Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Inledning

Det är lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz, GKG) som anger avgifterna för det europeiska småmålsförfarandet.

Domstolen utfärdar en faktura för avgifterna. Den ska betalas samtidigt som en ansökan om att inleda förfarandet lämnas in till domstolen. Förfarandet kommer dock att fortsätta även om fakturan inte betalas då.

Grundprincipen är att sökanden ska betala avgifterna. När förfarandet är avslutat ska den person som domstolen har ålagt att betala avgifterna, eller den som har tagit på sig ansvaret för dem inom ramen för en förlikning, betala dem.

Vilka avgifter gäller?

De exakta avgifterna anges i den kostnadstabell (Kostenverzeichnis, KV) som återfinns som en bilaga till lagen om domstolsavgifter. I punkt 1210 i kostnadstabellen anges en avgiftssats på 3,0 för det europeiska småmålsförfarandet. Om förfarandet avslutas i förtid sänks avgiftssatsen till 1,0 (punkt 1211 i tabellen).

Det är tvisteföremålets värde som avgör hur stor avgiften blir. Vanligtvis är detta värde samma belopp som skadeståndskravet.

Hur mycket ska jag betala?

Följande avgifter tillämpas:

Värde upp till
(i euro)

Avgiftssats på 3,0
(avgift i euro)

Avgiftssats på 1,0
(avgift i euro)

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Utöver avgifterna tillkommer kostnader för t.ex. delgivning, vittnen, sakkunniga och tolkar.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas kommer domstolen att driva in dem.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning sker genom banköverföring till det konto som anges på fakturan. Referensnumret måste anges vid gireringen.

Du kan inte betala med kreditkort. Domstolen kan inte heller dra avgifterna från sökandens bankkonto.

Det finns inga andra betalningsmetoder.

Vad ska jag göra när jag har betalat avgifterna?

Förfarandet kommer att fortsätta även om avgifterna inte betalas. Domstolen handlägger ansökan när den har mottagits.

Senaste uppdatering: 14/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.