Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Zahtevki na podlagi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Uredba (ES) št. 861/2007, ki je začela veljati 1. januarja 2009) se sodišču, ki je pristojno na podlagi običajnih pravil o pristojnosti ratione loci, predložijo na obrazcu A. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je namenjen poenostavitvi in hitrejši obravnavi čezmejnih zahtevkov v višini do 5 000 EUR. Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU razen Danske.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je strankam v postopku na voljo kot alternativa obstoječim postopkom v okviru zakonodaj držav članic. Sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, je priznana in pravno izvršljiva v drugi državi članici, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Za postopke v sporih majhne vrednosti so pripravljeni standardni obrazci v vseh jezikih EU. Za začetek postopka je treba izpolniti obrazec A. Obrazcu je treba priložiti vse zadevne dokumente, kot so potrdila in računi.

Edini razlog za zavrnitev izvršbe v drugi državi članici je nezdružljivost sodbe v sporu majhne vrednosti s sodbo v zadevi med istima strankama v drugi državi članici. Izvršba poteka v skladu z nacionalnimi pravili in postopki države članice, v kateri se sodba izvrši.

Katere sodne takse je treba plačati?

Višina sodnih taks je odvisna od zneska tožbe ali zahtevka. Glej tudi: Koliko moram plačati?

Koliko moram plačati?

Takse za leto 2019 so naslednje:

Narava ali znesek tožbe ali zahtevka

Sodne takse za pravne osebe

Sodne takse za fizične osebe

Sodne takse za osebe s šibkim premoženjskim stanjem

Zadeve, povezane s tožbo ali zahtevkom:

– katerih znesek ni znan ali

– ki vključujejo znesek, nižji od

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Zadeve, povezane s tožbo ali zahtevkom, ki vključujejo znesek, višji od

500 EUR in nižji od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Za več informacij glej Nizozemski pravosodni sistem in Nizozemski odbor za pravno pomoč.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse je treba plačati vnaprej. Če se plačilo ne izvede v enem mesecu, se zadeva zavrne in ne obravnava.

Kako lahko plačam sodne takse?

Račun se lahko plača z (elektronskim ali drugim) nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je tožena stranka obveščena in naprošena, naj izpolni in vrne obrazec za odgovore.

Sorodne povezave

Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

Obrazec A

Nizozemski pravosodni sistem

Nizozemski odbor za pravno pomoč

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.