Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.
Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi člena 33 zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums) stroški sodnih postopkov (tiesāšanās izdevumi) vključujejo:

1) državno takso (valsts nodeva);

2) upravno takso (kancelejas nodeva);

3) stroške, povezane z obravnavo zadeve.

Državno takso je treba plačati za vsako vlogo, vloženo pri sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe z ločenim zahtevkom v zvezi s predmetom spora v postopku, ki se je že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, določeno v členu 34 zakona o civilnem postopku.

Upravna taksa se plača:

 1. za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča – 7,11 EUR;
 2. za izdajo potrdila – 2,85 EUR;
 3. za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi – 14,23 EUR;
 4. za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom – 4,27 EUR;
 5. za vabila pričam – 4,27 EUR na osebo.
Stroški, povezani z obravnavo zadeve:
 1. zneski, ki se plačajo pričam in izvedencem;
 2. stroški, povezani z zaslišanjem prič ali izvedbo preiskav na kraju samem;
 3. stroški, povezani z iskanjem toženca;
 4. stroški, povezani z izvršitvijo sodbe sodišča;
 5. stroški, povezani z vročitvijo, izdajo in prevodom sodnih obvestil in drugih sodnih dokumentov;
 6. stroški objave obvestil v časopisih;
 7. stroški, povezani z zavarovanjem terjatve.

Državne takse ni mogoče plačati elektronsko.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državna taksa se plača za spore majhne vrednosti.

Upravna taksa se plača za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča; za izdajo potrdila; za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi; za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom; za vabila pričam.

Stroški, povezani z obravnavo zadeve, se plačajo za zneske, ki se plačajo pričam in izvedencem; za stroške, povezane z zaslišanjem prič ali izvedbo preiskav na kraju samem; za stroške, povezane z iskanjem toženca; za stroške, povezane z izvršitvijo sodbe sodišča; za stroške, povezane z vročitvijo, izdajo in prevodom sodnih obvestil in drugih sodnih dokumentov; za stroške objave obvestil v časopisih; za stroške, povezane z zavarovanjem terjatve.

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge je treba plačati državno takso v višini 15 % zneska zahtevka, vendar ne manj kot 71,41 EUR. Za zahtevke za preživljanje otroka ali zakonca se taksa ne plača.

Sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, naloži povračilo vseh sodnih stroškov, ki jih je utrpela stranka, ki je v postopku uspela. Če je bilo tožbi delno ugodeno, sodišče odredi, da se sodni stroški tožniku povrnejo sorazmerno z delom, v katerem je bilo tožbi ugodeno, tožencu pa sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba zavrnjena. Državna taksa za stransko pritožbo (blakus sudzība) v zvezi s sodno odločbo se ne povrne, prav tako se ne povrne državna taksa za obnovo sodnega postopka po izdaji zamudne sodbe.

Če tožnik odstopi od tožbe, mora povrniti sodne stroške, ki jih je utrpel toženec. V takem primeru tožencu ni treba povrniti sodnih stroškov tožnika. Če pa tožnik odstopi od tožbe, ker je toženec zahtevke prostovoljno izpolnil po vložitvi tožbe, sodišče na zahtevo tožnika tožencu naloži povrnitev sodnih stroškov, ki jih je plačal tožnik.

Če sodišče odloči, da zadeve ne bo obravnavalo, na zahtevo toženca tožniku naloži povračilo sodnih stroškov, ki jih je plačal toženec.

Če je tožnik oproščen plačila sodnih stroškov, se tožencu naloži plačilo tožnikovih sodnih stroškov v državni proračun sorazmerno z delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno.

Upravna taksa se plača:

 1. za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča – 7,11 EUR;
 2. za izdajo potrdila: 2,85 EUR;
 3. za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi – 14,23 EUR;
 4. za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom – 4,27 EUR;
 5. za vabila pričam – 4,27 EUR na osebo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če vlogi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ju določa zakon, sodišče v skladu s členom 133 zakona o civilnem postopku vloge ne obravnava dalje in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila vloga vložena na dan, ko je bila prvič vložena pri sodišču.

Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da vloga ni bila vložena, in se vrne tožniku.

Vrnitev vloge tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve v skladu z rednimi postopki, določenimi v zakonu.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državna taksa in upravna taksa se lahko plača na račun državne blagajne (Valsts kase). Stroški v zvezi z obravnavo zadeve se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija).

Taksa za sodne dejavnosti (državna taksa) (člen 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka):

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova (državna taksa) (šesti odstavek člena 34 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV71TREL1060190911300

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Upravna taksa (člen 38 zakona o civilnem postopku):

Upravna taksa sodne institucije:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve (člen 39 zakona o civilnem postopku):

Okrožna (mestna) sodišča in regionalna sodišča:

Prejemnik: Tiesu administrācija

Identifikacijska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ob vložitvi vloge pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot ju določa zakon.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.