Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskaengelskafranskarumänska är dock redan färdig.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Estland

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du inger en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet till en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Statliga avgifter och andra förfarandekostnader regleras av civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter. Statliga avgifter och förfarandekostnader kan endast betalas genom bankgirering.

Vilka avgifter gäller?

När du inger din ansökan måste du betala en statlig avgift för att täcka kostnaderna för förfarandet.

Hur mycket ska jag betala?

Om du inger en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet till en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Hur stor statlig avgift du ska betala för en talan beror på hur stor din fordran är. Till exempel måste du betala en statlig avgift på 100 euro för en fordran på 500 euro, en statlig avgift på 175 euro för en fordran på 1 000 euro, en statlig avgift på 200 euro för en fordran på 1 500 euro och en statlig avgift på 225 euro för en fordran på 2 000 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Du måste betala den statliga avgiften i förskott när du inger en ansökan. Om du inte har betalat den statliga avgiften ger domstolen dig möjlighet att betala avgiften inom en frist som domstolen fastställer. Om du inte har betalat avgiften när fristen löper ut avvisar domstolen din ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter kan endast betalas genom bankgirering. Kreditkort godtas inte. Finansministeriet är betalningsmottagare vid alla betalningar som ska gå till domstolarna.

Om du betalar den statliga avgiften i förskott måste du i kommentarsfältet så noga som möjligt ange vilket förfarande som du betalar den statliga avgiften för. Om du betalar den statliga avgiften via en portal, t.ex. bolagsregistreringsportalen eller det offentliga systemet e-File. Betalningen ges alltid ett unikt referensnummer kopplat till den specifika fordran.

Mer information om konton för statliga avgifter och domstolarnas referensnummer finns på de estniska domstolarnas webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste lämna information till domstolen som visar att du har betalat den statliga avgiften, så att domstolen kan bekräfta att den har tagit emot betalningen. Följande uppgifter ska lämnas: namnet på den person som betalat avgiften, till vilken bank och vilket konto avgiften betalats, det belopp som betalats och betalningsdatumet. Domstolen kan kontrollera att den har tagit emot betalningen på elektronisk väg. Du behöver med andra ord inte lämna in den betalningsorder som bekräftar att du har betalat avgiften. Vid behov kan domstolen dock be att få se denna.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.