Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifterna i Kroatien regleras i lag nr 118/18 om domstolsavgifter (Zakon o sudskim pristojbama) och den kroatiska regeringens dekret om domstolsavgifter (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Enligt artikel 5 i lagen om domstolsavgifter ska avgifterna betalas via kontantlös betalning, i kontanter, med kroatiska stämpelmärken eller elektroniskt.

Vid elektroniska ansökningar som inges via domstolarnas informationssystem (i enlighet med särskilda bestämmelser) tas en avgift ut i samband med själva ingivandet. Det belopp som ska betalas är halva den avgift som fastställts i tariffen.

Vid beslut som domstolen delger elektroniskt via domstolarnas informationssystem (i enlighet med särskilda bestämmelser) tas halva den avgift som fastställts i tariffen ut om betalningen sker inom tre dagar från den elektroniska delgivningen.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter betalas i alla civil- och handelsrättsliga förfaranden. I enlighet med artikel 11 i lagen om domstolsavgifter undantas följande från skyldigheten att betala domstolsavgifter:

 1. Kroatiska staten och statliga organ.
 2. Personer och organ vid offentlig myndighetsutövning.
 3. Arbetstagare i arbetstvister och andra förfaranden i samband med utövandet av rättigheter som följer av deras anställning.
 4. Statstjänstemän och offentliganställda i förvaltningstvister i samband med utövandet av rättigheter som följer av deras anställning.
 5. Krigsinvalider från det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar, samt personer med funktionsnedsättning, på grundval av relevanta handlingar från institutet för sakkunskap, yrkesrehabilitering och anställning av personer med funktionsnedsättning.
 6. Makar, barn och föräldrar till soldater som stupat, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av relevanta handlingar som styrker deras status.
 7. Makar, barn och föräldrar till personer som dödats, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar.
 8. Flyktingar, fördrivna personer och återvändande personer, på grundval av styrkande handlingar.
 9. Socialbidragstagare.
 10. Humanitära organisationer, organisationer som arbetar för att skydda familjer till personer som dödats, saknas eller fängslats i samband med humanitär verksamhet och organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
 11. Barn som är parter i förfaranden som avser underhåll eller förfaranden som rör anspråk som baserar sig på den rätten.
 12. Parter som inleder förfaranden för erkännande av moderskap eller faderskap och förfaranden om kostnader i samband med graviditet och barn som föds utanför äktenskapet.
 13. Parter som ansöker om att återfå sin rättskapacitet.
 14. Minderåriga som ansöker om tillstånd att ingå äktenskap.
 15. Parter i förfaranden som syftar till att överlämna ett barn och utöva umgängesrätt med ett barn.
 16. Parter som inleder förfaranden rörande rättigheter som följer av obligatorisk pension och allmän sjukförsäkring, arbetslösas rättigheter enligt arbetslagstiftningen samt sociala rättigheter.
 17. Parter som inleder förfaranden som gäller skydd av författningsfästa mänskliga rättigheter och friheter mot slutliga rättsakter.
 18. Parter i tvister som rör ersättning vid miljöföroreningar.
 19. Fackföreningar och högre fackliga organisationer i civilrättsliga förfaranden angående uppsägning av anställningsavtal och i kollektiva arbetstvister samt fackliga företrädare i civilrättsliga förfaranden när de agerar för arbetstagarråd.
 20. Konsumenter som konkursgäldenärer.
 21. Andra personer och organ när detta krävs enligt en särskild lag.

Utländska stater behöver inte betala avgifter, om sådan befrielse föreskrivs i internationella fördrag eller tillämpas ömsesidigt.

Om tveksamhet råder angående villkoren för ömsesidighet begär domstolen en förklaring från justitieministeriet.

Undantaget från punkt 10 gäller för de humanitära organisationer som socialministern utfärdar ett relevant beslut för.

Undantaget från skyldigheten att betala domstolsavgifter gäller inte för kommunala organ, utom i de fall där myndighetsutövningen har överförts till dem i enlighet med särskild lag.

Vid det europeiska småmålsförfarandet tas följande avgifter ut:

 • En avgift för att ansöka om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet. Avgiften betalas av käranden.
 • En avgift för att inge ett svaromål. Avgiften betalas av svaranden.
 • En avgift för en dom. Avgiften betalas av käranden.
 • En avgift för att inge att ett överklagande. Avgiften betalas av klaganden.
 • En avgift för att svara på överklagandet. Avgiften betalas av den person som inger svarsskrivelsen (vilket är frivilligt).

Hur mycket ska jag betala?

I. För käromål, genkäromål, domar och invändningar mot en betalning ska en domstolsavgift som är rimlig och proportionerlig till det omtvistade beloppet betalas (avgiften beräknas enbart på värdet av huvudfordran utan ränta eller avgifter), enligt följande:

över

upp till HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

En avgift på 500,00 HRK tas ut på belopp över 15 000,00 HRK plus 1 % på den del av beloppet som överstiger 15 000,00 HRK, dock högst 5 000,00 HRK.

II. Halva den avgift som avses i punkt I ska betalas för ett svaromål och för en svarsskrivelse i samband med ett överklagande.

III. Dubbla beloppet för de domstolsavgifter som avses i punkt I ska betalas vid ett överklagande av en dom.

IV. Domstolsavgift ska inte betalas om en förlikning nås under domstolsförhandlingen.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om en part inte betalar avgiften inom den fastställda tidsfristen, eller inte så snabbt som möjligt meddelar domstolen detta, bifogar domstolen, inom 15 dagar, ett intyg om verkställbarhet till avgiftsbeslutet eller beslutet angående invändningen. Intyget översänds till finansmyndigheten så att denna kan tvångsindriva betalningen från partens tillgångar i enlighet med bestämmelserna i lagen om verkställighet av avgöranden om finansiella tillgångar.

I enlighet med artikel 28 i lagen om domstolsavgifter måste domstolen först upplysa parten i domstolsförfarandet om att denne är skyldig att betala avgiften, och om parten inte omedelbart betalar varna denne om att avgiften måste betalas inom tre dagar. Om parten inte bryr sig om varningen, eller inte närvarade vid den domstolsåtgärd för vilken avgiften ska betalas, och inte har betalat avgiften, fattar domstolen ett beslut om avgiften och tar ut en extraavgift på 100 HRK.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter ska betalas via kontantlös betalning, i kontanter eller med kroatiska stämpelmärken.

Vid kontant betalning kan avgiften även betalas till domstolens kassa. I så fall är domstolen skyldig att överföra pengarna till budgeten för domstolsavgifter inom fem dagar från betalningen.

Avgifter kan betalas med stämpelmärken om avgiften är mindre än 100 HRK.

Information om betalningsmetoden ska offentliggöras på webbplatsen för den elektroniska anslagstavlan, domstolarnas webbplats och i domstolarna lokaler.

Domstolsavgifter kan betalas till Kroatiens statskassa på valfritt bank- eller postkontor.

Sker betalningen från utlandet måste följande uppgifter finnas med:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Girokonto (CC): 1001005-1863000160

Modell: HR64

Referensnummer: 5045-20735-PIN (eller annat personligt identifieringsnummer för betalaren)

Mottagare: Kroatiens finansministerium, för handelsdomstolen i Zagreb.

Betalningsbeskrivningen bör inkludera avgiften för mål ________ (målets nummer och beskrivning av betalningen, t.ex. domstolsavgift för en ansökan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande).

Vad ska jag göra efter betalningen?

När betalningen har gjorts måste ett betalningsbevis skickas till den aktuella domstolen, med en hänvisning till målnumret (om det är känt). Vid ansökan om utfärdande av europeiskt betalningsföreläggande ska ett betalningsbevis åtfölja ansökan.

Parterna ska normalt skicka in dokument till domstolen per post (rekommenderad försändelse eller som vanlig paketförsändelse) eller elektroniskt via domstolarnas informationssystem, i en form som uppfyller de särskilda bestämmelserna.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.