Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Uvod

Na podlagi člena 33 zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likumssodne stroške (tiesāšanās izdevumi) sestavljajo:

 1. sodne takse;
 2. varščina
 3. in stroški, povezani z vodenjem postopka.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse vključujejo:

1) državno takso (valsts nodeva):

Državno takso je treba plačati za vsako vlogo, vloženo pri sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe z ločenim zahtevkom v zvezi s predmetom spora v postopku, ki se je že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, določeno v členu 34 zakona o civilnem postopku.

2) stroške v zvezi z obravnavo zadeve, in sicer:

 1. zneske, ki se plačajo pričam in izvedencem;
 2. stroške v zvezi z zaslišanjem prič ali izvedbo pregledov na kraju samem;
 3. stroške v zvezi z iskanjem toženca ali priče;
 4. stroške v zvezi z izvršitvijo sodbe;
 5. stroške v zvezi s pripravo, vročitvijo, izdajo in prevodom sodnih vabil in drugih povezanih sodnih pisanj ter z vračanjem pisnih dokazov;
 6. stroške v zvezi s pripravo in izdajo pravnih obvestil;
 7. stroške v zvezi z zavarovanjem terjatve ali začasnimi zaščitnimi ukrepi;

3) stroške v zvezi s postopkom, tj.

 1. nagrade odvetnika,
 2. stroške v zvezi z udeležbo na sodnih obravnavah,
 3. stroške v zvezi z zbiranjem dokazov,
 4. stroške v zvezi z državno financirano pravno pomočjo;
 5. stroške za pomoč tolmača na sodni obravnavi.

Koliko moram plačati?

Člen 34 zakona o civilnem postopku določa višino državnih taks po terjatvah, ki se odmerijo kot denarno plačilo: za vloge v primerih razveze zakonske zveze; za vloge v posebnih postopkih; za druge vloge, ki niso denarne narave ali pri katerih ocena ni potrebna; za vloge za razglasitev ničnosti arbitražnega sporazuma; za vloge v zvezi z avtorsko in sorodnimi pravicami, zaščito podatkovnih zbirk (sui generis), blagovnimi znamkami, certifikacijskimi znamkami in geografskimi označbami, patenti, modeli, sortami rastlin, kršitvami in zaščito topografije polprevodniških izdelkov, zahtevki za zaščito poslovnih skrivnosti pred njihovo nezakonito pridobitvijo, uporabo in razkritjem, za katere se spor rešuje pred pritožbenim odborom za industrijsko lastnino; za vloge v zadevah, v katerih se zahteva razveljavitev sklepa skupščine družbenikov (delničarjev) kapitalske družbe; za vloge za varstvene ali začasne zaščitne ukrepe; za vloge za evropske naloge za zamrznitev bančnih računov, vložene v skladu z Uredbo (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah; za vloge za dokazne postopke, če so vložene pred kakršnim koli pravnim postopkom; za vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog; za vloge za izvršitev obveznosti na podlagi obvestila sodišča; za vloge za izvršitev nespornih obveznosti; za vloge za izdajo odločbe o izvršbi za priznanje in izvršitev odločbe Stalnega arbitražnega sodišča ali tujega arbitražnega sodišča; za vloge za nadaljevanje postopka in obnovo postopka po izdaji zamudne sodbe; za vloge za začetek postopka za ločitev skupnega premoženja zakoncev; za pritožbe v postopkih pravnega varstva, za pritožbe v postopkih v primeru insolventnosti zaradi sklepov sestanka upnikov, za pritožbe glede sklepov službe za nadzor nad insolventnostjo (Maksātnespējas kontroles dienests) ter v zvezi z Uredbo (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti; za vloge za združitev nepremičnin na ime kupca; za vloge za prenos procesnih pravic strank, če so te vloge vložene pri sodišču po začetku veljavnosti končne odločbe v zadevi; za vloge za preklic oprostitve dolžniških obveznosti fizičnih oseb; za vloge za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi.

Kabinet ministrov določi znesek, ki ga je treba plačati pričam in izvedencem, ter višino stroškov in način njihovega izračuna za zaslišanje prič ali izvedbo pregleda na kraju samem, izsleditev toženih strank ali prič, pripravo, vročitev, izdajo in prevod vabil in drugih povezanih sodnih pisanj, vračilo pisnih dokazov, pripravo in objavo pravnih obvestil ter zavarovanje zahtevka ali začasnih zaščitnih ukrepov.

Znesek jamstva je določen v členu 431 zakona o civilnem postopku.

Obseg povračila stroškov v zvezi z zadevo je določen v členu 44 zakona o civilnem postopku.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če vlogi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ju določa zakon, sodišče v skladu s členom 133 zakona o civilnem postopku vloge ne obravnava dalje in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila vloga vložena na dan, ko je bila prvič vložena pri sodišču.

Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da vloga ni bila vložena, in se vrne tožniku.

Vrnitev vloge tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve v skladu z rednimi postopki, določenimi v zakonu o civilnem postopku.

Kako lahko plačam sodno takso?

Državna taksa se plača na račun državne blagajne (Valsts kase).

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija).

Državne takse in sodni računi

Državna sodna taksa (člen 34 zakona o civilnem postopku, razen odstavka 6 (za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova)):

Prejemnik: Državna zakladnica

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Državna taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova (člen 34, odstavek 6, zakona o civilnem postopku):

pred predložitvijo izvršilnih naslovov v izvršbo prosite izterjevalca prek razdelka „Druge storitve“ na spletišču elektronskih dražb, da pripravi račun za državno takso za predložitev izvršilnih naslovov v izvršbo in ga plačajte.

Namen plačila: navedite številko računa in številko izvršilnega naslova.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve na okrožnem (mestnem) sodišču ali okrajnem sodišču (člen 39 zakona o civilnem postopku); stroški v zvezi z izvršitvijo obveznosti na podlagi obvestila sodišča (člen 406.3 zakona o civilnem postopku):

Prejemnik: Sodna uprava

Identifikacijska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21490“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah ime, priimek in osebno identifikacijsko številko; pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ob vložitvi vloge pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot ju določa zakon.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.