Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Del 9 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014 se nanaša na plačilo sodnih taks za listine v postopku v sporih majhne vrednosti. Del 2 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014 se nanaša na plačilo sodnih taks v civilnih postopkih na okrajnih sodiščih, ki so skupne obema področjema.

Portal Courts Services Online je pred kratkim uvedel tudi spletno storitev, ki omogoča ustvarjanje, pregledovanje, plačilo in predložitev zahtevkov, med drugim za spore majhnih vrednosti. Storitev se uporablja z uporabniškim računom. Sistem je na voljo vsem posameznikom in odvetniškim družbam.

Katere sodne takse je treba plačati?

Takse je treba plačati pri predložitvi naslednjih listin v zvezi z zahtevki za spore majhne vrednosti pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti:

  1. pri predložitvi začetnega zahtevka;
  2. pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo;
  3. *** pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe;
  4. *** pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču;
  5. *** pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam).

*** Te listine niso navedene v delu 9 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014, temveč v delu 2 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014.

Koliko moram plačati?

Postavka

(1)

Taksa

(2)

Listina, ki jo je treba potrditi z žigom

(3)

Pri predložitvi zahtevka pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti

25,00 EUR

zahtevek ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti

25,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe

15,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču

25,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam)

15,00 EUR

izvirnik sodnega poziva

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če se pri predložitvi zahtevka sodna taksa ne plača, se listina vrne tožeči stranki, ta pa je pozvana k plačilu.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo sodna taksa ne plača, se listina oceni, da se preveri, ali je nasprotna tožba, ki jo vloži tožena stranka, upravičena. Če je odgovor DA, se listina vrne toženi stranki, ta pa je pozvana k plačilu. Če je odgovor NE, se listina vrne toženi stranki s pojasnilom, zakaj nasprotna tožba ni upravičena. Tožena stranka dobi na voljo nov obrazec za uradno obvestilo o sporu, ki ga izpolni in vrne sodnemu uradniku za spore majhne vrednosti.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe sodna taksa ne plača v predvidenem roku, je predsedujoči sodnik na dan predložitve zahtevka obveščen o tem. Lahko se izda odlok, s katerim se sodnika grofijskega sodišča (Sheriff) opozori na izvršbo izvirne sodbe, izdane v odsotnosti.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču sodna taksa ne plača, dosje ne bo posredovan okrožnemu sodišču. Lahko se izda odlok, s katerim se sodnika grofijskega sodišča opozori na izvršbo izvirnega odloka, ki ga je izdalo sodišče.

Če se pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam), sodna taksa ne plača, sodni poziv ni veljaven.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se lahko plačajo v katerem koli uradu za sprejem pošte (Stamping Office) na okrajnem sodišču, in sicer na naslednje načine:

z gotovino ali čekom / poštno nakaznico / bančnim čekom, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika.

Takse se lahko plačajo tudi tako, da se uradu zadevnega okrajnega sodišča pošlje ček / poštna nakaznica / bančni ček, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po opravljenem plačilu v uradu za sprejem pošte na okrajnem sodišču shranite potrdilo, ki vam ga izroči uradnik, in listine, potrjene z žigom, vložite pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti.

Če plačilo pošljete v obliki čeka, poštne nakaznice ali bančnega čeka, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika, shranite fotokopijo načina plačila in izvirnik potrdila o poslani pošiljki. To boste lahko predložili kot dokaz, če bo sodišče od vas zahtevalo potrdilo o plačilu.

Ko urad za spore majhnih vrednosti prejme plačilo za katero koli listino, urad listino potrdi z žigom in v dosjeju shrani potrdilo o plačani taksi.

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.