Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Tožeča stranka lahko na podlagi uredbe o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti začne postopek v vrednosti do 2 000 EUR (brez vseh obresti, stroškov in izdatkov) zoper toženca v čezmejni zadevi. V čezmejnih zadevah ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica sodišča, pri katerem je vložena tožba. Postopek se lahko uporabi za denarne in nedenarne terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah. V Angliji in Walesu se postopek lahko sproži na okrožnem sodišču, ne pa na višjem sodišču.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti so enake kot pri domačih sporih majhne vrednosti.

Za vložitev vloge za evropski postopek v sporih majhne vrednosti je treba plačati sodno takso. Če želite takso plačati z debetno/kreditno kartico, morate ustrezne podatke o kartici navesti v dodatku k obrazcu A „Evropski postopek v sporih majhne vrednosti“.

Kadar je za odločanje o sporu potrebna obravnava, se plača tudi taksa za zaslišanje.

Če je potrebna izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno sodno takso. Več podrobnosti o vrstah razpoložljivih postopkov je na voljo na spletišču Postopki za izvrševanje sodnih odločb – Anglija in Wales.

Koliko moram plačati?

Sodne takse v Angliji in Walesu so na voljo v zloženki EX50 – Sodne takse v civilnopravnih in družinskih zadevah.

Sodne takse v sporih majhne vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici, veljajo od 17. novembra 2016. Sodne takse se lahko spremenijo, zato preverite pri sodišču, pravnem zastopniku ali kateri koli drugi fizični ali pravni osebi, vpleteni v postopek, ali ti zneski še vedno veljajo. Te takse so v britanskih funtih (GBP); za izračun protivrednosti v EUR se uporabi preračun na dan vložitve vloge.

1.1 Na začetku postopka (vključno s postopki, ki se začnejo po pridobitvi dovoljenja za začetek postopka, z izjemo zadev, vloženih pri County Court Bulk Centre (CCBC) s strani uporabnikov centra, ali zadev, ki so jih vložili uporabniki Money Claim OnLine) za izterjavo denarnega zneska v naslednjih vrednostih:

Višina takse (v GBP)

(a) Do vključno 300 GBP

35 GBP

(b) Nad 300 GBP do vključno 500 GBP

50 GBP

(c) Nad 500 GBP do vključno 1 000 GBP

70 GBP

(d) Nad 1 000 GBP do vključno 1 500 GBP

80 GBP

(e) Nad 1 500 GBP do vključno 3 000 GBP

115 GBP

Za obravnavo je treba plačati dodatno takso.

Taksa za obravnavo zadeve v sporih majhne vrednosti za zneske v naslednjih vrednostih:

(i) Do vključno 300 GBP

25 GBP

(ii) Nad 300 GBP do vključno 500 GBP

55 GBP

(ii) Nad 500 GBP do vključno 1 000 GBP

80 GBP

(iii) Nad 1 000 GBP do vključno 1 500 GBP

115 GBP

(iv) Nad 1 500 GBP do vključno 3 000 GBP

170 GBP

Če želite zahtevek izterjati, je treba plačati nadaljnjo takso.

Sodna taksa se plača za vložitev vloge pri sodišču in nato na različnih stopnjah postopka v zadevi. Lahko ste upravičeni do oprostitve plačila sodne takse (odvisno od vaših osebnih okoliščin), kar pomeni, da vam ni treba plačati sodne takse ali pa jo morate plačati le delno. Vendar pa morate posebej zaprositi za oprostitev plačila za vsako posamezno takso, ki jo je treba plačati v sodnem postopku. Če na primer zaprosite za oprostitev plačila takse ob prvi vlogi, velja morebitna oprostitev samo za plačilo te prve takse za začetek postopka. To pa zato, ker se lahko vaše osebne okoliščine med postopkom spremenijo in tako morda pozneje niste več upravičeni do oprostitve. Lahko pa se zgodi, da postanete upravičeni do oprostitve med samim postopkom.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če ne izpolnite pravilno podatkov o kreditni kartici ali če plačilo iz katerega drugega razloga ne more biti izvedeno, bo sodišče, ki obravnava zadevo, z obrazcem B „Poziv sodišča za dopolnitev in/ali popravek obrazca zahtevka“ od vas zahtevalo predložitev podatkov o veljavni kreditni kartici, da se omogoči plačilo sodnih taks. Če pravilno plačilo ni prejeto, se vloga ne bo nadalje obravnavala.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo sodne takse se opravi tako, da se sodišču zagotovijo pravilni plačilni podatki. To se stori z navedbo potrebnih podatkov v dodatku k obrazcu A „Evropski postopek v sporih majhne vrednosti“.

Plačilo se običajno izvede z debetno/kreditno kartico. Ni nujno, da so na sodišču, pri katerem se vloga vloži, na voljo vse metode plačila iz obrazca A. Tožeča stranka mora pri sodišču preveriti, katere načine plačila lahko uporabi.

Morda obstaja tudi možnost plačila s kreditno kartico prek telefona. Veliko sodišč ima možnost sprejemanja plačil s kartico na ta način, vendar se je treba o tej možnosti predhodno pozanimati pri ustreznem sodišču.

Elektronsko plačilo je na voljo le osebam, ki imajo naslov v Združenem kraljestvu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je bila vloga pravilno vložena, sodišče obrazec zahtevka (s spremno dokumentacijo) skupaj z obrazcem za odgovor v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti (obrazec C) vroči tožencu. Istočasno se tožeči stranki pošljeta obvestilo o začetku postopka in potrdilo o prejemu plačila.

Potrdilo o prejemu plačila je običajno velikosti 8 × 12 cm. Na vrhu sta navedena ime in poštni naslov sodišča, na dnu pa plačani znesek ter datum in ura plačila.

Več informacij je na voljo na spletišču čezmejni zahtevki v Evropski uniji.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.