Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Inledning

Enligt artikel 33 i civilprocesslagen (Civilprocesa likumsbestår kostnaderna för rättsliga förfaranden (tiesāšanās izdevumi) av

 1. domstolsavgifter,
 2. depositioner,
 3. kostnader kopplade till rättsprocessen.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter består av följande:

1. En statlig avgift (valsts nodeva):

En statlig avgift måste betalas för varje ansökan som inges till domstolen – ett käromål, ett genkäromål, en ansökan från tredje part med ett separat yrkande i tvistefrågan i processer som redan inletts, en ansökan i en särskild process eller en annan ansökan som föreskrivs i artikel 34 i civilprocesslagen.

2. Kostnader kopplade till handläggningen av ärendet, dvs.

 1. ersättning till vittnen och sakkunniga,
 2. kostnader som rör vittnesförhör eller utförande av inspektioner på plats,
 3. kostnader som uppstår för att finna svaranden eller ett vittne,
 4. kostnader i samband med verkställandet av en dom,
 5. kostnader i samband med upprättande, delgivning, utfärdande och översättning av kallelser till domstol och andra domstolshandlingar samt för återsändande av skriftlig bevisning,
 6. kostnader i samband med upprättande och utfärdande av rättsliga meddelanden,
 7. kostnader i samband med att säkra fordran eller med provisoriska skyddsåtgärder.

3. Kostnader kopplade till förfarandet, dvs.

 1. advokatarvoden,
 2. kostnader som avser närvaro vid domstolsförhandlingar,
 3. kostnader som rör insamling av bevis,
 4. kostnader som rör statligt finansierad rättshjälp,
 5. kostnader för tolkhjälp vid domstolsförhandlingen.

Hur mycket ska jag betala?

artikel 34 i civilprocesslagen anges de statliga avgifterna per mål, uttryckt som en kontant summa att betala för ansökningar i mål om äktenskapsskillnad, för ansökningar i särskilda förfaranden, för andra ansökningar som inte är av ekonomisk art eller när ingen bedömning krävs, för ansökningar om att ogiltigförklara ett skiljeavtal, för ansökningar som rör upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för databaser (sui generis), varumärken, kontrollmärken och geografiska beteckningar, patent, mönster, växtsorter, överträdelser och skydd av halvledarprodukts kretsmönster, ansökningar om skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas där tvisten prövas av överklagandenämnden för industriellt rättsskydd, för ansökningar i ärenden om att ogiltigförklara ett beslut av ett möte med deltagare (aktieägare) i ett kapitalbolag, för ansökningar relaterade till säkerhet eller provisoriska skyddsåtgärder, för ansökningar om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, för ansökningar om ett självständigt bevisförfarande som inges innan några rättsliga åtgärder inleds, för ansökningar om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, för ansökningar om verkställighet av skyldigheter enligt domstolsavgöranden, för ansökningar om obestridd verkställighet av skyldigheter, för ansökningar om utfärdande av en exekutionstitel för erkännande och verkställighet av en skiljedom från permanenta skiljedomstolen eller en utländsk skiljedomstol, för ansökningar om återupptagande av ett förfarande och om att återinleda ett förfarande efter en tredskodom, för ansökningar om att inleda ett förfarande för bodelning av makars gemensamma egendom, för klagomål i skyddsförfaranden, för klagomål i insolvensförfaranden på grund av beslut som fattats av borgenärssammanträden, för klagomål om beslut som fattats av avdelningen för insolvenskontroll (Maksātnespējas kontroles dienests) samt med avseende på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden, för ansökningar om konsolidering av fast egendom i köparens namn, för ansökningar om överflyttning av parternas processuella rättigheter, om en sådan ansökan inges till domstolen efter det att det slutliga beslutet i ärendet har vunnit laga kraft, för ansökningar om att upphäva avskrivning av skuldförbindelser för fysiska personer, för ansökningar om utfärdande av ett likalydande exemplar av en exekutionstitel.

Ministerrådet fastställer det belopp som ska betalas till vittnen och sakkunniga, liksom kostnadsnivå och beräkningsmetod för vittnesförhör eller genomförande av platsbesök, för att finna svarande eller vittnen, för att upprätta, delge, utfärda och översätta kallelser och andra därmed sammanhängande rättsliga handlingar, för att återsända skriftlig bevisning, för att upprätta och offentliggöra rättsliga meddelanden samt för att säkra anspråk eller för provisoriska säkerhetsåtgärder.

Storleken på den säkerhet som ska ställas fastställs i artikel 43.1 i civilprocesslagen.

I artikel 44 i civilprocesslagen anges i vilken omfattning kostnaderna kopplade till ärendet ersätts.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om en ansökan inte åtföljs av dokument som styrker att statliga avgifter och andra domstolskostnader har betalats i enlighet med det förfarande och till de belopp som föreskrivs i lag går domstolen, i enlighet med artikel 133 i civilprocesslagen, inte vidare med behandlingen av ansökan och kommer att fastställa en tidsfrist för när käranden ska ha åtgärdat bristerna.

Om käranden åtgärdar bristerna inom den föreskrivna tidsfristen anses ansökan ha ingetts den dag den ingavs till domstolen första gången.

Om käranden inte åtgärdar bristerna inom tidsfristen anses ansökan inte ha ingetts och skickas tillbaka till käranden.

Att en ansökan skickas tillbaka till käranden hindrar inte käranden från att på nytt inge den till domstolen, i enlighet med det ordinarie förfarande som föreskrivs i civilprocesslagen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den statliga avgiften kan betalas till statskassan (Valsts kase).

Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende kan betalas till domstolskansliet (Tiesu administrācija).

Statliga avgifter och domstolskonton

Statlig rättslig avgift (artikel 34 i civilprocesslagen, med undantag för punkt 6 [för ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar handling]):

Mottagare: Statskassan

Registreringsnummer: 90000050138

Konto nr LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Statskassan

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens uppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Statlig avgift för ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar handling (artikel 34.6 i civilprocesslagen):

På webbplatsen för elektroniska auktioner, gå till avdelningen ”Andra tjänster” och be inkassohandläggaren att utfärda en faktura för den statliga avgiften (för ansökan om verkställighet av en verkställbar handling) och betala den innan du lämnar in den verkställbara handlingen för verkställighet.

Syfte med betalningen: Ange fakturanummer och den verkställbara handlingens nummer.

Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende vid distriktsdomstol (stadsdomstol) eller regional domstol (artikel 39 i civilprocesslagen); kostnader i samband med verkställighet av skyldigheter enligt domstolsavgöranden (artikel 406.3 i civilprocesslagen):

Mottagare: Domstolskansliet

Registreringsnummer: 90001672316

Konto nr LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Statskassan

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21490” och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende görs för en annan persons räkning måste den personens uppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När du inger en ansökan till domstolen måste du bifoga dokument som styrker att du har betalat den statliga avgiften och andra domstolskostnader i enlighet med det förfarande och till det belopp som föreskrivs i lag.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.