Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Belgija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

To vprašanje urejajo členi 1017 do 1022 belgijskega sodnega zakonika (Code judiciaire), člen 953 tega zakonika glede plačila stroškov za priče ter belgijski zakonik o registracijskih, hipotekarnih in sodnih taksah (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), zlasti člen 142 in naslednji ter člen 268 in naslednji glede registracijskih taks.

Katere sodne takse je treba plačati?

V členu 1018 belgijskega sodnega zakonika je opredeljena narava stroškov:

1. Sodne, registracijske in druge takse. Sodne takse vključujejo takse za vpis v register, takse za pripravo besedila in takse za overjen prepis (glej člen 268 in naslednje belgijskega zakonika o registracijskih, hipotekarnih in sodnih taksah). Sodna taksa za vpis v register znaša med 30 EUR in 100 EUR, odvisno od sodišča. Taksa za pripravo besedila znaša 35 EUR.

Registracijska taksa se plača za odločbe v zadevah, v katerih znesek glavnice presega 12 500 EUR (brez sodnih taks), in sicer v višini 3% navedenega zneska. V sporih majhne vrednosti se torej ne uporablja.

2. Stroški sodnih postopkov ter s tem povezane plače in drugi prejemki.

3. Stroški overjenega prepisa sodbe: med 0,85 EUR in 5,75 EUR na stran.

4. Stroški vseh načinov dajanja ali pridobivanja dokazov, zlasti stroški za priče in izvedenski stroški. S kraljevim odlokom z dne 27. julija 1972 je bil ta znesek določen na 200 BEF na pričo, kar zdaj ustreza približno 5 EUR. K temu znesku je treba prišteti še nadomestilo za potne stroške (0,0868 EUR na kilometer).

Če se imenuje sodni izvedenec, lahko ta sam določi svoje stroške in nagrado, pri čemer mora biti metoda izračuna jasno navedena, sodišče pa lahko znesek po potrebi (na primer, kadar so stroški nastali po nepotrebnem) zniža v podrobni oceni sodnih taks.

5. Potni stroški ter dnevnice sodnikov, referentov in strank v zadevi, če je njihovo potovanje odredilo sodišče, in stroški listin, če so bile pripravljene izključno za namene sojenja.

6. Stroški priprave zadeve (člen 1022 belgijskega sodnega zakonika). Plača jih stranka, ki je izgubila, in so pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v pravdi uspela. Zneski temeljijo na indeksu cen življenjskih potrebščin in se v primeru rasti oziroma padca indeksa za 10 odstotnih točk povečajo oziroma zmanjšajo za 10%.

Vrednost spora

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Delovno sodišče (posebna pravila)

Vrednost spora

Osnovni
znesek

Najnižji
znesek

Najvišji
znesek

250,00 EUR ali manj

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ali manj

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR ali manj

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Honorarji, plačila in stroški mediatorja, imenovanega v skladu s členom 1734 belgijskega sodnega zakonika.

Koliko moram plačati?

Glede na zgoraj navedeno se znesek, ki ga je treba plačati, razlikuje od primera do primera, odvisno od tega, ali ste v pravdi uspeli ali ne, ali je bil imenovan sodni izvedenec, ali so bile povabljene priče, ali so morali sodniki potovati v tujino, ali je bil udeležen mediator itd.

Kaj se zgodi, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse je treba plačati vnaprej, sicer zadeva ne bo vpisana v register.

Sodni izvedenec pred začetkom dela vedno zahteva predplačilo.

Če zahtevate zaslišanje priče, morate sodnemu tajniku najprej plačati zahtevani znesek. Če tega zneska ne plačate, se domneva, da zaslišanja priče ne zahtevate več.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo se lahko izvede z nakazilom sredstev, s plačilom položnice, z elektronskim prenosom, z gotovino ali s čekom, njegov prejemnik pa je sodno tajništvo (zadnja možnost je namenjena delavcem v pravni stroki in sodnim izvršiteljem).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazila o plačilu skrbno shranite, da jih boste na zahtevo lahko nemudoma predložili.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Bolgarija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Določbe o plačilu sodnih taks in stroškov v civilnih postopkih so opredeljene v zakoniku o civilnem postopku oziroma tarifi o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku.

Zakonik o civilnem postopku:

„Osmo poglavje. Takse in stroški, oddelek I – Stroški tožbe

Stroški tožbe
Člen 68. Stroški tožbe so enaki denarni vrednosti vsebine zadeve.

Stroški tožbe
Člen 69. (1) Znesek stroškov tožbe je naslednji:
1. v tožbah, povezanih z denarnimi terjatvami: zahtevani znesek;

Določitev stroškov tožbe:
Člen 70. (1) Stroške tožbe določi tožnik. Stroške tožbe lahko izpodbijata tožena stranka ali sodišče na lastno pobudo, in sicer najpozneje med prvim zaslišanjem v okviru pregleda zadeve. V primeru neskladnosti med navedenimi in dejanskimi stroški določi stroške tožbe sodišče.
(2) Odločitev sodišča o povišanju stroškov tožbe se lahko izpodbija s posebno pritožbo.
(3) Kadar je stroške tožbe ob vložitvi tožbe težko oceniti, sodišče določi približne stroške tožbe, nato pa se zaračuna dodatna taksa ali pa se presežni znesek povrne glede na stroške, ki jih sodišče določi ob odločitvi o zadevi.

Oddelek II. Državne takse in stroški

Obveznost plačila taks in stroškov
Člen 71. (1) Za obravnavo zadeve se plačajo državne takse na stroške tožbe in sodni stroški. Kadar tožbe ni mogoče oceniti, znesek državne takse določi sodišče.

Državne takse
Člen 73. (3) Državne takse se v skladu s tarifo, ki jo sprejme ministrski svet, zaračunavajo ob vložitvi predloga za zaščito ali pomoč in ob izdaji listine, za katero se plača taksa.

Priloge k vlogi
Člen 128. Vlogi se priloži naslednje:
1. pisno pooblastilo, kadar izjavo predloži pooblaščeni zastopnik;
2. dokazilo o plačilu državnih taks in stroškov, kadar jih je treba plačati;
3. kopije vloge in prilog k njej v skladu s številom toženih strank.

Preverjanje vloge
Člen 129. (1) Sodišče preveri skladnost vloge.
(2) Kadar vloga ni v skladu z zahtevami iz člena 127(1) in člena 128, se tožnika pozove, da v enem tednu odpravi neskladnosti, in se ga obvesti o možnosti uporabe pravne pomoči, če jo potrebuje in je upravičen do nje. Kadar naslov tožnika ni naveden in sodišču ni znan, je obvestilo zanj en teden na voljo na za to namenjenem mestu na sodišču.
(3) Kadar tožnik ne odpravi neskladnosti, se mu vloga in priloge k njej vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa mu vloga ostane na voljo v pisarni sodišča. Zoper vrnitev vloge brez priložene kopije za vročitev se lahko vloži posebna pritožba.“

Tarifa o državnih taksah, ki jih sodišča zaračunavajo na podlagi zakonika o civilnem postopku
„Oddelek I
Takse, ki se zaračunavajo v sodnih postopkih
Člen 1. Za vlogo, nasprotno vlogo ali vlogo tretje osebe z neodvisnimi pravicami se zaračunava taksa v višini 4 % stroškov tožbe, vendar ne manj kot 50 BGN.“

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državne takse se zaračunavajo ob vložitvi tožbe. Tožnik mora vlogi priložiti dokazilo o plačilu vseh državnih taks in stroškov, ki jih je dolžan plačati.

Koliko moram plačati?

Državna taksa za tovrstne tožbe v Republiki Bolgariji znaša 4% stroškov tožbe, vendar ne manj kot 50 BGN.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožnik vlogi ob vložitvi tožbe ne priloži dokazila o plačilu državnih taks in stroškov, ki jih je dolžan plačati, mu sodišče pošlje sporočilo, naj v enem tednu poravna državne takse. Kadar naslov tožnika ni naveden in sodišču ni znan, je obvestilo zanj en teden na voljo na za to namenjenem mestu na sodišču.
Kadar tožnik ne odpravi neskladnosti, se mu vloga in priloge k njej vrnejo, če njegov naslov ni znan, pa mu vloga ostane na voljo v pisarni sodišča. V takem primeru se zadeva zavrne.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, potrdilo o plačilu pa je treba prek sodnega tajništva predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo. Sodne takse ni mogoče plačati z gotovino na blagajni sodišča. Vsako sodišče ima sklenjeno pogodbo z banko, ki zagotavlja storitve sodišču. Bančni računi so navedeni na uradnem spletišču sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodne takse se lahko plačajo samo z bančnim nakazilom na račun sodišča, potrdilo o plačilu pa je treba prek sodnega tajništva predložiti sodniku/sodnikom, ki obravnavajo zadevo.

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Češka

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse ureja zakon št. 549/1991 o sodnih taksah. V prilogi k zakonu je cenik taks. Takse so prihodek državnega proračuna.

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Takse, ki ne presegajo 5 000 CZK, se lahko plačajo tudi s kolki.

Katere sodne takse je treba plačati?

V postopku v sporih majhne vrednosti je treba plačati sodne takse v skladu s splošnimi predpisi. Glede tega veljajo enaka pravila kot za druge civilne postopke.

Koliko moram plačati?

Višina takse v postopku se določi kot fiksni znesek ali kot odstotek pri taksah, katerih osnova je izražena kot denarni znesek. Taksa na podlagi odstotka se izračuna kot zmnožek osnove takse in stopnje takse. Posamezne stopnje so določene v ceniku taks v prilogi k zakonu št. 549/1991 o sodnih taksah.

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti je pomembno osnovno pravilo, ki temelji na merilu plačila. Taksa za vlogo za začetek civilnega sodnega postopka v zvezi s plačilom do 20 000 CZK znaša 1 000 CZK.

Kaj se zgodi, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa v zvezi s postopkom, ki se plača ob vložitvi vloge za začetek postopka, pritožbe, tretjestopenjske pritožbe ali kasacijske pritožbe, ni bila plačana, sodišče od plačnika zahteva, da jo plača v roku, ki ga določi sodišče in ki ni krajši od 15 dni. Sodišče lahko izjemoma določi krajše obdobje. Če je to obdobje poteklo in plačnik takse ni plačal, sodišče postopek ustavi. Plačilo takse po izteku roka ne bo upoštevano.

Če pritožbeno sodišče po tem, ko mu je bila zadeva predložena v odločanje o pritožbi, ugotovi, da taksa, ki jo je treba plačati ob vložitvi pritožbe, ni bila plačana, od plačnika zahteva, da jo plača v roku, ki ni krajši od 15 dni. Pritožbeno sodišče lahko izjemoma določi krajše obdobje. Če je to obdobje poteklo in plačnik takse ni plačal, pritožbeno sodišče postopek ustavi. Plačilo takse po izteku roka ne bo upoštevano. Postopek se smiselno uporablja pred pritožbenim sodiščem.

Če sklep o ustavitvi postopka zaradi neplačila takse postane pravnomočen, obveznost plačila preneha.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se plačajo z bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča. Bančni podatki so navedeni na spletiščih posameznih sodišč, ki so na voljo na spletnem portalu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/. Takse, ki ne presegajo 5 000 CZK, se lahko plačajo tudi s kolki.

O zadevah v zvezi s taksami v postopkih odloča sodišče, pristojno za obravnavanje in odločanje o zadevi na prvi stopnji.

Kaj je treba storiti po plačilu taks?

Ko plačnik na bančni račun pristojnega sodišča nakaže denar ali pristojnemu sodišču izroči kolke, je s tem njegova obveznost plačila sodne takse izpolnjena. Sodišču ni treba predložiti drugih dokumentov.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Nemčija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodni stroški v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti so določeni v zakonu o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz).

Sodišče zahteva plačilo sodnih stroškov z računom za sodne stroške. Takse je treba plačati ob vložitvi vloge za začetek postopka. Vendar napredek postopka ni odvisen od plačila taks.

Poleg vložnika mora sodne takse plačati tudi tisti, ki mu to naloži sodišče ali ki prevzame odgovornost zanje v okviru poravnave.

Katere sodne takse je treba plačati?

Konkretne takse so navedene v dodatku (stroškovnik – Kostenverzeichnis) k zakonu o sodnih stroških. Točka 1210 stroškovnika določa stopnjo takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti v višini 3,0. V primeru predčasne ustavitve postopka se ta taksa zniža na stopnjo 1,0 (točka 1211 stroškovnika).

Znesek takse se določi glede na vrednost spora, ki je običajno enaka vrednosti vloženega zahtevka.

Koliko moram plačati?

Takse, ki jih je treba plačati:

Vrednosti do
EUR

Stopnja takse 3,0 
EUR

Stopnja takse 1,0 
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Poleg taks je treba plačati vse nastale stroške, kot so stroški vročanja, prič, izvedencev in tolmačev.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Neplačane pravne stroške izterjajo sodne blagajne ( Gerichtskassen).

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo je mogoče z nakazilom na bančni račun, ki je naveden na računu. Pri nakazilu je treba navesti referenčno številko.

(a) Z bančnim nakazilom

Plačilo z bančnim nakazilom je možno.

b) S kreditno kartico

Plačilo s kreditno kartico ni možno.

c) Z direktno obremenitvijo z vašega bančnega računa

Plačilo z direktno obremenitvijo ni možno.

d) Drugi načini plačila (prosimo, navedite)

Drugi načini plačila niso na voljo.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Napredek postopka ni odvisen od plačila.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Estonija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Državne takse in druge stroške postopka urejata zakonik o civilnem postopku in zakon o državnih taksah. Državne takse in stroške postopka, ki jih je treba plačati sodišču, je mogoče plačati le z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Ko vložite vlogo, boste morali plačati državno takso za kritje stroškov postopka.

Koliko moram plačati?

Če pri sodišču v Estoniji vložite vlogo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, boste morali plačati enako državno takso, kot če bi vložili nacionalno vlogo. Višina državne takse je odvisna od višine zneska, ki ga zahtevate. Na primer, za zahtevek v višini 500 EUR boste morali plačati državno takso v višini 100 EUR, za zahtevek v višini 1 000 EUR bo državna taksa znašala 175 EUR, za zahtevek v višini 1 500 EUR bo višina državne takse 200 EUR, za zahtevek v višini 2 000 EUR pa bo taksa znašala 225 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Državno takso morate plačati vnaprej, ko vložite vlogo. Če še niste plačali državne takse, vam sodišče ponudi možnost, da jo plačate v roku, ki ga določi sodišče. Če državne takse ne plačate do tega roka, bo sodišče vašo vlogo zavrglo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državne takse je mogoče plačati le z bančnim nakazilom. Plačilo s kreditno kartico ni možno. Za vsa plačila sodiščem je prejemnik plačila ministrstvo za finance.

Če državno takso plačate vnaprej, morate v polju za razlago čim bolj natančno navesti, za kateri postopek plačujete državno takso. Če državno takso plačujete prek portala, na primer portala za registracijo podjetij ali spletnega informacijskega sistema Public e-File, se plačilu vedno dodeli edinstvena referenčna številka, povezana z določeno terjatvijo.

Več informacij o računih za državne takse in referenčnih številkah sodišč je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču estonskih sodišč.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišču morate predložiti podatke o plačilu državne takse, da lahko preveri prejem državne takse. Predložiti je treba naslednje podatke: ime osebe, ki plačuje državno takso, podatke o banki in računu, na katerega je bila plačana državna taksa, plačani znesek in datum plačila. Sodišče lahko prejem plačila preveri po elektronski poti, zato vam ni treba predložiti plačilnega naloga, ki potrjuje plačilo državne takse. Vendar ga lahko sodišče po potrebi zahteva.

Zadnja posodobitev: 06/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Irska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Del 9 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014 se nanaša na plačilo sodnih taks za listine v postopku v sporih majhne vrednosti. Del 2 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014 se nanaša na plačilo sodnih taks v civilnih postopkih na okrajnih sodiščih, ki so skupne obema področjema.

Portal Povezava se odpre v novem oknuCourts Services Online je pred kratkim uvedel tudi spletno storitev, ki omogoča ustvarjanje, pregledovanje, plačilo in predložitev zahtevkov, med drugim za spore majhnih vrednosti. Storitev se uporablja z uporabniškim računom. Sistem je na voljo vsem posameznikom in odvetniškim družbam.

Katere sodne takse je treba plačati?

Takse je treba plačati pri predložitvi naslednjih listin v zvezi z zahtevki za spore majhne vrednosti pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti:

 1. pri predložitvi začetnega zahtevka;
 2. pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo;
 3. *** pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe;
 4. *** pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču;
 5. *** pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam).

*** Te listine niso navedene v delu 9 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014, temveč v delu 2 zakonodajnega instrumenta št. 22 iz leta 2014.

Koliko moram plačati?

Postavka

(1)

Taksa

(2)

Listina, ki jo je treba potrditi z žigom

(3)

Pri predložitvi zahtevka pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti

25,00 EUR

zahtevek ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti

25,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe

15,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču

25,00 EUR

vloga ali kartica za sodne takse

Pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam)

15,00 EUR

izvirnik sodnega poziva

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če se pri predložitvi zahtevka sodna taksa ne plača, se listina vrne tožeči stranki, ta pa je pozvana k plačilu.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o sporu z nasprotno tožbo sodna taksa ne plača, se listina oceni, da se preveri, ali je nasprotna tožba, ki jo vloži tožena stranka, upravičena. Če je odgovor DA, se listina vrne toženi stranki, ta pa je pozvana k plačilu. Če je odgovor NE, se listina vrne toženi stranki s pojasnilom, zakaj nasprotna tožba ni upravičena. Tožena stranka dobi na voljo nov obrazec za uradno obvestilo o sporu, ki ga izpolni in vrne sodnemu uradniku za spore majhne vrednosti.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o predlogu za razveljavitev sodbe sodna taksa ne plača v predvidenem roku, je predsedujoči sodnik na dan predložitve zahtevka obveščen o tem. Lahko se izda odlok, s katerim se sodnika grofijskega sodišča (Sheriff) opozori na izvršbo izvirne sodbe, izdane v odsotnosti.

Če se pri predložitvi uradnega obvestila o pritožbi pri okrožnem sodišču sodna taksa ne plača, dosje ne bo posredovan okrožnemu sodišču. Lahko se izda odlok, s katerim se sodnika grofijskega sodišča opozori na izvršbo izvirnega odloka, ki ga je izdalo sodišče.

Če se pri izdaji sodnega poziva v obliki naloga, da se oseba pojavi na sodišču in priča (subpoena ad testificandum), ali naloga, da se sodišču predajo določene listine (subpoena duces tecum) (poziv pričam), sodna taksa ne plača, sodni poziv ni veljaven.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takse se lahko plačajo v katerem koli uradu za sprejem pošte (Stamping Office) na okrajnem sodišču, in sicer na naslednje načine:

z gotovino ali čekom / poštno nakaznico / bančnim čekom, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika.

Takse se lahko plačajo tudi tako, da se uradu zadevnega okrajnega sodišča pošlje ček / poštna nakaznica / bančni ček, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po opravljenem plačilu v uradu za sprejem pošte na okrajnem sodišču shranite potrdilo, ki vam ga izroči uradnik, in listine, potrjene z žigom, vložite pri sodnem uradniku za spore majhne vrednosti.

Če plačilo pošljete v obliki čeka, poštne nakaznice ali bančnega čeka, ki se glasi na glavnega sodnega uradnika, shranite fotokopijo načina plačila in izvirnik potrdila o poslani pošiljki. To boste lahko predložili kot dokaz, če bo sodišče od vas zahtevalo potrdilo o plačilu.

Ko urad za spore majhnih vrednosti prejme plačilo za katero koli listino, urad listino potrdi z žigom in v dosjeju shrani potrdilo o plačani taksi.

Zadnja posodobitev: 07/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Grčija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je namenjen predvsem poenostavitvi in pospešitvi čezmejnih sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti v Evropski uniji ter zmanjšanju stroškov teh postopkov med državami članicami.

Katere sodne takse je treba plačati?

Da bi pri sodišču vložili zahtevek, ki bo obravnavan v skladu z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti, je treba plačati sodne takse v višini (majhnega) odstotka zneska, ki ga zahteva tožeča stranka. Takse je treba plačati ob vložitvi zahtevka.

Koliko moram plačati?

Zadevni znesek določi sodišče, znesek pa je sorazmeren z zneskom odškodnine, ki jo zahteva tožeča stranka. Če tožeča stranka na primer zahteva znesek v višini 5 000 EUR, bodo sodne takse znašale približno 65 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru nepravočasnega plačila sodnih taks ima sodišče diskrecijsko pravico, da (a) določi rok, v katerem mora tožeča stranka predložiti ustrezna dokazila o plačilu taks, ali (b) zavrne zahtevek.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se običajno plačajo v gotovini na za to določenem plačilnem mestu. Sodni tajniki lahko zainteresiranim stranem pojasnijo postopek plačila. Sodnih taks (zaenkrat) ni mogoče plačati s kreditno kartico ali prek bančnega računa.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Dokazilo o plačilu sodnih taks, ki ga prejmete na plačilnem mestu, se priloži spisu skupaj z zahtevkom.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Španija

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti se sodna taksa ne zaračuna.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Hrvaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse v Republiki Hrvaški so določene v zakonu št. 118/18 o sodnih taksah (Zakon o sudskim pristojbama) in uredbi o tarifi sodnih taks (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), ki jo predpiše vlada Republike Hrvaške.

V skladu s členom 5 zakona o sodnih taksah se takse, predpisane s tarifo, plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko.

Za vloge, ki se vložijo v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se taksa plača ob vložitvi. Plačani znesek znaša polovico takse, določene s tarifo.

Za odločbe, ki jih sodišče vroči v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč, se plača polovica takse, določene s tarifo, če se plača v treh dneh od elektronske vročitve odločbe.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih in gospodarskih sodnih postopkih. V skladu s členom 11 zakona o sodnih taksah so plačila sodnih taks oproščeni:

 1. Republika Hrvaška in organi državne oblasti;
 2. osebe in organi, ki izvajajo javna pooblastila, v postopkih, ki izhajajo iz izvajanja teh pooblastil;
 3. delavci v sporih in drugih postopkih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz delovnega razmerja;
 4. uradniki in uslužbenci v upravnih sporih, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic iz uradniškega razmerja;
 5. invalidni vojni veterani iz hrvaške osamosvojitvene vojne na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status, in invalidne osebe na podlagi ustreznih dokumentov zavoda za izvedenstvo, poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 6. zakonci, otroci in starši vojakov, ki so umrli, izginili ali so bili ujeti in zaprti v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 7. zakonci, otroci in starši oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte v hrvaški osamosvojitveni vojni, na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 8. begunci, razseljene osebe in osebe v postopku vračanja na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 9. prejemniki socialne podpore, ki prejemajo zajamčeno minimalno nadomestilo;
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito družin oseb, ki so umrle, izginile ali so bile ujete in zaprte pri opravljanju humanitarnih dejavnosti, in invalidske organizacije;
 11. otroci kot stranke v postopkih za preživljanje otrok ali postopkih v zvezi s terjatvami na podlagi te pravice;
 12. stranke, ki začnejo postopek za določitev materinstva ali očetovstva in postopek v zvezi s stroški, nastalimi z nosečnostjo in rojstvom zunajzakonskega otroka;
 13. stranke, ki zahtevajo vrnitev poslovne sposobnosti;
 14. mladoletne osebe v postopkih za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonske zveze;
 15. stranke v postopkih za izročitev otroka in uresničevanje osebnih stikov z otrokom;
 16. stranke, ki začnejo postopke v zvezi s pravicami iz obveznega pokojninskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravicami brezposelnih oseb na podlagi predpisov o zaposlovanju in pravicami s področja socialnega varstva;
 17. stranke, ki začnejo postopke za varstvo ustavno zajamčenih človekovih pravic in svoboščin proti končnim posamičnim aktom;
 18. stranke v postopkih za odškodnino zaradi onesnaženja okolja;
 19. sindikati in združenja sindikatov višje ravni v pravdnih postopkih za nadomestno sodno soglasje in kolektivnih delovnih sporih ter sindikalni zastopniki v pravdnih postopkih pri izvajanju pooblastil delavskega sveta;
 20. potrošniki kot stečajni dolžniki;
 21. druge osebe in organi, če je to določeno s posebnim zakonom.

Tuja država je oproščena plačila taks, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, sodišče zaprosi za pojasnilo ministrstvo za pravosodje.

Oprostitev iz točke 10 se uporablja za tiste humanitarne organizacije, za katere minister, pristojen za zadeve socialnega varstva, izda ustrezno odločbo.

Oprostitev plačila sodnih taks se ne uporablja za organe občin in mest, razen če je bilo nanje s posebnim zakonom preneseno izvajanje javnih pooblastil.

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se plačajo naslednje takse:

 • za tožbo – plača tožnik;
 • za odgovor na tožbo – plača toženec;
 • za sodbo – plača tožnik;
 • za pritožbo – plača pritožnik;
 • za odgovor na pritožbo – plača vložnik odgovora (odgovor na pritožbo ni obvezen).

Koliko moram plačati?

I. Za tožbo, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se plača sodna taksa glede na vrednost spornega predmeta (upošteva se samo vrednost glavnega zahtevka brez obresti in stroškov), in sicer:

nad

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Za zneske nad 15 000,00 HRK se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % na razliko nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

II. Za odgovor na tožbo in odgovor na pritožbo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Za pritožbo zoper sodbo se plača dvakratni znesek sodne takse iz točke I.

IV. Če se med sodnim postopkom sklene sodna poravnava, se sodna taksa ne plača.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če stranka ne plača takse v predpisanem roku ali sodišča ne obvesti o tem, sodišče v nadaljnjem 15-dnevnem roku sklep o sodni taksi ali sklep o ugovoru opremi s potrdilom o izvršljivosti ter ga pošlje finančni agenciji za izvršbo na denarnih sredstvih stranke v skladu z določbami zakona, ki ureja izvršbo na denarnih sredstvih.

V skladu s členom 28 zakona o sodnih taksah mora sodišče stranko, ki je navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, vendar je ni plačala takoj, najprej opozoriti, da mora to storiti v treh dneh. Če stranka ne ravna v skladu z opozorilom ali če ni bila navzoča pri sodnem dejanju, za katero je treba plačati takso, in takse ni plačala, sodišče izda sklep o taksi, za katerega se plača dodatna taksa v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se plačujejo brezgotovinsko, gotovinsko, s kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, ali elektronsko.

Taksa se lahko v gotovini plača v računovodstvu sodišča, pri čemer mora sodišče v petih dneh od dneva plačila ta sredstva vplačati v proračunske prihodke od sodnih taks.

Takse se lahko plačajo s kolki, če taksa znaša manj kot 100 HRK.

Informacije o načinu plačila sodne takse se objavijo na spletišču e-Oglasna deska, spletiščih sodišč in v sodnih uradih.

Sodne takse se lahko plačajo pri kateri koli banki ali pošti na račun državnega proračuna Republike Hrvaške.

Za plačilo sodnih taks iz tujine je treba navesti naslednje podatke:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tekoči račun (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Sklic: 5045-20735-PIN (ali druga osebna identifikacijska številka plačnika)

Prejemnik: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške v imenu gospodarskega sodišča v Zagrebu

V opisu plačila se navede sodna taksa za zadevo ________ (številka sodnega spisa in opis plačila, npr. sodna taksa za predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu sodne takse je treba dokazilo o plačilu poslati sodišču, ki obravnava zadevo, za katero se plača sodna taksa, vključno s sklicem na številko zadeve, ki se obravnava (če je številka zadeve znana), če pa se vlaga predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga, je treba dokazilo o bančnem plačilu priložiti predlogu.

Stranke pisanja sodišču pošiljajo po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko) ali v elektronski obliki v skladu s posebnimi predpisi prek informacijskega sistema, ki se uporablja za poslovanje sodišč.

Zadnja posodobitev: 02/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Italija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila o stroških postopkov so določena v prečiščenem besedilu zakonu o sodnih stroških (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) iz Povezava se odpre v novem oknupredsedniškega odloka št. 115 z dne 30. maja 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Katere sodne takse je treba plačati?

V civilnih tožbah vsaka stranka krije stroške svojih listin in listin, potrebnih za tožbo, če zakon ali sodišče zahteva plačilo te stranke (člen 8 prečiščenega besedila zakona o sodnih stroških, predsedniški odlok št. 115/2002).

Takse v civilnih tožbah so:

 • standardna taksa za vložitev tožbe,
 • takse za vročanje in
 • takse za prepis.

Koliko moram plačati?

Zneski, ki jih je treba plačati, so določeni v členu 13 in členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002 v zvezi s standardno takso oziroma predplačilom za kritje stroškov vročanja na zahtevo sodišča.

Takse za prepis so določene v členu 267 in naslednjih predsedniškega odloka št. 115/2002 in so navedene v preglednicah 6, 7 in 8, ki so priložene navedenemu odloku.

V skladu s členom 46 Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 374/1991 o ustanovitvi mirovnega sodišča (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) se za listine in sodbe v višini do 1 033 EUR plača samo standardna taksa.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru neplačila bo sodišče ali družba za izterjavo dolgov (sklenjena je pogodba z družbo Equitalia Giustizia S.p.A.) poslala plačilni nalog z navodili za plačilo standardne takse (člen 248 predsedniškega odloka št. 115/2002).

V primeru neplačila taks za prepis in zneska, določenega v členu 30 predsedniškega odloka št. 115/2002, lahko sodišče zavrne sprejem listine (člen 285 predsedniškega odloka št. 115/2002).

Kako lahko plačam sodne takse?

Če se plačilo izvede v Italiji, je treba uporabiti poštni račun, obrazec F23 ali kolke, ki so naprodaj pri pooblaščenih prodajalcih tobačnih izdelkov in trgovcih na drobno.

Plačila iz tujine se izvedejo z bančnim nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba sodišču predložiti ustrezno potrdilo o plačilu.

Zadnja posodobitev: 13/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Ciper

Na Cipru je postopkovna uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne11. julija 2007 postopkovna uredba iz leta 2008 o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ki velja od 1. januarja 2009.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Latvija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi Povezava se odpre v novem oknučlena 33 zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums) stroški sodnih postopkov (tiesāšanās izdevumi) vključujejo:

1) državno takso (valsts nodeva);

2) upravno takso (kancelejas nodeva);

3) stroške, povezane z obravnavo zadeve.

Državno takso je treba plačati za vsako vlogo, vloženo pri sodišču – za prvotno tožbo, nasprotno tožbo, vlogo tretje osebe z ločenim zahtevkom v zvezi s predmetom spora v postopku, ki se je že začel, vlogo v posebnem postopku ali drugo vlogo, določeno v Povezava se odpre v novem oknučlenu 34 zakona o civilnem postopku.

Upravna taksa se plača:

 1. za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča – 7,11 EUR;
 2. za izdajo potrdila – 2,85 EUR;
 3. za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi – 14,23 EUR;
 4. za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom – 4,27 EUR;
 5. za vabila pričam – 4,27 EUR na osebo.
Stroški, povezani z obravnavo zadeve:
 1. zneski, ki se plačajo pričam in izvedencem;
 2. stroški, povezani z zaslišanjem prič ali izvedbo preiskav na kraju samem;
 3. stroški, povezani z iskanjem toženca;
 4. stroški, povezani z izvršitvijo sodbe sodišča;
 5. stroški, povezani z vročitvijo, izdajo in prevodom sodnih obvestil in drugih sodnih dokumentov;
 6. stroški objave obvestil v časopisih;
 7. stroški, povezani z zavarovanjem terjatve.

Državne takse ni mogoče plačati elektronsko.

Katere sodne takse je treba plačati?

Državna taksa se plača za spore majhne vrednosti.

Upravna taksa se plača za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča; za izdajo potrdila; za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi; za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom; za vabila pričam.

Stroški, povezani z obravnavo zadeve, se plačajo za zneske, ki se plačajo pričam in izvedencem; za stroške, povezane z zaslišanjem prič ali izvedbo preiskav na kraju samem; za stroške, povezane z iskanjem toženca; za stroške, povezane z izvršitvijo sodbe sodišča; za stroške, povezane z vročitvijo, izdajo in prevodom sodnih obvestil in drugih sodnih dokumentov; za stroške objave obvestil v časopisih; za stroške, povezane z zavarovanjem terjatve.

Koliko moram plačati?

Ob vložitvi vloge je treba plačati državno takso v višini 15 % zneska zahtevka, vendar ne manj kot 71,41 EUR. Za zahtevke za preživljanje otroka ali zakonca se taksa ne plača.

Sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, naloži povračilo vseh sodnih stroškov, ki jih je utrpela stranka, ki je v postopku uspela. Če je bilo tožbi delno ugodeno, sodišče odredi, da se sodni stroški tožniku povrnejo sorazmerno z delom, v katerem je bilo tožbi ugodeno, tožencu pa sorazmerno z delom, v katerem je bila tožba zavrnjena. Državna taksa za stransko pritožbo (blakus sudzība) v zvezi s sodno odločbo se ne povrne, prav tako se ne povrne državna taksa za obnovo sodnega postopka po izdaji zamudne sodbe.

Če tožnik odstopi od tožbe, mora povrniti sodne stroške, ki jih je utrpel toženec. V takem primeru tožencu ni treba povrniti sodnih stroškov tožnika. Če pa tožnik odstopi od tožbe, ker je toženec zahtevke prostovoljno izpolnil po vložitvi tožbe, sodišče na zahtevo tožnika tožencu naloži povrnitev sodnih stroškov, ki jih je plačal tožnik.

Če sodišče odloči, da zadeve ne bo obravnavalo, na zahtevo toženca tožniku naloži povračilo sodnih stroškov, ki jih je plačal toženec.

Če je tožnik oproščen plačila sodnih stroškov, se tožencu naloži plačilo tožnikovih sodnih stroškov v državni proračun sorazmerno z delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno.

Upravna taksa se plača:

 1. za izdajo kopije dokumenta v zadevi ter za ponovno izdajo sodbe ali sklepa sodišča – 7,11 EUR;
 2. za izdajo potrdila: 2,85 EUR;
 3. za izdajo dvojnika odločbe o izvršbi – 14,23 EUR;
 4. za potrditev pravnomočnosti sodbe sodišča, če se sodba posreduje tujim organom – 4,27 EUR;
 5. za vabila pričam – 4,27 EUR na osebo.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če vlogi ni priloženo potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom in v znesku, kot ju določa zakon, sodišče v skladu s Povezava se odpre v novem oknučlenom 133 zakona o civilnem postopku vloge ne obravnava dalje in določi rok, v katerem mora tožnik odpraviti pomanjkljivosti.

Če tožnik pomanjkljivosti odpravi v navedenem roku, se šteje, da je bila vloga vložena na dan, ko je bila prvič vložena pri sodišču.

Če tožnik pomanjkljivosti ne odpravi v navedenem roku, se šteje, da vloga ni bila vložena, in se vrne tožniku.

Vrnitev vloge tožniku temu ne preprečuje njene ponovne vložitve v skladu z rednimi postopki, določenimi v zakonu.

Kako lahko plačam sodne takse?

Državna taksa in upravna taksa se lahko plača na račun državne blagajne (Valsts kase). Stroški v zvezi z obravnavo zadeve se lahko plačajo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija).

Taksa za sodne dejavnosti (državna taksa) (Povezava se odpre v novem oknučlen 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka):

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV55TREL1060190911200

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Taksa za vlogo za izvršitev odločbe o izvršbi ali drugega izvršilnega naslova (državna taksa) (šesti odstavek Povezava se odpre v novem oknučlena 34 zakona o civilnem postopku) se plača na naslednji način:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV71TREL1060190911300

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se državna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Upravna taksa (Povezava se odpre v novem oknučlen 38 zakona o civilnem postopku):

Upravna taksa sodne institucije:

Prejemnik: Valsts kase

Identifikacijska številka: 90000050138

Št. računa: LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se upravna taksa plačuje v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve (Povezava se odpre v novem oknučlen 39 zakona o civilnem postopku):

Okrožna (mestna) sodišča in regionalna sodišča:

Prejemnik: Tiesu administrācija

Identifikacijska številka: 90001672316

Št. računa: LV51TREL2190458019000

Banka prejemnika: Valsts kase

Koda BIC: TRELLV22

Namen plačila: navesti je treba „21499“ in podatke o osebi ali zadevi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko. Če se plačilo stroškov v zvezi z obravnavo zadeve izvede v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o taki osebi: številko zadeve (če je znana); pri fizičnih osebah je treba navesti ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, pri pravnih osebah pa ime in matično številko.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Ob vložitvi vloge pri sodišču je treba priložiti potrdilo o plačilu državne takse in drugih sodnih stroškov v skladu s postopkom ter v znesku, kot ju določa zakon.

Zadnja posodobitev: 23/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Litva

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pri evropskih sporih majhne vrednosti se plača kolkovina v znesku, določenem v členu 80(1)(1) litovskega zakona o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas).

V skladu z resolucijo št. 1240 Vlade Republike Litve z dne 27. oktobra 2011 o odobritvi pravilnika za izračun, plačilo, pobot in povračilo kolkovine se ta dajatev lahko plača tudi elektronsko.

Katere sodne takse je treba plačati?

Kolkovina se plača v znesku, ki je naveden v naslednjem odstavku.

Koliko moram plačati?

Plačati je treba znesek v višini 3% vrednosti spora, vendar ne manj kot 50 LTL. Če so procesni akti in njihove priloge vloženi pri sodišču izključno po elektronski poti, se zaračuna znesek v višini 75% kolkovine, ki se uporablja za zadevni procesni akt, vendar ne manj kot 10 LTL.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Vlogi je treba priložiti listine in druge dokaze, ki so podlaga za terjatve vložnika, ter dokazilo o plačilu kolkovine.

Če kolkovina ni bila plačana, sodišče z odločbo določi ustrezen rok za izvršitev plačila, ki ne sme biti krajši od sedmih dni. Odločba se pošlje najpozneje naslednji delovni dan po njenem sprejetju.

Če stranka v postopku, ki je predložila procesni akt, izvrši navodila sodišča v navedenem roku, se šteje, da je procesni akt predložen na dan, ko je bil prvotno vložen pri sodišču. V nasprotnem primeru se šteje, da procesni akt ni bil predložen, in sodnik najpozneje v petih delovnih dneh po izteku roka za izvršitev izda odločbo o vrnitvi procesnega akta skupaj s priloženimi listinami osebi, ki je listino vložila.

Kako lahko plačam sodne takse?

Kolkovina se plača na račun proračunskega prihodka državnega davčnega inšpektorata pri ministrstvu za finance na način, ki ga izbere zadevna oseba (spletno bančništvo, gotovinsko plačilo, bančno nakazilo itd.).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložiti je treba dokazilo o plačilu kolkovine v obliki plačilnega naloga ali drugega dokumenta, ki potrjuje plačilo in ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek ter osebno identifikacijsko številko plačnika (za pravne osebe: ime in identifikacijsko številko podjetja);
 2. ime in priimek ter osebno identifikacijsko številko nasprotne stranke (toženca, dolžnika itd.) (za pravne osebe: ime in identifikacijsko številko podjetja);
 3. datum plačila;
 4. sklic plačila;
 5. plačani znesek;
 6. namen plačila (navedba, da gre za kolkovino, in ime sodišča, pri katerem je bil začet postopek).

Kadar kolkovino plača zastopnik stranke v postopku (zagovornik, pravni svetovalec ali druga oseba, ki zastopa interese stranke), mora plačilni nalog ali drug dokument, ki potrjuje plačilo, poleg zgoraj navedenih podatkov vsebovati tudi ime in priimek ter osebno identifikacijsko številko (za pravne osebe: ime in identifikacijsko številko podjetja) zastopane stranke.

Če je kolkovina plačana v elektronski obliki, ni treba predložiti dokazila o plačilu.

Zadnja posodobitev: 02/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Luksemburg

Katere sodne takse je treba plačati?

Vložitev tožbe pred civilnim sodiščem (saisine du juge civil) ni povezana s fiksnimi stroški, razen s stroški vročanja pisanj in stroški pravnega zastopanja. Načeloma se na ravni civilnega sodišča takse ne plačujejo. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršitvijo odločbe in na zahtevo stranke, ki je v sodnem postopku uspela.

Zadnja posodobitev: 28/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Madžarska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Pravila, ki urejajo sodne takse, ki se plačujejo v postopkih, začetih na Madžarskem na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, so določena v zakonu št. XCIII iz leta 1990 o dajatvah. Ta pravila določajo, da je treba ob začetku postopka plačati takso v višini 6 % vrednosti spora, in sicer z nakupom kolka na pošti ali s plačilom takse državnemu davčnemu organu. Takso je mogoče državnemu davčnemu organu plačati tudi z bančnim nakazilom.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse je treba plačati ob začetku postopka v sporih majhne vrednosti.

Koliko moram plačati?

V primeru denarnih terjatev je treba plačati 6% vrednosti terjatve, brez dodatnih stroškov (obresti, stroškov), v primeru nedenarnih terjatev pa 6% ocenjene vrednosti terjatve, vendar ne manj kot 15 000 HUF. V primeru denarnih terjatev v valutah, ki niso forint, se taksa plača glede na vrednost terjatve po povprečnem menjalnem tečaju centralne banke, veljavnem na dan predložitve zahtevka.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Tožečo stranko, ki takse ne plača ob začetku postopka, sodišče pozove k plačilu takse. Če tožeča stranka tega ne stori v danem roku, sodišče zahtevek zavrže.

Kako lahko plačam sodne takse?

 1. Stroške postopka je mogoče plačati s kolki, ki jih lahko kupite na pošti. V primeru plačila stroškov postopka s kolki se znesek zaokroži navzgor ali navzdol, in sicer se preostanek, manjši od 50 HUF, zanemari, preostanek, večji od 50 HUF, pa se šteje kot 100 HUF.
 2. Tožeča stranka lahko plača stroške postopka tudi na podlagi izračuna, ki ga opravi državni davčni organ. V tem primeru je treba obrazec zahtevka skupaj s kopijo predložiti državnemu davčnemu organu. Izračunano takso je mogoče plačati z nakaznico, ki jo izda državni davčni organ, ali z nakazilom na račun, ki ga določi državni davčni organ, ali, če je mogoče, z bančno kartico. Za izračun stroškov postopka se obrazec zahtevka lahko predloži kateremu koli okrožnemu davčnemu direktoratu (vključno z glavnim mestom) nacionalne davčne in carinske uprave (Nemzeti Adó-és Vámhivatal).

Kaj je treba storiti po plačilu?

 1. V primeru plačila stroškov postopka s kolkom je treba kolek prilepiti na vlogo, nato pa vlogo predložiti sodišču. Stranka na noben način ne sme spreminjati ali označiti kolka, prilepljenega na vlogo.
 2. V primeru plačila stroškov postopka na podlagi izračuna državni davčni organ na vlogi potrdi predložitev zahtevka za izračun takse, nato pa se zahtevek lahko predloži sodišču.
Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Malta

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se uporabljajo za ta postopek, so določene s:

tarifo A drugega cenika sekundarne zakonodaje 380.01, Pravila sodišč za spore majhne vrednosti, in

členom 2 tarife B poglavja 12 Zakonodaje malte, Zakonik o organizaciji in civilnem postopku.

Sodnih taks ni mogoče plačati po elektronski poti.

Katere sodne takse je treba plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka

Obrazec C – Obrazec za odgovor

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Koliko moram plačati?

Obrazec A – Obrazec zahtevka: 40,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje vsake od toženih strank.

Obrazec C – Obrazec za odgovor: 25,00 EUR sodne takse in 7,20 EUR za obveščanje.

Obrazec D – Potrdilo o sodbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti: 20,00 EUR sodne takse.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Obrazec ne bo obdelan, dokler ne bo izvedeno plačilo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse lahko plačate na naslednji bančni račun:

Imetnik računa

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (mednarodni bančni račun)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalni identifikator banke

SORT CODE 01100

Številka računa

40001EUR-CMG5-001-H

Koda BIC/SWIFT

MALTMTMT

Ime banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Naslov banke

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Valuta računa

EURO

Kaj je treba storiti po plačilu?

Predložite potrdilo, ki ga je izdala banka, prek katere je bila opravljena transakcija.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Nizozemska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Zahtevki na podlagi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Uredba (ES) Povezava se odpre v novem oknušt. 861/2007, ki je začela veljati 1. januarja 2009) se sodišču, ki je pristojno na podlagi običajnih pravil o pristojnosti ratione loci, predložijo na obrazcu A. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je namenjen poenostavitvi in hitrejši obravnavi čezmejnih zahtevkov v višini do 5 000 EUR. Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU razen Danske.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je strankam v postopku na voljo kot alternativa obstoječim postopkom v okviru zakonodaj držav članic. Sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, je priznana in pravno izvršljiva v drugi državi članici, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez možnosti nasprotovanja njenemu priznanju.

Za postopke v sporih majhne vrednosti so pripravljeni standardni obrazci v vseh jezikih EU. Za začetek postopka je treba izpolniti obrazec A. Obrazcu je treba priložiti vse zadevne dokumente, kot so potrdila in računi.

Edini razlog za zavrnitev izvršbe v drugi državi članici je nezdružljivost sodbe v sporu majhne vrednosti s sodbo v zadevi med istima strankama v drugi državi članici. Izvršba poteka v skladu z nacionalnimi pravili in postopki države članice, v kateri se sodba izvrši.

Katere sodne takse je treba plačati?

Višina sodnih taks je odvisna od zneska tožbe ali zahtevka. Glej tudi: Koliko moram plačati?

Koliko moram plačati?

Takse za leto 2019 so naslednje:

Narava ali znesek tožbe ali zahtevka

Sodne takse za pravne osebe

Sodne takse za fizične osebe

Sodne takse za osebe s šibkim premoženjskim stanjem

Zadeve, povezane s tožbo ali zahtevkom:

– katerih znesek ni znan ali

– ki vključujejo znesek, nižji od

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Zadeve, povezane s tožbo ali zahtevkom, ki vključujejo znesek, višji od

500 EUR in nižji od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Za več informacij glej Povezava se odpre v novem oknuNizozemski pravosodni sistem in Povezava se odpre v novem oknuNizozemski odbor za pravno pomoč.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse je treba plačati vnaprej. Če se plačilo ne izvede v enem mesecu, se zadeva zavrne in ne obravnava.

Kako lahko plačam sodne takse?

Račun se lahko plača z (elektronskim ali drugim) nakazilom.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je tožena stranka obveščena in naprošena, naj izpolni in vrne obrazec za odgovore.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

Obrazec A

Povezava se odpre v novem oknuNizozemski pravosodni sistem

Povezava se odpre v novem oknuNizozemski odbor za pravno pomoč

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Avstrija

Na tej strani so informacije o sodnih taksah v Avstriji.

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se pisanje, s katerim se začne postopek, imenuje tožba (Klage), kot je določeno tudi v nacionalnem pravu. Avstrijsko pravo o sodnih taksah zato ne vsebuje posebne nacionalne ureditve za tožbe na podlagi navedene uredbe. Tožba in nadaljnji postopek na prvi stopnji spadata pod tarifno postavko 1 (Tarifpost 1) avstrijskega zakona o sodnih taksah (Gerichtsgebührengesetz), ki se uporablja za vse nacionalne civilne postopke.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopke v zvezi s tožbami v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti se na prvi stopnji uporablja tarifna postavka 1 zakona o sodnih taksah v skladu z opombo 1 k tarifni postavki 1 navedenega zakona. Ta pavšalna taksa se plača ne glede na to, ali je postopek končan ali ne. Znižanja se uporabijo le, če je tožba takoj umaknjena ali zavrnjena pred vročitvijo nasprotni stranki (taksa se zniža na eno četrtino; opomba 3 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah) ali če se postopek na prvi obravnavi konča s poravnavo (taksa se zniža na polovico; opomba 2 k tarifni postavki 1 zakona o sodnih taksah). V avstrijskem sistemu sodnih taks se taksa v civilnem postopku na prvi stopnji plača samo za vlogo, s katero se začne postopek (v tem primeru za tožbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti). Za nadaljnje postopke na prvi stopnji ni dodatnih sodnih taks.

V skladu s členom 2(1)(a) zakona o sodnih taksah obveznost plačila takse nastane z vložitvijo tožbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti pri sodišču. Če je tožba pozneje razširjena, obveznost plačila takse nastane z vložitvijo pisnih vlog. Na obravnavi obveznost plačila takse nastane z vpisom razširitve tožbe v zapisnik ali poravnavo, ki presega predmet tožbe. Takso je treba plačati v tem času. Najpozneje do tega trenutka je treba vložiti tudi vloge za oprostitev plačila sodnih taks na podlagi pravne pomoči (Verfahrenshilfe), če so izpolnjeni pogoji za to.

Zahtevki za preskus sodbe na podlagi člena 18 Uredbe so brezplačni.

Koliko moram plačati?

Izračun sodnih taks za postopek na prvi stopnji je odvisen od vrednosti predmeta tožbe (vrednost spornega predmeta, kot je navedena v tožbi ali pozneje v razširjeni tožbi) in števila strank. Za ponazoritev je v nadaljevanju prikazana celotna preglednica tarif na podlagi tarifne postavke 1 zakona o sodnih taksah (stanje od 1. avgusta 2017; kliknite tukaj za veljavno besedilo Povezava se odpre v novem oknuzakona o sodnih taksah):

Tarifna postavka 1

Vrednost spornega predmeta

Višina takse

ne presega

150 EUR

23 EUR

presega

150 EUR, vendar ne presega

300 EUR

45 EUR

presega

300 EUR, vendar ne presega

700 EUR

64 EUR

presega

700 EUR, vendar ne presega

2 000 EUR

107 EUR

presega

2 000 EUR, vendar ne presega

3 500 EUR

171 EUR

presega

3 500 EUR, vendar ne presega

7 000 EUR

314 EUR

presega

7 000 EUR, vendar ne presega

35 000 EUR

743 EUR

presega

35 000 EUR, vendar ne presega

70 000 EUR

1 459 EUR

presega

70 000 EUR, vendar ne presega

140 000 EUR

2 919 EUR

presega

140 000 EUR, vendar ne presega

210 000 EUR

4 380 EUR

presega

210 000 EUR, vendar ne presega

280 000 EUR

5 840 EUR

presega

280 000 EUR, vendar ne presega

350 000 EUR

7 299 EUR

presega

350 000 EUR

1,2 % vrednosti spornega predmeta plus 3 488 EUR‏

Če sta več kot dve stranki, se lahko v skladu s členom 19a zakona o sodnih taksah uporabi dodatek za večje število strank v višini 10–50 %.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V primeru zamude pri plačilu je treba v skladu s členom 31 zakona o sodnih taksah plačati fiksno denarno kazen v višini 22 EUR (stanje od 1. avgusta 2017). Vendar zamuda pri plačilu sodne takse ne vpliva na izvedbo samega civilnega postopka. Sodni postopki niso odvisni od plačila sodnih taks, ampak potekajo popolnoma neodvisno.

Izterjava sodnih taks s strani sodnega organa je urejena z avstrijskim zakonom o izterjavi sodnih plačil (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Če mora sodni organ zaradi neplačila izdati plačilni nalog (izvršilni naslov za izterjavo sodnih taks) na podlagi člena 6a zakona o izterjavi sodnih plačil, se zaračuna dodatna taksa v višini 8 EUR (stanje od 1. januarja 2014).

Kako lahko plačam sodne takse?

Način plačila je urejen v členu 4 zakona o sodnih taksah. V skladu s členom 4 se lahko takse plačajo z bančno kartico z bankomatno funkcijo ali kreditno kartico, z vplačilom ali bančnim nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z gotovinskim plačilom pri istem sodišču. Bančni podatki sodišča so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuzveznega ministrstva za pravosodje (pod zavihkom „Sodišča“ (Gerichte)).

Poleg tega se lahko vse takse plačajo tudi z direktno obremenitvijo, če je bilo sodišče (ali avstrijsko sodstvo na splošno) pooblaščeno, da z računa, ki ga sporoči stranka, ki dolguje takse, poravna sodne takse in jih položi na račun sodišča. V tem primeru morata biti v vlogi (tožbi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti) navedena račun, s katerega je treba poravnati takse, in pooblastilo za poravnavo taks z računa, na primer z vključitvijo sklica „Gebühreneinzug!“ ali „AEV!“. Pri omejenem pooblastilu je lahko v vlogi naveden tudi najvišji znesek, s katerim je mogoče bremeniti račun (člena 5 in 6 uredbe o direktni obremenitvi (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Če je tožba v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti vložena z uporabo avstrijskega sistema e-pravosodja (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), je treba takse plačati z direktno obremenitvijo. V tem primeru ni mogoče določiti najvišjega zneska, s katerim se lahko bremeni račun.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če imajo zvezni organi pravico zahtevati plačilo sodnih taks ob vložitvi vloge (tožbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti) in ne obstaja dovoljenje za direktno obremenitev, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu taks (dokazilo o nakazilu) (člen 4 zakona o sodnih taksah). Če je plačilo opravljeno z bančno kartico, kreditno kartico, vplačilom ali nakazilom na račun pristojnega sodišča ali z direktno obremenitvijo računa stranke, avstrijska zvezna računovodska agencija sodni organ šele pozneje obvesti o knjiženju plačil na račun sodišča. Postopek v zvezi s predpisovanjem sodnih taks se konča, ko je predloženo dokazilo o (celotnem) plačilu.

V primeru preplačila se lahko v petih letih vloži zahtevek za povračilo preplačanih sodnih taks (člen 6c(1)(1) zakona o izterjavi sodnih plačil).

Zadnja posodobitev: 21/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Poljska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Takse v civilnih postopkih ureja zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah z dne 28. julija 2005 (prečiščeno besedilo: Uradni list (Dziennik Ustaw) 2014, točka 1025). Taksa se praviloma plača za vsak vloženi tožbeni zahtevek, vključno s terjatvami, vloženimi v okviru postopkov, ki jih ureja Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah (Naslov IV – Oprostitev sodnih stroškov) omogoča vložitev vloge za oprostitev teh stroškov.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja fiksna taksa.

Koliko moram plačati?

Za tožbene zahtevke, vložene v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, se zaračuna fiksna taksa v višini 100 PLN (člen 27b zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah). Taksa v enakem znesku se zaračuna za pritožbe (člen 18 v povezavi s členom 27b navedenega zakona).

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu s členom 1262 § 1 zakona z dne 17. novembra 1964 – zakonik o civilnem postopku (Uradni list št. 43, točka 269, kakor je bila spremenjena) – sodišče v zvezi s procesnim aktom ne bo začelo postopka, dokler ni plačana taksa. Ob vložitvi procesnega akta (tožbenega zahtevka) pri ustreznem pristojnem sodišču je torej treba plačati takso ali vložiti vlogo za oprostitev sodnih stroškov.

Postopkovne posledice neplačila takse za procesni akt so med drugim navedene v Povezava se odpre v novem oknučlenih 130 in Povezava se odpre v novem oknu1302 zakonika o civilnem postopku.

V skladu s členom 130 zakonika o civilnem postopku v primeru, da procesnega akta (vključno s tožbenim zahtevkom) ni mogoče obdelati zaradi neplačila takse, predsedujoči sodnik stranko pozove, naj izvede zadevno plačilo v enem tednu, sicer se procesni akt vrne. Če je procesni akt vložila oseba, ki živi v tujini in na Poljskem nima pooblaščenega zastopnika, predsedujoči sodnik določi rok za plačilo takse, ki ne sme biti krajši od enega meseca. Če taksa ni plačana v določenem roku, se procesni akt vrne stranki. Če je taksa plačana v določenem roku, ima procesni akt pravni učinek od datuma vložitve.

V skladu s členom 1302 zakonika o civilnem postopku se procesni akt, ki ga vloži odvetnik ali patentni zastopnik brez plačila takse, vrne brez poziva k plačilu, če je taksa fiksna ali sorazmerna z zneskom spora, ki ga je navedla stranka. Če pa je taksa za procesni akt plačana v enem tednu od vročitve odločbe o vrnitvi akta, ima akt pravni učinek od datuma vložitve.

Kako lahko plačam sodne takse?

Ureditev plačila sodnih taks v civilnih zadevah ureja Povezava se odpre v novem oknuodlok ministra za pravosodje z dne 31. januarja 2006 o ureditvi plačila sodnih taks v civilnih zadevah (Uradni list št. 27, točka 199), s katerim se izvaja zgoraj navedeni zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah.

Sodne takse v civilnih zadevah je mogoče plačati v negotovinski obliki na tekoči račun pristojnega sodišča (podrobnosti o računu dobite neposredno na sodišču ali na njegovem spletišču ali na spletišču ministrstva za pravosodje), neposredno pri blagajni sodišča ali v obliki kolkov, ki jih lahko kupite pri blagajni sodišča.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu takse in predložitvi morebitnih manjkajočih listin bo sodišče zadevo obravnavalo za zaprtimi vrati. Sodišče lahko opravi zaslišanje le v primerih, določenih v Uredbi (ES) št. 861/2007.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Romunija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je urejen z Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Sistem sodnih taks je urejen z izredno uredbo št. 80/2013, ki je veljavna od 26. junija 2013. Ta zakonodajni akt je bil sprejet po spremembi pravnega okvira za izvajanje civilnih postopkov, in sicer prek sprejetja zakonika o civilnem postopku in uvedbe novih institucij na podlagi civilnega zakonika.

Sodne takse plačajo vse fizične in pravne osebe ter se zaračunajo za storitve sodišč, ministrstva za pravosodje (Ministerul Justiției) in urada tožilstva vrhovnega kasacijskega sodišča (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

V Romuniji se lahko sodne takse plačajo prek spleta, vendar elektronski plačilni sistem v tem trenutku še ne deluje.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo tako na prvi stopnji kot za pritožbe, in sicer pod pogoji, določenimi v zakonodaji.

Nekatere fizične osebe lahko zaprosijo za znižanje sodnih taks, izvzetje iz njih ali obročno plačevanje na podlagi izredne vladne uredbe št. 51/2008 o državni pravni pomoči v civilnih zadevah, odobrene s spremembami zakona št. 193/2008, kakor je bil spremenjen. Pravnim osebam se lahko odobrijo olajšave pri plačilu sodnih taks na podlagi člena 42(2) izredne vladne uredbe št. 80/2013.

Koliko moram plačati?

V okviru trenutne zakonodaje so sodne takse za predložitev zahtevka določene v členu 3(1) izredne vladne uredbe št. 80/2013, in sicer znašajo:

 1. za vrednosti do 500 RON – 8 %, vendar ne manj kot 20 RON;
 2. za vrednosti med 501 RON in 5 000 RON – 40 RON + 7 % za vrednosti, ki presegajo 500 RON;
 3. za vrednosti med 5 001 RON in 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrednosti, ki presegajo 5 000 RON.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

V skladu z izredno vladno uredbo št. 80/2013 je treba sodne takse plačati vnaprej. Če tožeča stranka ne izpolni obveznosti v zvezi s plačilom takse v roku, ki je določen v zakonodaji ali ki ga je določilo sodišče, se zahtevek razveljavi kot neopremljen s kolkom ali v nekaterih primerih upošteva glede na višino zakonito plačane sodne takse. Če je bila vloga za olajšave pri plačilu sodnih taks zavrnjena ter tožeča stranka v roku, ki ga je določilo sodišče, ni plačala sodne takse, ki se zaračuna zanjo, in v spis ni priložila dokazila o plačilu, sodišče prav tako razveljavi vlogo kot neopremljeno s kolkom.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse mora zavezanec za plačilo v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta plačati na poseben račun za lokalne proračunske prihodke, imenovan Sodne takse in druga kolkovina, upravnega oddelka, kjer ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče oziroma, kadar je to ustrezno, kjer ima pravna oseba svoj sedež. Stroške nakazila taks nosi zavezanec za plačilo.

Če zavezanec za plačilo nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma, kadar je to ustrezno, sedeža v Romuniji, se sodne takse plačajo na račun za lokalne proračunske prihodke upravnega oddelka sodišča, pri katerem se vloži tožba ali predloži zahtevek.

Sodne takse se plačajo v gotovini na upravi za davke in dajatve pri upravnih oddelkih, kjer ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče oziroma kjer ima pravna oseba svoj sedež.

Sodne takse se lahko plačajo z bančnim nakazilom in prek spleta.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Potrdilo o plačilu sodnih taks, ki se izda za plačilo v gotovini ali plačilni nalog, se predloži ob registraciji zahtevka.

Potrdila oziroma, kjer je to ustrezno, plačilni nalogi za sodne takse nimajo standardne oblike, temveč se izdajo v obliki, ki jo uporablja upravni oddelek, pri katerem se izvede plačilo.

Kadar se sodna taksa plača po tem, ko je sodišče tožečo stranko obvestilo v zvezi s tem, mora tožeča stranka v spis v desetih dneh od prejema uradnega obvestila priložiti dokazilo o plačilu takse.

Dokazilo o plačilu sodne takse se lahko predloži osebno na sodišču ali pošlje po pošti, pri čemer je treba navesti številko spisa (zadeve), za katerega se je izvedlo plačilo. Ta številka je navedena v uradnem obvestilu sodišča zadevni stranki.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Slovenija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se plačujejo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, so določene v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13, Povezava se odpre v novem oknu58/14 – odl. US, Povezava se odpre v novem oknu19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E; v nadaljevanju: ZST-1) kot splošnem predpisu, ki ureja sodne takse.

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks za evropski postopek v sporih majhne vrednosti. V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank.

Katere sodne takse je treba plačati?

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je treba plačati enkratno sodno takso za celotni postopek. Zavezanec za plačilo te sodne takse je tožeča stranka, plačati pa jo mora ob vložitvi zahtevka za začetek postopka na sodišče.

Koliko moram plačati?

Višina sodne takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti, ki jo mora plačati tožeča stranka ob vložitvi zahtevka za začetek postopka na sodišče, je odvisna od vrednosti predmeta postopka:

 • pri vrednosti predmeta postopka do 300 eurov znaša taksa 54 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 301 EUR do 600 EUR znaša taksa 78 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 601 EUR do 900 EUR znaša taksa 102 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 901 EUR do 1.200 EUR znaša taksa 126 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 1.201 EUR do 1.500 EUR znaša taksa 150 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 1.501 EUR do 2.000 EUR znaša taksa 165 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 2.001 EUR do 2.500 EUR znaša taksa 180 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 2.501 EUR do 3.000 EUR znaša taksa 195 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 3.001 EUR do 3.500 EUR znaša taksa 210 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 3.501 EUR do 4.000 EUR znaša taksa 225 EUR,
 • pri vrednosti predmeta postopka od 4.001 EUR do 4.500 EUR znaša taksa 240 EUR
pri vrednosti predmeta postopka od 4.501 EUR do 5.000 EUR znaša taksa 255 EUR.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ne plača sodne takse pravočasno, sodišče kljub temu izvede postopek, sodna taksa pa se po potrebi prisilno izterja.

Kako lahko plačam sodne takse?

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks za evropski postopek v sporih majhne vrednosti.

V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank, plačati pa jih je mogoče tudi neposredno pri ponudnikih plačilnih storitev ali na blagajnah sodišč (z gotovino ali preko POS terminala).

Za namen elektronskega plačevanja ima vsaka posamezna banka svoj spletni plačilni servis.

Sodno takso lahko taksni zavezanec plača vnaprej , t. j. ob vložitvi vloge za začetek postopka na sodišče, lahko pa vloži vlogo na sodišče in počaka, da mu sodišče pošlje plačilni nalog, na katerem so poleg zneska dolžne sodne takse navedeni še ostali podatki, potrebni za izvedbo plačila.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je sodna taksa plačana z navedbo ustrezne reference (ki jo taksnemu zavezancu sporoči sodišče v nalogu za plačilo sodne takse), taksni zavezanec ni dolžan dostaviti sodišču nikakršnih dokazil o plačilu. V tem primeru je namreč sodišče o izvršenem plačilu obveščeno preko posebnega sistema elektronskega bančništva (UJPnet), kjer je odločilnega pomena pri prepoznavanju konkretnega plačila pravilna referenca.

Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Za veljavnost navedenega potrdila niso predpisani nobeni posebni formalni pogoji. Na podlagi tega potrdila sodišče po potrebi preveri plačilo sodne takse v aplikaciji UJPnet (zlasti v primerih, ko sodna taksa ni plačana na blagajni sodišča).

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Švedska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Znesek takse za vlogo za začetek katerega od naslednjih postopkov je naveden spodaj.

Kategorija A ………………………………… 900 SEK (1) /…/ civilne tožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Priloga k Uredbi (1987:452) o taksah na splošnih sodiščih).

Taksa za vlogo se plača sodišču, ki mu je predložena vloga. Trenutno takse ni mogoče plačati elektronsko prek spletišča.

(1) Ta znesek se uporablja od 1. julija 2014.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja samo ena taksa za vlogo, ki se plača, ko se vloga predloži sodišču. Za postopek ali postopkovne ukrepe se ne zaračunavajo druge takse.

Koliko moram plačati?

Skupni znesek, ki se dolguje za postopek, je taksa za vlogo, ki od 1. julija 2014 znaša 900 SEK.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če potem ko ste bili naprošeni, da vlogo potrdite s plačilom, niste plačali takse za vlogo, bo zadeva zavrnjena, sodišče pa vaše vloge ne bo obravnavalo. Po zavrnitvi lahko predložite novo vlogo za isto zadevo.

Kako lahko plačam sodne takse?

Takso za vlogo lahko plačate z gotovino ali s kartico na recepciji sodišča ali na račun PlusGiro sodišča. Kontaktne podatke sodišča in številko računa lahko najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po opravljenem plačilu vam ni treba storiti ničesar in praviloma vam ni treba predložiti potrdila o plačilu. Sodišče izvedena plačila primerja z vlogami, ki so bile predložene sodišču. Da bi bilo vaše plačilo laže povezati z vašo vlogo, pri plačilu navedite svoje polno ime in polno ime nasprotne stranke. Potrdilo o plačilu skrbno shranite, saj ga lahko po potrebi uporabite za sledenje plačilu.

Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Anglija in Wales

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Tožeča stranka lahko na podlagi uredbe o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti začne postopek v vrednosti do 2 000 EUR (brez vseh obresti, stroškov in izdatkov) zoper toženca v čezmejni zadevi. V čezmejnih zadevah ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica sodišča, pri katerem je vložena tožba. Postopek se lahko uporabi za denarne in nedenarne terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah. V Angliji in Walesu se postopek lahko sproži na okrožnem sodišču, ne pa na višjem sodišču.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse za evropski postopek v sporih majhne vrednosti so enake kot pri domačih sporih majhne vrednosti.

Za vložitev vloge za evropski postopek v sporih majhne vrednosti je treba plačati sodno takso. Če želite takso plačati z debetno/kreditno kartico, morate ustrezne podatke o kartici navesti v dodatku k obrazcu A „Evropski postopek v sporih majhne vrednosti“.

Kadar je za odločanje o sporu potrebna obravnava, se plača tudi taksa za zaslišanje.

Če je potrebna izvršba zahtevka, je treba plačati dodatno sodno takso. Več podrobnosti o vrstah razpoložljivih postopkov je na voljo na spletišču Postopki za izvrševanje sodnih odločb – Anglija in Wales.

Koliko moram plačati?

Sodne takse v Angliji in Walesu so na voljo v zloženki Povezava se odpre v novem oknuEX50 – Sodne takse v civilnopravnih in družinskih zadevah.

Sodne takse v sporih majhne vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici, veljajo od 17. novembra 2016. Sodne takse se lahko spremenijo, zato preverite pri sodišču, pravnem zastopniku ali kateri koli drugi fizični ali pravni osebi, vpleteni v postopek, ali ti zneski še vedno veljajo. Te takse so v britanskih funtih (GBP); za izračun protivrednosti v EUR se uporabi preračun na dan vložitve vloge.

1.1 Na začetku postopka (vključno s postopki, ki se začnejo po pridobitvi dovoljenja za začetek postopka, z izjemo zadev, vloženih pri County Court Bulk Centre (CCBC) s strani uporabnikov centra, ali zadev, ki so jih vložili uporabniki Money Claim OnLine) za izterjavo denarnega zneska v naslednjih vrednostih:

Višina takse (v GBP)

(a) Do vključno 300 GBP

35 GBP

(b) Nad 300 GBP do vključno 500 GBP

50 GBP

(c) Nad 500 GBP do vključno 1 000 GBP

70 GBP

(d) Nad 1 000 GBP do vključno 1 500 GBP

80 GBP

(e) Nad 1 500 GBP do vključno 3 000 GBP

115 GBP

Za obravnavo je treba plačati dodatno takso.

Taksa za obravnavo zadeve v sporih majhne vrednosti za zneske v naslednjih vrednostih:

(i) Do vključno 300 GBP

25 GBP

(ii) Nad 300 GBP do vključno 500 GBP

55 GBP

(ii) Nad 500 GBP do vključno 1 000 GBP

80 GBP

(iii) Nad 1 000 GBP do vključno 1 500 GBP

115 GBP

(iv) Nad 1 500 GBP do vključno 3 000 GBP

170 GBP

Če želite zahtevek izterjati, je treba plačati nadaljnjo takso.

Sodna taksa se plača za vložitev vloge pri sodišču in nato na različnih stopnjah postopka v zadevi. Lahko ste upravičeni do oprostitve plačila sodne takse (odvisno od vaših osebnih okoliščin), kar pomeni, da vam ni treba plačati sodne takse ali pa jo morate plačati le delno. Vendar pa morate posebej zaprositi za oprostitev plačila za vsako posamezno takso, ki jo je treba plačati v sodnem postopku. Če na primer zaprosite za oprostitev plačila takse ob prvi vlogi, velja morebitna oprostitev samo za plačilo te prve takse za začetek postopka. To pa zato, ker se lahko vaše osebne okoliščine med postopkom spremenijo in tako morda pozneje niste več upravičeni do oprostitve. Lahko pa se zgodi, da postanete upravičeni do oprostitve med samim postopkom.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če ne izpolnite pravilno podatkov o kreditni kartici ali če plačilo iz katerega drugega razloga ne more biti izvedeno, bo sodišče, ki obravnava zadevo, z obrazcem B „Poziv sodišča za dopolnitev in/ali popravek obrazca zahtevka“ od vas zahtevalo predložitev podatkov o veljavni kreditni kartici, da se omogoči plačilo sodnih taks. Če pravilno plačilo ni prejeto, se vloga ne bo nadalje obravnavala.

Kako lahko plačam sodne takse?

Plačilo sodne takse se opravi tako, da se sodišču zagotovijo pravilni plačilni podatki. To se stori z navedbo potrebnih podatkov v dodatku k obrazcu A „Evropski postopek v sporih majhne vrednosti“.

Plačilo se običajno izvede z debetno/kreditno kartico. Ni nujno, da so na sodišču, pri katerem se vloga vloži, na voljo vse metode plačila iz obrazca A. Tožeča stranka mora pri sodišču preveriti, katere načine plačila lahko uporabi.

Morda obstaja tudi možnost plačila s kreditno kartico prek telefona. Veliko sodišč ima možnost sprejemanja plačil s kartico na ta način, vendar se je treba o tej možnosti predhodno pozanimati pri ustreznem sodišču.

Elektronsko plačilo je na voljo le osebam, ki imajo naslov v Združenem kraljestvu.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je bila vloga pravilno vložena, sodišče obrazec zahtevka (s spremno dokumentacijo) skupaj z obrazcem za odgovor v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti (obrazec C) vroči tožencu. Istočasno se tožeči stranki pošljeta obvestilo o začetku postopka in potrdilo o prejemu plačila.

Potrdilo o prejemu plačila je običajno velikosti 8 × 12 cm. Na vrhu sta navedena ime in poštni naslov sodišča, na dnu pa plačani znesek ter datum in ura plačila.

Več informacij je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknučezmejni zahtevki v Evropski uniji.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Severna Irska

Za evropski postopek v sporih majhne vrednosti se sodna taksa ne zaračuna.

Zadnja posodobitev: 24/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Škotska

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Na Škotskem so sodne takse za evropske postopke v sporih majhne vrednosti urejene z:

 • uredbo iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Order 2018), škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen z
 • uredbo iz leta 2018 o spremembi sodnih taks za storitve grofijskih sodišč (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), škotski zakonodajni instrument 2018/194.

Od 1. aprila 2019 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata točki 16 in 38 dela II Priloge 2.

Od 1. aprila 2020 se za evropske spore majhne vrednosti uporabljata točki 16 in 38 dela II Priloge 3.

Elektronsko plačevanje taks ni možno.

Katere sodne takse je treba plačati?

Za predložitev vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na obrazcu A iz Uredbe (ES) št. 861/2007 na sodišču se zahteva plačilo takse, ki zajema vse sodne postopke.

Vanjo so vključeni stroški vročanja pisanj po pošti, vendar se lahko zaračuna dodatna taksa, če jih mora toženi stranki vročiti sodni uradnik.

Za vložitev odgovora na vlogo na obrazcu C se taksa ne zaračuna.

Zastopanje po pravnem svetovalcu (solicitor) se običajno ne zahteva, sodna taksa pa ne vključuje nagrad pravnega svetovalca.

Koliko moram plačati?

Trenutna taksa za predložitev vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti na sodišču:

 • za zneske do 300 GBP ali 250 EUR je treba plačati takso v višini 19 GBP,
 • v vseh drugih sporih majhne vrednosti znaša taksa 104 GBP.

Za vročitev pisanj toženi stranki prek sodnega uradnika se zaračuna dodatna upravna taksa v višini 13 GBP, ki se ji prištejejo stroški, ki jih je imel sodni uradnik z vročitvijo.

V smislu člena 8 uredbe iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč, škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen, je lahko stranka upravičena do oprostitve plačila takse, če je na primer upravičena do določene državne podpore ali do brezplačne pravne pomoči.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če taksa ni plačana, sodišče v skladu s točko 3 uredbe iz leta 2018 o sodnih taksah za storitve grofijskih sodišč, škotski zakonodajni instrument 2018/481, kakor je bil spremenjen, ne sprejme vloge in ni dolžno ukrepati.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse se lahko plačajo:

 • s čekom, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service (škotska sodna služba),
 • z debetno ali kreditno kartico – preverite, katere vrste kartic sprejema posamezno sodišče in ali je plačilo mogoče izvesti po telefonu,
 • s poštno nakaznico, ki se glasi na The Scottish Courts and Tribunals Service,
 • z gotovino – če se plačuje po pošti, ni priporočljivo opravljati gotovinskih plačil.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Sodišče po plačilu sprejme vloženi obrazec A iz Uredbe (ES) št. 861/2007. Dokumenti in plačilo se sodišču predložijo ali pošljejo istočasno. Sodišče nato kot naslednji korak v postopku izroči ali pošlje obrazec B ali obrazec 1 ali toženi stranki vroči obrazec A. Potrdilo o plačilu ni potrebno.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.