Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Österrike

Den här sidan innehåller information om österrikiska domstolsavgifter.

Innehåll inlagt av
Österrike

Inledning

Ett förfarande enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande inleds genom inlämnande av en fordran. Motsvarande gäller även enligt österrikisk rätt, där förfarandet inleds med en s.k. Klage. Därför finns det i den österrikiska lagstiftningen om domstolsavgifter inte någon separat nationell reglering för fordringar enligt förordningen. För en fordran och det därmed sammanhängande förfarandet i första instans gäller tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz – GGG). Den gäller i alla nationella civilrättsliga förfaranden.

Vilka avgifter gäller?

I mål i första instans som rör fordringar enligt det europeiska småmålsförfarandet ska tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter tillämpas. Detta framgår av anmärkning 1 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter. Denna fasta avgift ska betalas även om förfarandet inte slutförs. Avgiftssänkningar tillämpas endast

  • om ansökan omedelbart dras tillbaka eller avslås innan motparten har delgivits den (avgiften sänks till en fjärdedel; anmärkning 3 till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter), eller
  • om ansökan dras tillbaka när motparten har delgivits den, före eller vid den första förhandlingen (avgiften sänks till hälften; anmärkning 4 a till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter), eller
  • om målet når förlikning vid första förhandlingen eller i början av andra förhandlingen till följd av medling som påbörjats senast vid den förhandlingen, och om förlikningen får rättsverkan (avgiften sänks till hälften; anmärkning 4 b till tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter).

Enligt det österrikiska systemet med domstolsavgifter är endast ansökan om att inleda ett förfarande avgiftsbelagt i civilrättsliga förfaranden i första instans, i detta fall alltså en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet. Det tas inte ut några ytterligare domstolsavgifter för det fortsatta förfarandet i första instans.

Enligt § 2.1 a i lagen om domstolsavgifter uppstår skyldigheten att betala avgifter när fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet inges till domstolen (om talan senare utvidgas uppstår skyldigheten att betala avgifter när skriftliga inlagor inges. I förhandlingar uppstår skyldigheten att betala avgifter vid registrering av taleutvidgning eller av en förlikning som går utöver föremålet för talan.). Avgiften ska betalas vid detta tillfälle. En ansökan om befrielse från domstolsavgifter genom rättshjälp (Verfahrenshilfe) måste lämnas in senast vid detta tillfälle, förutsatt att villkoren är uppfyllda.

Ansökningar om förnyad prövning enligt artikel 18 i förordningen ska vara kostnadsfria.

Hur mycket måste jag betala?

Vägledande vid beräkningen av domstolsavgifter i första instans är värdet av fordran (det belopp tvisten gäller enligt fordran, liksom anspråk som reses senare genom utvidgning av talan) och antalet parter. Detta illustreras nedan i den fullständiga tabellen över taxor enligt tariffpost 1 i lagen om domstolsavgifter (per den 1 maj 2021; klicka här för att se nuvarande lydelse i lagen om domstolsavgifter):

Tariffpost 1

Värdet av fordran

Avgift att betala

upp till

150 euro

25 euro

mellan

150 euro och

300 euro

48 euro

mellan

300 euro och

700 euro

68 euro

mellan

700 euro och

2 000 euro

114 euro

mellan

2 000 euro och

3 500 euro

182 euro

mellan

3 500 euro och

7 000 euro

335 euro

mellan

7 000 euro och

35 000 euro

792 euro

mellan

35 000 euro och

70 000 euro

1 556 euro

mellan

70 000 euro och

140 000 euro

3 112 euro

mellan

140 000 euro och

210 000 euro

4 670 euro

mellan

210 000 euro och

280 000 euro

6 227 euro

mellan

280 000 euro och

350 000 euro

7 783 euro

över

350 000 euro

1,2 % av fordrans värde plus 4 203 euro

Om det finns fler än två parter kan ett flerpartstillägg på mellan 10 och 50 % tillkomma enligt § 19a i lagen om domstolsavgifter.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I händelse av försenad betalning ska en fast avgift på för närvarande 23 euro (per den 1 maj 2021) betalas enligt § 31 i lagen om domstolsavgifter. En betalningsförsening påverkar inte genomförandet av civilrättsliga förfaranden i sig. Domstolsförfaranden är inte beroende av att domstolsavgifter betalats – de genomförs på ett fullständigt oberoende sätt.

Domstolsväsendets inkassering av domstolsavgifter styrs av lagen om betalning till domstol (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Om en utebliven inbetalning leder till att ett beslut om betalningsföreläggande måste utfärdas av domstol (verkställighetsbeslut om indrivning av domstolsavgifterna), i enlighet med § 6a i lagen om betalning till domstol, tillkommer en indrivningsavgift som för närvarande uppgår till 8 euro (per den 1 januari 2014).

Hur betalar jag domstolsavgifterna?

Betalningsmetoden fastställs i § 4 i lagen om domstolsavgifter. Där anges att avgifterna kan betalas med bankkort med så kallad bankomatfunktion eller med kreditkort, genom inbetalning eller överföring till den behöriga domstolens konto, eller genom kontant betalning vid domstolen i fråga. Domstolarnas kontouppgifter finns på det federala justitieministeriets webbplats (Bundesministerium für Justiz under fliken ”Domstolar” (Gerichte).

Alla avgifter kan också betalas med direktdebitering om domstolen (eller det österrikiska rättsväsendet i allmänhet) har bemyndigats att inkassera domstolsavgifterna från ett konto som anmälts av den betalningsskyldiga parten och sätta in medlen på ett konto tillhörande domstolen. I detta fall måste det i ansökan (en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet) ingå en uppgift om konto som avgifterna ska inkasseras från och ett bemyndigande att inkassera dem, till exempel genom inkludering av referensen ”Gebühreneinzug” (inkassering av avgifter) eller ”AEV” (”förordning om direktdebitering”). När ett begränsat bemyndigande ges kan ansökan också innehålla det maxbelopp som ska debiteras (avsnitt 5 och 6 i förordningen om direktdebitering [Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung]).

Om fordringar enligt det europeiska småmålsförfarandet lämnas in genom det österrikiska e-rättssystemet (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) måste avgifterna betalas genom direktdebitering. I det fallet går det inte att specificera maxbeloppet som ska debiteras.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om de federala österrikiska myndigheterna har rätt att ta ut domstolsavgifter vid ansökan (en fordran enligt det europeiska småmålsförfarandet) och det inte finns något bemyndigande för direktdebitering, måste bevis på att avgifterna betalats (bevis för överföring) bifogas ansökan (§ 4 i lagen om domstolsavgifter). Om betalningen görs med bankkort, kreditkort, inbetalning/överföring till domstolens konto, eller genom direktdebitering från partens konto, informerar det federala redovisningskontoret (Buchhaltungsagentur des Bundes) domstolsmyndigheten om krediteringen av betalningar till domstolens konto först i ett senare skede. Förfarandet för inbetalning av domstolsavgifter avslutas mot uppvisande av betalningsbevis (för hela avgiften).

Om en för stor inbetalning har gjorts, kan rätten till återbetalning av domstolsavgifter (§ 6c.1 första stycket i lagen om betalning till domstolar) åberopas. Detta måste göras inom fem år.

Senaste uppdatering: 18/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.