Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.
Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Enligt § 33 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) består kostnaderna för rättsliga förfaranden (tiesas izdevumi) av

1) en statlig avgift (valsts nodeva),

2) en kansliavgift (kancelejas nodeva), och

3) nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende.

En statlig avgift måste betalas för varje ansökan som inges till domstolen – ett käromål, ett genkäromål, en ansökan från tredje part med ett separat yrkande i tvistefrågan i processer som redan inletts, en ansökan i en särskild process eller en annan ansökan som föreskrivs i § 34 i civilprocesslagen.

Följande kansliavgifter gäller:

 1. Utfärdande av en kopia av en akt i målet och återutfärdande av ett domstolsbeslut eller domstolsavgörande – 7,11 euro.
 2. Utfärdande av ett intyg – 2,85 euro.
 3. Utfärdande av en dubblettkopia av en exekutionstitel – 14,23 euro.
 4. Intygande av att ett domstolsbeslut träder i kraft, om domstolsbeslutet ska inges till utländska myndigheter – 4,27 euro.
 5. Kallande av vittnen – 4,27 euro per person.
Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende:
 1. Ersättning till vittnen och sakkunniga.
 2. Kostnader i samband med vittnesförhör eller genomförande av platsbesök.
 3. Kostnader som uppstår för att finna svaranden.
 4. Kostnader i samband med verkställandet av ett domstolsbeslut.
 5. Kostnader i samband med delgivning, utfärdande och översättning av domstolsmeddelanden och andra rättsliga handlingar.
 6. Kostnader för att publicera meddelanden i tidskrifter.
 7. Kostnader i samband med pant eller säkerhet.

Statliga avgifter får inte betalas elektroniskt.

Vilka avgifter gäller?

En statlig avgift måste betalas för ett småmål som inges till domstolen.

En kansliavgift måste betalas för utfärdande av kopia av en handling i målet samt för återutfärdande av ett domstolsbeslut eller domstolsavgörande, för utfärdande av en dubblettkopia av en exekutionstitel, för intygande av att ett domstolsbeslut träder i kraft om domstolsbeslutet ska inges till utländska myndigheter och för kallande av vittnen.

Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende är ersättning till vittnen och sakkunniga, kostnader i samband med vittnesförhör eller genomförande av platsbesök, kostnader som uppstår för att finna svaranden, kostnader i samband med verkställandet av ett domstolsbeslut, kostnader i samband med delgivning, utfärdande och översättning av domstolsmeddelanden och andra rättsliga handlingar, kostnader för att publicera meddelanden i tidskrifter och kostnader i samband med pant eller säkerhet.

Hur mycket ska jag betala?

När du inger en ansökan måste du betala en statlig avgift på 15 % av skuldsumman eller minst 71,41 euro. Ingen avgift tas ut vid ansökningar om underhållsbidrag för barn eller föräldrar.

Domstolen kommer att förplikta den förlorande parten att betala den vinnande partens domstolskostnader. Om en talan har bifallits i vissa delar förordnar domstolen att kärandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som bifölls, och att svarandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som ogillades. Vid ett anslutningsöverklagande (blakus sudzība) av ett domstolsavgörande, eller vid förnyad prövning av en tredskodom, återbetalas inte den statliga avgiften.

Om käranden drar tillbaka en fordran måste han eller hon ersätta svarandens domstolskostnader. I så fall behöver svaranden inte ersätta kärandens domstolskostnader. Om en kärande emellertid drar tillbaka sina fordringar på grund av att svaranden frivilligt har betalat dem efter att de framställdes förpliktar domstolen svaranden, på kärandens begäran, att ersätta kärandens domstolskostnader.

Om domstolen bestämmer sig för att inte pröva en talan förpliktar domstolen käranden, på svarandens begäran, att ersätta svarandens domstolskostnader.

Om käranden är befriad från skyldigheten att betala domstolskostnader förpliktas svaranden att betala kärandens domstolskostnader till statskassan i förhållande till den del av fordran som har tillgodosetts.

Följande kansliavgifter gäller:

 1. Utfärdande av en kopia av en akt i målet och återutfärdande av ett domstolsbeslut eller domstolsavgörande – 7,11 euro.
 2. Utfärdande av ett intyg – 2,85 euro.
 3. Utfärdande av en dubblettkopia av en exekutionstitel – 14,23 euro.
 4. Intygande av att ett domstolsbeslut träder i kraft, om domstolsbeslutet ska inges till utländska myndigheter – 4,27 euro.
 5. Kallande av vittnen – 4,27 euro per person.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om en ansökan inte åtföljs av dokument som styrker att statliga avgifter och andra domstolskostnader har betalats i enlighet med det förfarande och till de belopp som föreskrivs i lag går domstolen, i enlighet med § 133 i civilprocesslagen, inte vidare med behandlingen av ansökan och kommer att fastställa en tidsfrist för när käranden ska ha åtgärdat bristerna.

Om käranden åtgärdar bristerna inom den föreskrivna tidsfristen anses käromålet ha ingetts den dag det ingavs till domstolen första gången.

Om käranden inte åtgärdar bristerna inom tidsfristen anses ansökan inte ha ingetts och skickas tillbaka till käranden.

Att ett käromål skickas tillbaka till käranden hindrar inte käranden från att på nytt inge det till domstolen, i enlighet med det ordinarie förfarande som föreskrivs i lag.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den statliga avgiften och kansliavgiften kan betalas till statskassan (Valsts kase). Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende kan betalas till domstolskansliet (Tiesu administrācija).

Avgiften för domstolsverksamhet (den statliga avgiften) (§ 34 i civilprocesslagen), med undantag för punkt 6):

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar handling (en statlig avgift) (§ 34 i civilprocesslagen, punkt 6) ska betalas enligt följande:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kansliavgiften (§ 38 i civilprocesslagen):

Kansliavgiften vid en domstol:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av en kansliavgift görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende (§ 39 i civilprocesslagen):

Distriktsdomstolar och regionala domstolar

Mottagare: Tiesu administrācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21499”, och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av kostnaderna för behandling av ett ärende görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När du inger en ansökan till domstolen måste du bifoga dokument som styrker att du har betalat den statliga avgiften och andra domstolskostnader i enlighet med det förfarande och till det belopp som föreskrivs i lag.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.