Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse v Republiki Hrvaški so določene v zakonu št. 118/18 o sodnih taksah (Zakon o sudskim pristojbama) in uredbi o tarifi sodnih taks (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), ki jo predpiše vlada Republike Hrvaške.

V skladu s členom 5 zakona o sodnih taksah se takse, predpisane s tarifo, plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko.

Za vloge, ki se vložijo v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se taksa plača ob vložitvi. Plačani znesek znaša polovico takse, določene s tarifo.

Za odločbe, ki jih sodišče vroči v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se plača polovica takse, določene s tarifo, če se plača v treh dneh od elektronske vročitve odločbe.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih in gospodarskih sodnih postopkih. V skladu s členom 11 zakona o sodnih taksah so plačila sodnih taks oproščeni:

 1. Republika Hrvaška in organi državne oblasti;
 2. osebe in organi, ki izvajajo javna pooblastila, v postopkih, ki izhajajo iz izvajanja teh pooblastil;
 3. delavci v sporih in drugih postopkih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz delovnega razmerja;
 4. uradniki in uslužbenci v upravnih sporih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz uradniškega razmerja;
 5. invalidni vojni veterani iz hrvaške osamosvojitvene vojne na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status, in invalidne osebe na podlagi ustreznih dokumentov zavoda za izvedenstvo, poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 6. zakonci, otroci in starši vojakov, ki so umrli, izginili ali so bili ujeti in zaprti v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 7. zakonci, otroci in starši oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 8. begunci, razseljene osebe in osebe v postopku vračanja na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 9. prejemniki socialne podpore, ki prejemajo zajamčeno minimalno nadomestilo;
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito družin oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte pri opravljanju humanitarnih dejavnosti, in invalidske organizacije;
 11. otroci kot stranke v postopkih za preživljanje otrok ali postopkih v zvezi s terjatvami na podlagi te pravice;
 12. stranke, ki začnejo postopek za določitev materinstva ali očetovstva in postopek v zvezi s stroški, nastalimi z nosečnostjo in rojstvom zunajzakonskega otroka;
 13. stranke, ki zahtevajo vrnitev poslovne sposobnosti;
 14. mladoletne osebe v postopkih za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze;
 15. stranke v postopkih za izročitev otroka in uresničevanje osebnih stikov z otrokom;
 16. stranke, ki začnejo postopke v zvezi s pravicami iz obveznega pokojninskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravicami brezposelnih oseb na podlagi predpisov o zaposlovanju in pravicami s področja socialnega varstva;
 17. stranke, ki začnejo postopke za varstvo ustavno zajamčenih človekovih pravic in svoboščin proti končnim posamičnim aktom;
 18. stranke v postopkih za odškodnino zaradi onesnaženja okolja;
 19. sindikati in združenja sindikatov višje ravni v pravdnih postopkih za nadomestno sodno soglasje in kolektivnih delovnih sporih ter sindikalni zastopniki v pravdnih postopkih pri izvajanju pooblastil delavskega sveta;
 20. potrošniki kot stečajni dolžniki;
 21. druge osebe in organi, če je to določeno s posebnim zakonom.

Tuja država je oproščena plačila taks, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, sodišče zaprosi za pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

Oprostitev iz točke 10 se uporablja za tiste humanitarne organizacije, za katere minister, pristojen za zadeve socialnega varstva, izda ustrezno odločbo.

Oprostitev plačila sodnih taks se ne uporablja za organe občin in mest, razen če je bilo nanje s posebnim zakonom preneseno izvajanje javnih pooblastil.

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se plačajo naslednje takse:

 • za tožbo – plača tožnik;
 • za odgovor na tožbo – plača toženec;
 • za sodbo – plača tožnik;
 • za pritožbo – plača pritožnik;
 • za odgovor na pritožbo – plača vložnik odgovora (odgovor na pritožbo ni obvezen).

Koliko moram plačati?

I. Za tožbo, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se plača sodna taksa glede na vrednost spornega predmeta (upošteva se samo vrednost glavnega zahtevka brez obresti in stroškov), in sicer:

nad

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Za zneske nad 15 000,00 HRK se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % na razliko nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

II. Za odgovor na tožbo in odgovor na pritožbo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Za pritožbo zoper sodbo se plača dvakratni znesek sodne takse iz točke I.

IV. Če se med sodnim postopkom sklene sodna poravnava, se sodna taksa ne plača.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če stranka ne plača takse v predpisanem roku ali sodišča ne obvesti o tem, sodišče v nadaljnjem 15-dnevnem roku sklep o sodni taksi ali sklep o ugovoru opremi s potrdilom o izvršljivosti ter ga pošlje finančni agenciji za izvršbo na denarnih sredstvih stranke v skladu z določbami zakona, ki ureja izvršbo na denarnih sredstvih.

V skladu s členom 28 zakona o sodnih taksah mora sodišče stranko, ki je navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, vendar je ni plačala takoj, najprej opozoriti, da mora to storiti v treh dneh. Če stranka ne ravna v skladu z opozorilom ali če ni bila navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, in takse ni plačala, sodišče izda sklep o taksi, za katerega se plača dodatna taksa v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko.

Taksa se lahko v gotovini plača v računovodstvu sodišča, pri čemer mora sodišče v petih dneh od dneva plačila ta sredstva vplačati v proračunske prihodke od sodnih taks.

Takse se lahko plačajo s kolki, če taksa znaša manj kot 100 HRK.

Informacije o načinu plačila sodne takse se objavijo na spletišču e-Oglasna deska, spletiščih sodišč in v sodnih uradih.

Sodne takse se lahko plačajo pri kateri koli banki ali pošti na račun državnega proračuna Republike Hrvaške.

Za plačilo sodnih taks iz tujine je treba navesti naslednje podatke:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tekoči račun (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Sklic: 5045-20735-PIN (ali druga osebna identifikacijska številka plačnika)

Prejemnik: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške v imenu gospodarskega sodišča v Zagrebu

V opisu plačila se navede sodna taksa za zadevo ________ (številka sodnega spisa in opis plačila, npr. sodna taksa za predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu sodne takse je treba dokazilo o plačilu poslati sodišču, ki obravnava zadevo, za katero se plača sodna taksa, vključno s sklicem na številko zadeve, ki se obravnava (če je številka zadeve znana), če pa se vlaga predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga, je treba dokazilo o bančnem plačilu priložiti predlogu.

Stranke pisanja sodišču pošiljajo po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko) ali v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč.

Zadnja posodobitev: 02/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.