Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Katere sodne takse je treba plačati?

Vložitev tožbe pred civilnim sodiščem (saisine du juge civil) ni povezana s fiksnimi stroški, razen s stroški vročanja pisanj in stroški pravnega zastopanja. Načeloma se na ravni civilnega sodišča takse ne plačujejo. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršitvijo odločbe in na zahtevo stranke, ki je v sodnem postopku uspela.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.