Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Del 9 i statutory instrument (S.I.) nummer 22 från 2014 innehåller bestämmelser om betalning av domstolsavgifter för sådana handlingar som är specifika för småmålsförfarandet. Del 2 i S.I. nummer 22 från 2014 innehåller bestämmelser om betalning av domstolsavgifter i tvistemål vid distriktsdomstolarna och avgifter som är gemensamma för båda förfarandena.

På det irländska domstolsverkets (Courts Service) webbplats har man dessutom nyligen infört onlinetjänster som gör det möjligt att anmäla, granska, betala och göra gällande fordringar, däribland fordringar av mindre värde. Först måste dock ett konto skapas. Systemet är öppet för både privatpersoner och advokatbyråer.

Vilka avgifter gäller?

I samband med ansökningar om tillämpning av småmålsförfarandet tas följande avgifter ut för handlingar som inges till den domstolssekreterare som ansvarar för registreringen av småmål (Small Claims Registrar):

  1. En avgift vid ingivandet av den ursprungliga ansökan.
  2. En avgift vid ingivandet av ett bestridande tillsammans med ett genkäromål.
  3. *** En avgift vid ingivandet av en ansökan om upphävande av en dom.
  4. *** En avgift vid ingivandet av ett överklagande till grevskapsdomstolen (Circuit Court).
  5. *** En avgift vid utfärdandet av en kallelse i form av en Subpoena Ad Testificandum eller Subpoena Duces Tecum (vittneskallelse).

*** Dessa handlingar anges inte i del 9 i S.I. nummer 22 från 2014, men däremot i del 2 i S.I. nummer 22 från 2014.

Hur mycket ska jag betala?

Post

(1)

Avgift

(2)

Handling som ska stämplas

(3)

Ingivande av en ansökan till Small Claims Registrar

25,00 euro

Ansökan eller domstolsavgiftskortet

Ingivande av ett bestridande tillsammans med ett genkäromål till Small Claims Registrar

25,00 euro

Bestridandet eller domstolsavgiftskortet

Ingivande av en ansökan om upphävande av en dom

15,00 euro

Ansökan eller domstolsavgiftskortet

Ingivande av ett överklagande till grevskapsdomstolen (Circuit Court)

25,00 euro

Överklagandet eller domstolsavgiftskortet

Utfärdande av en kallelse i form av en Subpoena Ad Testificandum eller Subpoena Duces Tecum (vittneskallelse)

15,00 euro

Den ursprungliga kallelsen

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgiften inte betalas i samband med ansökan skickas handlingen tillbaka till käranden tillsammans med ett betalningskrav.

Om domstolsavgiften inte betalas vid ett bestridande tillsammans med ett genkäromål granskas handlingen för att se om svarandens genkäromål är giltigt. Om svaret är JA skickas handlingen tillbaka till svaranden tillsammans med ett betalningskrav. Om svaret är NEJ skickas handlingen tillbaka till svaranden tillsammans med en förklaring av varför genkäromålet är ogiltigt. Svaranden får ett nytt bestridandeformulär att fylla i och skicka in till Small Claims Registrar.

Om domstolsavgiften vid en ansökan om upphävande av en dom inte betalas inom den fastställda fristen underrättas domstolens ordförande om detta på ansökningsdagen. Ett beslut kan utfärdas som ger sheriffen rätt att verkställa den ursprungliga tredskodomen. .

Om domstolsavgiften inte betalas vid ett överklagande till grevskapsdomstolen översänds inte ärendeakten till grevskapsdomstolen. Ett beslut kan utfärdas som ger sheriffen rätt att verkställa det ursprungliga domstolsavgörandet.

Om domstolsavgiften inte betalas vid en kallelse i form av en Subpoena Ad Testificandum eller Subpoena Duces Tecum (vittneskallelse) blir kallelsen ogiltig.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna kan betalas på valfri distriktsdomstols stämpelavgiftskontor med hjälp av följande metoder:

Kontant eller med check/postanvisning/bankväxel utställd till domstolens chefstjänsteman.

Avgiften kan också betalas genom att översända en check/postanvisning/bankväxel utställd på relevant distriktsdomstols chefstjänsteman.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om du betalar avgiften på en distriktsdomstols stämpelavgiftskontor ska du behålla det kvitto som domstolstjänstemannen ger dig och registrera den stämplade handlingen/de stämplade handlingarna hos Small Claims Registrar.

Om du betalar genom att översända en check, postanvisning eller bankväxel utställd på chefstjänstemannen ska du behålla en fotokopia av betalningsmetoden och originalpostkvittot. På domstolens begäran måste dessa kunna visas upp som bevis på att du har betalat avgiften.

När kontoret för småmål mottar betalning för en handling stämplar det handlingen och arkiverar kvittot på att avgiften är betald.

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.