Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Uvod

Portugalska zakonodaja o sodnih taksah (uredba o stroških postopka (Regulamento das Custas Processuais)) ne vključuje posebnih določb o zahtevkih v smislu Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. To pomeni, da se uporabljajo splošna pravila uredbe o stroških postopka, ki upoštevajo zadevni znesek in kompleksnost zadeve.

Katere sodne takse je treba plačati?

  • V zadevah, v katerih sporni znesek znaša do 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 obračunska enota);
  • v zadevah, v katerih je znesek višji od 2 000,00 EUR, vendar znaša največ 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 obračunski enoti).

Če se zadeva izkaže za še posebno kompleksno, se lahko sodnik odloči za uporabo naslednjih taks:

  • v zadevah, v katerih sporni znesek znaša do 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 obračunske enote);
  • v zadevah, v katerih je znesek višji od 2 000,00 EUR, vendar znaša največ 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 obračunske enote).

(Člen 6(1) in (5) uredbe o stroških postopka, odobrene z uredbo-zakonom (Decreto-Lei) št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena.)

Če tožena stranka vloži ugovor v skladu s členom 17(1)(a) Uredbe (ES) št. 1896/2006 v okviru postopka za evropski plačilni nalog in se postopek nadaljuje, se znesek, plačan v okviru tega postopka, na strani tožeče stranke zmanjša za znesek stroškov postopka iz naslova evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

V tem primeru se lahko stroški znižajo za 102 EUR (1 obračunska enota) ali 153 EUR (1,5 obračunske enote). (Člen 7(6) uredbe o stroških postopka, odobrene z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena.)

Za izračun stroškov v primeru nasprotne tožbe se znesek v zvezi z obema zahtevkoma sešteje in lahko v nekaterih primerih znaša do 10 000,00 EUR; stroški v zvezi z zadevami v vrednosti med 8 000,01 EUR in 10 000,00 EUR znašajo 3 obračunske enote (306,00 EUR), v posebno zapletenih zadevah pa 4,5 obračunske enote (459,00 EUR). Kadar je zadevni znesek med 5 000,01 EUR in 8 000,00 EUR, znašajo stroški 2 obračunski enoti (204,00 EUR) oziroma v posebno zapletenih zadevah 3 obračunske enote (306,00 EUR) (člen 11 uredbe o stroških postopka, odobrene z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008, kakor je bila nazadnje spremenjena, v povezavi s členi 145(5), 530(2), 299(1) in (2) ter 297(2) zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil)).

Koliko moram plačati?

Glej prejšnji odgovor.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodno tajništvo vas bo v skladu s členom 642 zakonika o civilnem postopku opomnilo, da morate plačilo poravnati v 10 dneh in plačati dodatno globo v enakem znesku, ki ustreza najmanj eni obračunski enoti in največ pet obračunskim enotam. Če v 10 dneh ne predložite dokazila o plačilu dolgovanih sodnih taks in globe, bo sodišče odredilo umik predloga, zahtevka ali pritožbe, ki ste jo vložili.

Kako lahko plačam sodne takse?

Z bančnim nakazilom.

Kaj moram storiti po plačilu?

V skladu s členom 22 ministrske izvedbene uredbe (Portaria) št. 419-A/2009 z dne 17. aprila 2009 morate predložiti dokazilo o plačilu skupaj z ustrezno vlogo ali zahtevkom, razen če je v ministrsko izvedbeno uredbo št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013 določeno drugače.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.