Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Škotskem so sodne takse za evropske postopke v sporih majhne vrednosti urejene z:

  • uredbo iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Order 2018), škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen z
  • uredbo iz leta 2018 o spremembi sodnih taks za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), škotski zakonodajni instrument 2018/194.

Od 1. aprila 2019 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata točki 16 in 38 dela II Priloge 2.

Od 1. aprila 2020 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata točki 16 in 38 dela II Priloge 3.

Elektronsko plačevanje taks ni možno.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za predložitev vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na obrazcu A iz Uredbe (ES) št. 861/2007 na sodišču se zahteva plačilo takse, ki zajema vse sodne postopke.

Vanjo so vključeni stroški vročanja pisanj po pošti, vendar se lahko zaračuna dodatna taksa, če jih mora toženi stranki vročiti sodni uradnik.

Za vložitev odgovora na vlogo na obrazcu C se taksa ne zaračuna.

Zastopanje po pravnem svetovalcu (solicitor) se običajno ne zahteva, sodna taksa pa ne vključuje nagrad pravnega svetovalca.

Koliko moram plačati?

Trenutna taksa za predložitev vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na sodišču:

  • za zneske do 300 GBP ali 250 EUR je treba plačati takso v višini 19 GBP,
  • v vseh drugih sporih majhne vrednosti znaša taksa 104 GBP.

Za vročitev pisanj toženi stranki prek sodnega uradnika se zaračuna dodatna upravna taksa v višini 13 GBP, ki se ji prištejejo stroški, ki jih je imel sodni uradnik z vročitvijo.

V smislu člena 8 uredbe iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč, škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen, je lahko stranka upravičena do oprostitve plačila takse, če je na primer upravičena do določene državne podpore ali do brezplačne pravne pomoči.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa ni plačana, sodišče v skladu s točko 3 uredbe iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč, škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen, ne sprejme vloge in ni dolžno ukrepati.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo:

  • s čekom, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (škotska sodna služba),
  • z debetno ali kreditno kartico – preverite, katere vrste kartic sprejema posamezno sodišče in ali je plačilo mogoče izvesti po telefonu,
  • s poštno nakaznico, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service,
  • z gotovino – če se plačuje po pošti, ni priporočljivo opravljati gotovinskih plačil.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišče po plačilu sprejme vloženi obrazec A iz Uredbe (ES) št. 861/2007. Dokumenti in plačilo se sodišču predložijo ali pošljejo istočasno. Sodišče nato kot naslednji korak v postopku izroči ali pošlje obrazec B ali obrazec 1 ali toženi stranki vroči obrazec A. Potrdilo o plačilu ni potrebno.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.