Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Reglerna om betalning av domstolsavgifter i förfaranden som inletts i Ungern enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande anges i lag nr XCIII från 1990 om avgifter. Enligt dessa regler ska en avgift på 6 procent av tvisteföremålets värde betalas när förfarandet inleds. Avgiften ska betalas genom köp av ett skattemärke på ett postkontor eller genom betalning av avgiften till den statliga skattemyndigheten. Avgiften kan också betalas till den statliga skattemyndigheten via banköverföring.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter ska betalas när ett småmålsförfarande inleds.

Hur mycket ska jag betala?

Vid penningfordringar ska 6 procent av tvisteföremålets värde betalas, exklusive ytterligare avgifter (ränta, kostnader). Vid andra typer av fordringar ska 6 procent av den uppskattade fordran betalas, dock minst 15 000 ungerska forint (HUF). Vid penningfordringar i utländsk valuta beräknas avgiften på tvisteföremålets värde i ungerska forint enligt centralbankens genomsnittliga växelkurs den dag fordran inges.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Sökande som underlåter att betala avgiften när förfarandet inleds får en betalningsanmodan från domstolen. Om sökanden underlåter att följa betalningsanmodan inom den föreskrivna tidsfristen avvisar domstolen fordran.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

  1. Avgiften för förfarandet kan betalas med hjälp av ett skattemärke. Skattemärken kan köpas på ett postkontor. När avgiften för förfarandet betalas med hjälp av ett skattemärke avrundas beloppet uppåt eller nedåt. Restbelopp under 50 HUF beaktas inte, medan restbelopp över 50 HUF räknas som 100 HUF.
  2. Sökanden kan också betala avgiften för förfarandet baserat på den statliga skattemyndighetens beräkning. I så fall måste formuläret med fordran och en kopia av detta inges till den statliga skattemyndigheten. Den beräknade avgiften kan betalas med hjälp av en betalningsorder från den statliga skattemyndigheten eller genom banköverföring till det konto som skattemyndigheten har angett eller i förekommande fall med ett bankkort. För att få hjälp med beräkningen av avgiften för förfarandet kan formuläret med fordran inges till vilket som helst av den statliga skatte- och tullmyndighetens lokalkontor (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Vad ska jag göra efter betalningen?

  1. Om avgiften för förfarandet betalas med hjälp av ett skattemärke måste skattemärket fästas på ansökan och ansökan därefter inges till domstolen. Klienten får inte på något sätt ändra eller märka det skattemärke som fästs på ansökan.
  2. När avgiften för förfarandet betalas baserat på den statliga skattemyndighetens beräkning intygar skattemyndigheten på ansökan att fordran uppvisats för myndigheten i detta syfte. Därefter kan fordran inges till domstolen.
Senaste uppdatering: 08/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.