Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Österrike

På den här sidan hittar du information om domstolsavgifter i Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike
Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Ett förfarande enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande inleds genom inlämnande av en fordran. Motsvarande gäller även enligt österrikisk rätt, där förfarandet inleds med en s.k. Klage. Därför finns det i den österrikiska lagstiftningen om domstolsavgifter inte någon separat nationell reglering för fordringar enligt förordningen. För en fordran och det därmed sammanhängande förfarandet i första instans gäller tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz). Den gäller i alla nationella tvistemål.

Vilka avgifter gäller?

I mål i första instans som rör fordringar enligt det europeiska småmålsförfarandet ska tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter tillämpas. Detta framgår av anmärkning 1 till tariffpost 1lagen om domstolsavgifter. Denna fasta avgift ska betalas även om förfarandet inte slutförs. Avgiftssänkningar är möjliga endast om fordran dras tillbaka med omedelbar verkan eller avvisas innan motparten underrättats om att talan väckts (till en fjärdedel; anmärkning 3 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter), eller om förlikning nås vid den första förhandlingen (till hälften;. anmärkning 2 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter). Enligt det österrikiska systemet med domstolsavgifter är endast inlämnandet av ansökan om att inleda ett förfarande avgiftsbelagt i tvistemål i första instans, i detta fall alltså en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet. Därutöver tas inga ytterligare domstolsavgifter ut för det fortsatta förfarandet i första instans.

Enligt § 2.1a i lagen om domstolsavgifter uppstår skyldigheten att betala avgiften i samband med att en fordran i ett småmålsförfarande (ansökan) lämnas in till domstolen. (Vid en utvidgning av talan under pågående förhandlingar uppstår denna skyldighet i och med registreringen av de tillkommande yrkandena eller genom en förlikning som går utöver det ursprungliga föremålet för talan.) Avgiften ska betalas vid tidpunkten för inlämnandet. En ansökan om befrielse från domstolsavgiften genom rättshjälp (Verfahrenshilfe) måste lämnas in senast vid detta tillfälle, med förbehåll för att villkoren är uppfyllda.

Ansökningar om förnyad prövning enligt artikel 18 i förordningen ska vara kostnadsfria.

Hur mycket måste jag betala?

Vägledande vid beräkningen av domstolsavgifter i första instans är värdet av fordran (fordrans värde liksom anspråk som reses senare genom utvidgning av talan) och antalet parter. Nedan återges som exempel avgifterna enligt tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter (per den 1 augusti 2017; klicka på länken för aktuell lydelse av lagen om domstolsavgifter):

Tariffpost 1

Värdet av fordran

Gällande avgifter

upp till

150 euro

23 euro

mellan

150 euro och

300 euro

45 euro

mellan

300 euro och

700 euro

64 euro

mellan

700 euro och

2 000 euro

107 euro

mellan

2 000 euro och

3 500 euro

171 euro

mellan

3 500 euro och

7 000 euro

314 euro

mellan

7 000 euro och

35 000 euro

743 euro

mellan

35 000 euro och

70 000 euro

1 459 euro

mellan

70 000 euro och

140 000 euro

2 919 euro

mellan

140 000 euro och

210 000 euro

4 380 euro

mellan

210 000 euro och

280 000 euro

5 840 euro

mellan

280 000 euro och

350 000 euro

7 299 euro

över

350 000 euro

1,2 % av fordrans värde plus 3 488 euro.

Om det finns fler än två parter i målet kan det enligt § 19a i lagen om domstolsavgifter bli aktuellt med ett flerpartstillägg (10–50 %).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Vid försenad betalning tillkommer en fast förseningsavgift om 22 euro (per den 1 augusti 2017) i enlighet med § 31 i lagen om domstolsavgifter. En betalningsförsening påverkar inte genomförandet av målet. Domstolen inleder sitt arbete oberoende av om domstolsavgifterna betalats, eftersom det inte är beroende av inbetalningarna.

Domstolsväsendets inkassering av domstolsavgifterna regleras i lagen om inbetalningar till domstolar. Om en utebliven inbetalning leder till att ett beslut om betalningsföreläggande måste utfärdas av domstol (verkställighetsbeslut om indrivning av domstolsavgifterna) i enlighet med § 6a i lagen om inbetalningar till domstolar, tillkommer en indrivningsavgift som för närvarande uppgår till 8 euro (per den 1 januari 2014).

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Betalningssättet anges i § 4 i lagen om domstolsavgifter. Däri anges att avgifterna kan betalas på följande sätt: med betalkort försedda med kontantkortsfunktion eller kreditkort, genom inbetalning eller överföring till ansvarig domstols konto eller genom kontant betalning vid domstolen. Domstolarnas kontouppgifter finns på det nationella justitieministeriets webbplats (under fliken Gerichte).

Vidare kan samtliga avgifter också regleras genom debitering och överföring, om domstolen (eller det österrikiska rättsväsendet i allmänhet) bemyndigats att från ett konto som den betalningsskyldiga parten uppgett överföra domstolsavgifter till ett domstolskonto (Justizkonto). Ansökan (en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet) måste i detta fall innehålla kontouppgifter om det konto från vilket avgifterna ska inkasseras och ett bemyndigande för avgiftsöverföring (t.ex. genom att användning av förkortningen ”Gebühreneinzug!” eller ”AEV!”). Det går också att på begäran fastställa ett högsta belopp som ska räknas av, om bemyndigandet ska vara begränsat (§§ 5 och 6 i förordningen om avräkning och överföring [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung]).

Om fordringar enligt det europeiska småmålsförfarandet lämnas in i elektronisk form, ska betalningen av avgifterna ske genom debitering och överföring. I detta fall går det inte att ange vilket högsta belopp som ska debiteras.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om statens anspråk på domstolsavgifter motiveras med att ansökan lämnats in – i detta fall en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet – och ingen fullmakt för överföring lämnas, måste det framgå av den inlämnade handlingen att betalningen (överföringen) av avgifterna genomförts (§ 4 i lagen om domstolsavgifter). Om betalningen av de föreskrivna avgifterna till den behöriga domstolens konto gjorts med bankkort, kreditkort, inbetalning eller överföring, meddelar österrikiska riksgäldskontoret (Buchhaltungsagentur) domstolsmyndigheten om detta först i ett senare skede. Detta gäller även debitering och överföring som belastar den berörda partens konto. Förfarandet om inbetalning av domstolsavgifter avslutas mot uppvisande av betalningsbevis (för hela avgiften).

Om en för stor inbetalning har gjorts, kan rätten till återbetalning av domstolsavgifter (§ 6c.1 första stycket i lagen om inbetalningar till domstolar) åberopas. Detta måste göras inom fem år.

Senaste uppdatering: 21/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.