Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila, ki urejajo sodne takse, ki se plačujejo v postopkih, začetih na Madžarskem na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, so določena v zakonu št. XCIII iz leta 1990 o dajatvah. Ta pravila določajo, da je treba ob začetku postopka plačati takso v višini 6 % vrednosti spora, in sicer z nakupom kolka na pošti ali s plačilom takse državnemu davčnemu organu. Takso je mogoče državnemu davčnemu organu plačati tudi z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse je treba plačati ob začetku postopka v sporih majhne vrednosti.

Koliko moram plačati?

V primeru denarnih terjatev je treba plačati 6% vrednosti terjatve, brez dodatnih stroškov (obresti, stroškov), v primeru nedenarnih terjatev pa 6% ocenjene vrednosti terjatve, vendar ne manj kot 15 000 HUF. V primeru denarnih terjatev v valutah, ki niso forint, se taksa plača glede na vrednost terjatve po povprečnem menjalnem tečaju centralne banke, veljavnem na dan predložitve zahtevka.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Tožečo stranko, ki takse ne plača ob začetku postopka, sodišče pozove k plačilu takse. Če tožeča stranka tega ne stori v danem roku, sodišče zahtevek zavrže.

Kako lahko plačam sodne takse?

  1. Stroške postopka je mogoče plačati s kolki, ki jih lahko kupite na pošti. V primeru plačila stroškov postopka s kolki se znesek zaokroži navzgor ali navzdol, in sicer se preostanek, manjši od 50 HUF, zanemari, preostanek, večji od 50 HUF, pa se šteje kot 100 HUF.
  2. Tožeča stranka lahko plača stroške postopka tudi na podlagi izračuna, ki ga opravi državni davčni organ. V tem primeru je treba obrazec zahtevka skupaj s kopijo predložiti državnemu davčnemu organu. Izračunano takso je mogoče plačati z nakaznico, ki jo izda državni davčni organ, ali z nakazilom na račun, ki ga določi državni davčni organ, ali, če je mogoče, z bančno kartico. Za izračun stroškov postopka se obrazec zahtevka lahko predloži kateremu koli okrožnemu davčnemu direktoratu (vključno z glavnim mestom) nacionalne davčne in carinske uprave (Nemzeti Adó-és Vámhivatal).

Kaj je treba storiti po plačilu?

  1. V primeru plačila stroškov postopka s kolkom je treba kolek prilepiti na vlogo, nato pa vlogo predložiti sodišču. Stranka na noben način ne sme spreminjati ali označiti kolka, prilepljenega na vlogo.
  2. V primeru plačila stroškov postopka na podlagi izračuna državni davčni organ na vlogi potrdi predložitev zahtevka za izračun takse, nato pa se zahtevek lahko predloži sodišču.
Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.