Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Syftet med det europeiska småmålsförfarandet är att förenkla och skynda på lösningen av tvister om mindre värden i gränsöverskridande mål samt minska kostnaderna för dessa förfaranden mellan medlemsstater.

Vilka avgifter gäller?

För att kunna inge en ansökan om tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet till en domstol måste domstolsavgifter betalas. Avgifterna motsvarar en (liten) procentandel av beloppet i kärandens fordran. Avgifterna ska betalas när ansökan inges.

Hur mycket ska jag betala?

Det relevanta beloppet fastställs av domstolen och står i proportion till det belopp som käranden fordrar. Om kärandens fordran är på 5 000 euro tas exempelvis en domstolsavgift på omkring 65 euro ut.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i tid har domstolen rätt att a) fastställa en frist för käranden att styrka att avgifterna har betalats, eller b) avvisa fordran.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis kontant på anvisad plats. Registratorer kan förklara betalningsförfarandet för berörda parter. Det går (för närvarande) inte att betala domstolsavgifterna med kreditkort eller via ett bankkonto.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningsplatsens kvitto på att domstolsavgifterna har betalats förs till ärendeakten tillsammans med fordran.

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.