Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskadanskaestniskaengelskafranskalettiskalitauiskapolskaslovakiskaslovenskafinska är dock redan färdig.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter för mål som omfattas av det europeiska småmålsförfarandet regleras av lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz).

Domstolsavgifterna betalas via faktura. Avgifterna ska betalas när ansökan görs. Ärendets gång är dock inte beroende av betalningen av avgifterna.

Utöver sökanden är alla som domstolen ålägger en betalningsskyldighet eller alla som påtar sig en betalningsskyldighet som en del av en uppgörelse också skyldiga att betala domstolsavgifter.

Vilka avgifter gäller?

De exakta avgifterna anges i en bilaga till lagen om domstolsavgifter som har rubriken ”Kostnadsförteckning” (Kostenverzeichnis). I punkt 1210 i kostnadsförteckningen anges en avgiftssats på 3,0 för det europeiska småmålsförfarandet. Om förfarandet avslutas i förtid sätts avgiften ned och en avgiftssats på 1,0 tillämpas (punkt 1211 i kostnadsförteckningen).

Avgiftsbeloppet avgörs av tvisteföremålets värde, vilket i regel är identiskt med det belopp som fordras i den talan som väckts.

Hur mycket ska jag betala?

Följande avgifter ska betalas:

Tvistebelopp upp till
(euro)

Avgiftssats på 3,0
(euro)

Avgiftssats på 1,0
(euro)

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Utöver avgifterna måste alla kostnader som uppkommit betalas, t.ex. kostnader för delgivning, vittnen, sakkunniga och tolkar.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Obetalade avgifter drivs in av domstolskassorna ( Gerichtskassen).

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning kan göras genom bankgirering till det konto som anges på fakturan. Referensnumret måste anges vid gireringen.

a) Genom bankgirering

Du kan betala genom bankgirering.

b) Med kreditkort

Du kan inte betala med kreditkort.

c) Autogirering från ditt bankkonto

Det går inte att betala genom autogirering från ditt bankkonto.

d) Annat sätt (ange)

Inga andra betalningssätt kan användas.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Ärendets gång är inte beroende av betalningen.

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.