På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

En kärande kan använda sig av det europeiska småmålsförfarandet för att väcka en talan på belopp upp till 2 000 euro (exklusive ränta, omkostnader och utlägg) mot en svarande i ett gränsöverskridande fall. Med ett gränsöverskridande fall avses ett fall där åtminstone en av parterna har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts är belägen. Förfarandet kan användas för både penningfordringar och andra fordringar än penningfordringar och i både civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden. I England och Wales kan talan väckas i grevskapsdomstolen (County Court) men inte i High Court.

Vilka avgifter gäller?

Samma domstolsavgifter tas ut i det europeiska småmålsförfarandet som i det nationella småmålsförfarandet.

Domstolsavgifter måste betalas för att kunna inge en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet. Om du vill betala med bank- eller kreditkort bör relevanta kortuppgifter anges i tillägget till ”Europeiskt småmålsförfarande, Formulär A”.

Om en muntlig förhandling krävs för att avgöra tvisten tas även en avgift för förhandlingen ut.

Om det blir nödvändigt att verkställa en fordran måste en tilläggsavgift betalas. Närmare uppgifter om vilka typer av förfaranden som är tillgängliga finns på sidan om verkställighetsförfaranden i England och Wales.

Hur mycket ska jag betala?

Information om domstolsavgifter i England och Wales finns i broschyren om domstolsavgifter i tvistemåls- och familjedomstolar, EX50 – Civil and Family Court Fees.

Avgifterna för småmålsförfarandet i tabellen nedan gäller från och med den 17 november 2016. Domstolsavgifterna ändras då och då, så du bör alltid kontrollera hos domstolen, ditt juridiska ombud eller någon annan kunnig person eller organisation vilka avgifter som är aktuella. Avgifterna anges i brittiska pund (GBP). För att beräkna vad motsvarande belopp blir i euro måste du konvertera beloppet den dag du tänker inge ansökan.

1.1 Följande avgifter tas ut när ett förfarande inleds (inklusive förfaranden som inleds efter att tillåtelse att inleda ett förfarande har beviljats genom att undanta ärenden som inletts vid County Court Business Centre (CCBC) på begäran av dess användare eller ärenden som inletts av användare av tjänsten Money Claim OnLine) för att driva in en penningfordran som

Avgift som ska betalas (i pund)

a) inte överstiger 300 pund

35 pund

b) överstiger 300 pund men inte överstiger 500 pund

50 pund

c) överstiger 500 pund men inte överstiger 1 000 pund

70 pund

d) överstiger 1 000 pund men inte överstiger 1 500 pund

80 pund

e) överstiger 1 500 pund men inte överstiger 3 000 pund

115 pund

Vid förfaranden som innefattar en muntlig förhandling tas ytterligare en avgift ut.

Följande avgifter tas ut för förhandling i ett mål enligt småmålsförfarandet, om fordran

i) inte överstiger 300 pund

25 pund

ii) överstiger 300 pund men inte överstiger 500 pund

55 pund

ii) överstiger 500 pund men inte överstiger 1 000 pund

80 pund

iii) överstiger 1 000 pund men inte överstiger 1 500 pund

115 pund

iv) överstiger 1 500 pund men inte överstiger 3 000 pund

170 pund

För verkställighet måste en tilläggsavgift betalas.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Beroende på dina personliga omständigheter kan du ha rätt till avgiftsbefrielse (fee remission), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller denna följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om käranden inte lämnar korrekta kreditkortsuppgifter eller om betalningen av någon anledning misslyckas, översänder den domstol som handlägger ärendet formulär B, ”Begäran från domstolen om komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret”, till käranden. Käranden anmodas att lämna giltiga kreditkortsuppgifter så att domstolsavgifterna kan betalas. Om rätt betalning inte erhålls sker ingen vidare behandling av ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala domstolsavgiften genom att lämna korrekta betalningsuppgifter till domstolen. Framför allt bör du lämna relevanta uppgifter i tillägget till ”Europeiskt småmålsförfarande, Formulär A”.

Betalningen görs vanligtvis med bank- eller kreditkort. Den domstol som talan väcks vid kanske inte godtar alla betalningsmetoder i formulär A. Käranden bör därför kontakta domstolen och kontrollera vilka betalningsmetoder som kan användas.

Eventuellt går det även att betala med kreditkort via telefon. Många domstolar kan ta emot kortbetalningar på detta sätt. Du bör dock först kontakta den relevanta domstolen för att få bekräftat att betalningen kan göras på detta sätt.

Krav på elektronisk betalning kan endast ställas på personer med adress i Förenade kungariket.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om ansökan är korrekt delger domstolen svaranden formuläret med fordran (med åtföljande handlingar) tillsammans med svarsformuläret på ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet (formulär C). Ett meddelande om detta skickas samtidigt till käranden, tillsammans med ett kvitto på betalningen.

Kvittot är i regel 8 x 12 cm. Överst anges domstolens namn och adress och nederst det belopp som har betalats samt dag och tidpunkt för betalningen.

For mer information se information om gränsöverskridande fordringar inom EU.

Senaste uppdatering: 04/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.