Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Procedurförordning gällande genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 är 2008 års procedurförordning om det europeiska småmålsförfarandet, som trädde i kraft i Cypern den 1 januari 2009.

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.