Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je urejen z Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Sistem sodnih taks je urejen z izredno uredbo št. 80/2013, ki je veljavna od 26. junija 2013. Ta zakonodajni akt je bil sprejet po spremembi pravnega okvira za izvajanje civilnih postopkov, in sicer prek sprejetja zakonika o civilnem postopku in uvedbe novih institucij na podlagi civilnega zakonika.

Sodne takse plačajo vse fizične in pravne osebe ter se zaračunajo za storitve sodišč, ministrstva za pravosodje (Ministerul Justiției) in urada tožilstva vrhovnega kasacijskega sodišča (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

V Romuniji se lahko sodne takse plačajo prek spleta, vendar elektronski plačilni sistem v tem trenutku še ne deluje.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo tako na prvi stopnji kot za pritožbe, in sicer pod pogoji, določenimi v zakonodaji.

Nekatere fizične osebe lahko zaprosijo za znižanje sodnih taks, izvzetje iz njih ali obročno plačevanje na podlagi izredne vladne uredbe št. 51/2008 o državni pravni pomoči v civilnih zadevah, odobrene s spremembami zakona št. 193/2008, kakor je bil spremenjen. Pravnim osebam se lahko odobrijo olajšave pri plačilu sodnih taks na podlagi člena 42(2) izredne vladne uredbe št. 80/2013.

Koliko moram plačati?

V okviru trenutne zakonodaje so sodne takse za predložitev zahtevka določene v členu 3(1) izredne vladne uredbe št. 80/2013, in sicer znašajo:

  1. za vrednosti do 500 RON – 8 %, vendar ne manj kot 20 RON;
  2. za vrednosti med 501 RON in 5 000 RON – 40 RON + 7 % za vrednosti, ki presegajo 500 RON;
  3. za vrednosti med 5 001 RON in 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrednosti, ki presegajo 5 000 RON.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu z izredno vladno uredbo št. 80/2013 je treba sodne takse plačati vnaprej. Če tožeča stranka ne izpolni obveznosti v zvezi s plačilom takse v roku, ki je določen v zakonodaji ali ki ga je določilo sodišče, se zahtevek razveljavi kot neopremljen s kolkom ali v nekaterih primerih upošteva glede na višino zakonito plačane sodne takse. Če je bila vloga za olajšave pri plačilu sodnih taks zavrnjena ter tožeča stranka v roku, ki ga je določilo sodišče, ni plačala sodne takse, ki se zaračuna zanjo, in v spis ni priložila dokazila o plačilu, sodišče prav tako razveljavi vlogo kot neopremljeno s kolkom.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse mora zavezanec za plačilo v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta plačati na poseben račun za lokalne proračunske prihodke, imenovan Sodne takse in druga kolkovina, upravnega oddelka, kjer ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče oziroma, kadar je to ustrezno, kjer ima pravna oseba svoj sedež. Stroške nakazila taks nosi zavezanec za plačilo.

Če zavezanec za plačilo nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma, kadar je to ustrezno, sedeža v Romuniji, se sodne takse plačajo na račun za lokalne proračunske prihodke upravnega oddelka sodišča, pri katerem se vloži tožba ali predloži zahtevek.

Sodne takse se plačajo v gotovini na upravi za davke in dajatve pri upravnih oddelkih, kjer ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče oziroma kjer ima pravna oseba svoj sedež.

Sodne takse se lahko plačajo z bančnim nakazilom in prek spleta.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Potrdilo o plačilu sodnih taks, ki se izda za plačilo v gotovini ali plačilni nalog, se predloži ob registraciji zahtevka.

Potrdila oziroma, kjer je to ustrezno, plačilni nalogi za sodne takse nimajo standardne oblike, temveč se izdajo v obliki, ki jo uporablja upravni oddelek, pri katerem se izvede plačilo.

Kadar se sodna taksa plača po tem, ko je sodišče tožečo stranko obvestilo v zvezi s tem, mora tožeča stranka v spis v desetih dneh od prejema uradnega obvestila priložiti dokazilo o plačilu takse.

Dokazilo o plačilu sodne takse se lahko predloži osebno na sodišču ali pošlje po pošti, pri čemer je treba navesti številko spisa (zadeve), za katerega se je izvedlo plačilo. Ta številka je navedena v uradnem obvestilu sodišča zadevni stranki.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.