Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse ureja zakon št. 549/1991 o sodnih taksah. V prilogi k zakonu je cenik taks. Takse so prihodek državnega proračuna.

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Takse, ki ne presegajo 5 000 CZK, se lahko plačajo tudi s kolki.

Katere sodne takse je treba plačati?

V postopku v sporih majhne vrednosti je treba plačati sodne takse v skladu s splošnimi predpisi. Glede tega veljajo enaka pravila kot za druge civilne postopke.

Koliko moram plačati?

Višina takse v postopku se določi kot fiksni znesek ali kot odstotek pri taksah, katerih osnova je izražena kot denarni znesek. Taksa na podlagi odstotka se izračuna kot zmnožek osnove takse in stopnje takse. Posamezne stopnje so določene v ceniku taks v prilogi k zakonu št. 549/1991 o sodnih taksah.

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti je pomembno osnovno pravilo, ki temelji na merilu plačila. Taksa za vlogo za začetek civilnega sodnega postopka v zvezi s plačilom do 20 000 CZK znaša 1 000 CZK.

Kaj se zgodi, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa v zvezi s postopkom, ki se plača ob vložitvi vloge za začetek postopka, pritožbe, tretjestopenjske pritožbe ali kasacijske pritožbe, ni bila plačana, sodišče od plačnika zahteva, da jo plača v roku, ki ga določi sodišče in ki ni krajši od 15 dni. Sodišče lahko izjemoma določi krajše obdobje. Če je to obdobje poteklo in plačnik takse ni plačal, sodišče postopek ustavi. Plačilo takse po izteku roka ne bo upoštevano.

Če pritožbeno sodišče po tem, ko mu je bila zadeva predložena v odločanje o pritožbi, ugotovi, da taksa, ki jo je treba plačati ob vložitvi pritožbe, ni bila plačana, od plačnika zahteva, da jo plača v roku, ki ni krajši od 15 dni. Pritožbeno sodišče lahko izjemoma določi krajše obdobje. Če je to obdobje poteklo in plačnik takse ni plačal, pritožbeno sodišče postopek ustavi. Plačilo takse po izteku roka ne bo upoštevano. Postopek se smiselno uporablja pred pritožbenim sodiščem.

Če sklep o ustavitvi postopka zaradi neplačila takse postane pravnomočen, obveznost plačila preneha.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Bančni podatki so navedeni na spletiščih posameznih sodišč, ki so na voljo na spletnem portalu https://www.justice.cz/. Takse, ki ne presegajo 5 000 CZK, se lahko plačajo tudi s kolki.

O zadevah v zvezi s taksami v postopkih odloča sodišče, pristojno za obravnavanje in odločanje o zadevi na prvi stopnji.

Kaj je treba storiti po plačilu taks?

Ko plačnik na bančni račun pristojnega sodišča nakaže denar ali pristojnemu sodišču izroči kolke, je s tem njegova obveznost plačila sodne takse izpolnjena. Sodišču ni treba predložiti drugih dokumentov.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.