Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter regleras av lag nr 549/1991 om domstolsavgifter. Avgiftstariffen finns i en bilaga till lagen. Avgifterna går till statskassan.

De betalas via bankgirering till behörig domstols konto. Avgifter som inte överstiger 5 000 tjeckiska koruna (CZK) kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Vilka avgifter gäller?

I småmålsförfarandet ska domstolsavgifter betalas i enlighet med det allmänna förfarandet. Förfarandet omfattas av samma regler som andra tvistemålsförfaranden.

Hur mycket ska jag betala?

Avgifterna tas ut som en fast summa, eller som en procentandel för de avgifter som grundas på ett visst belopp. Den procentuella avgiften beräknas som produkten av avgiftsbasen och avgiftssatsen. De olika avgiftssatserna anges i den tariff som finns i en bilaga till lag nr 549/1991 om domstolsavgifter.

Grundregeln om betalningskriterier tillämpas i samband med det europeiska småmålsförfarandet. För belopp upp till 20 000 CZK tas en fast summa på 1 000 CZK ut.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Skyldigheten att betala domstolsavgifter uppstår när en talan väcks, när ett överklagande inges eller när en domstol eller annan institution ålägger en betalningsförpliktelse. Avgiften ska betalas inom en frist som domstolen fastställer. Denna ska vara minst 15 dagar. I undantagsfall kan domstolen fastställa en kortare frist. Om avgiften inte har betalats när denna frist löper ut avbryter domstolen förfarandet. Betalningar som görs efter att tidsfristen har löpt ut beaktas inte.

Om appellationsdomstolen, när den prövar ett överklagande, finner att avgiften för att inge överklagandet inte har betalats ska den uppmana klaganden att betala avgiften inom en frist på minst 15 dagar. I undantagsfall kan appellationsdomstolen fastställa en kortare frist. Om avgiften inte har betalats när denna frist löper ut avbryter appellationsdomstolen förfarandet. Betalningar som görs efter att tidsfristen har löpt ut beaktas inte. Förfarandet vid appellationsdomstolen ska tillämpas i tillämpliga delar.

Om beslutet att avbryta förfarandet på grund av utebliven betalning vinner laga kraft upphör betalningsskyldigheten.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

De betalas via bankgirering till behörig domstols konto. Kontouppgifterna finns på de enskilda domstolarnas webbplatser, som du når via följande internetportal. Avgifter upp till 5 000 CZK kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Ärenden som rör avgifterna för ett visst förfarande avgörs av domstolen med materiell och territoriell behörighet att pröva och döma i målet i första instans.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Genom att sätta in pengar på behörig domstols bankkonto eller överlämna stämpelmärken till behörig domstol fullgör den betalningsskyldige sin skyldighet att betala domstolsavgifter. Du behöver inte överlämna några andra dokument.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.