje vloge
Člen 129. (1) Sodišče preveri skladnost vloge.
(2) Kadar vloga ni v skladu z zahtevami iz člena 127(1) in člena 128, se tožnika pozove, da v enem tednu odpravi neskladnosti, in se ga obvesti o možnosti uporabe pravne pomoči, če jo potrebuje in je upravičen do nje. Kadar naslov tožnika ni naveden in sodišču ni znan, je obvestilo zanj en teden na voljo na za to namenjenem mestu na sodišču.
(3) Kadar tožnik ne odpravi neskladnosti, se mu vloga in priloge k njej vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa mu vloga ostane na voljo v pisarni sodišča. Zoper vrnitev vloge brez priložene kopije za vročitev se lahko vloži posebna pritožba.“

Tarifa o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku
„Oddelek I
Takse, ki se zaračunavajo v sodnih postopkih
Člen 1. Za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo tretje osebe z neodvisnimi pravicami se zaračunava taksa v višini 4 % stroškov tožbe, vendar ne manj kot 50 BGN.“

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državne takse se zaračunavajo ob vložitvi tožbe. Tožnik mora vlogi priložiti dokazilo o plačilu vseh državnih taks in stroškov, ki jih je dolžan plačati.

Koliko moram plačati?

Državna taksa za tovrstne tožbe v Republiki Bolgariji znaša 4% stroškov tožbe, vendar ne manj kot 50 BGN.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožnik vlogi ob vložitvi tožbe ne priloži dokazila o plačilu državnih taks in stroškov, ki jih je dolžan plačati, mu sodišče pošlje sporočilo, naj v enem tednu poravna državne takse. Kadar naslov tožnika ni naveden in sodišču ni znan, je obvestilo zanj en teden na voljo na za to namenjenem mestu na sodišču.
Kadar tožnik ne odpravi neskladnosti, se mu vloga in priloge k njej vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa mu vloga ostane na voljo v pisarni sodišča. V takem primeru se zadeva zavrne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, potrdilo o plačilu pa je treba prek sodnega tajništva predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo. Sodne takse ni mogoče plačati z gotovino na blagajni sodišča. Vsako sodišče ima sklenjeno pogodbo z banko, ki zagotavlja storitve sodišču. Bančni računi so navedeni na uradnem spletišču sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, potrdilo o plačilu pa je treba prek sodnega tajništva predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.