Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

En domstolsstämpelskatt på det belopp som anges i artikel 80.1.1 i den litauiska civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas) tas ut vid tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet.

Enligt den litauiska regeringens resolution nr 1240 av den 27 oktober 2011 om godkännande av beräkning, betalning, kvittning och återbetalning av stämpelskatt kan denna skatt även betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Det belopp som ska betalas i domstolsstämpelskatt anges i nästa punkt.

Hur mycket ska jag betala?

Beroende på fordran 3 %, dock minst 50 litauiska litas (LTL). Om inlagor och deras bilagor endast inges till domstolen i elektronisk form tas ett belopp motsvarande 75 % av stämpelskatten ut för respektive inlaga, dock minst 10 LTL.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Ansökan ska åtföljas av handlingar och annan bevisning som ligger till grund för kärandens krav, samt bevis på att stämpelskatten har betalats.

Om stämpelskatten inte har betalats fastställer domstolen en frist för när den måste ha betalats. Denna får inte vara kortare än sju dagar. Domstolens beslut ska meddelas senast nästa arbetsdag efter utfärdandet.

Om den part som ingett inlagan följer domstolens instruktioner inom den fastställda fristen anses inlagan ha ingetts den dag den ursprungligen ingavs till domstolen. I annat fall anses den inte ha ingetts. Senast fem arbetsdagar efter utgången av betalningsfristen utfärdar domstolen i så fall ett beslut om att inlagan ska skickas tillbaka till den person som ingav den, tillsammans med eventuella åtföljande handlingar.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsstämpelskatten betalas till det budgetkonto som tillhör den nationella skatteinspektionen vid Litauens finansministerium, och på det sätt som den aktuella personen har valt (internetbank, kontant, bankgirering osv.)

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningsordern eller någon annan handling som styrker betalning fungerar som bevis på att stämpelskatten är betald. Följande uppgifter måste ingå:

  1. Betalarens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer namn och organisationsnummer).
  2. Den andra partens (svarande, gäldenär osv.) förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer namn och organisationsnummer).
  3. Betalningsdag.
  4. Betalningskod.
  5. Belopp.
  6. Syftet med betalningen (anges som ”stämpelskatt” och namnet på den domstol vid vilken talan väckts).

Om stämpelskatten betalas av partens ombud (advokat, advokatbiträde eller någon annan person som företräder partens intressen) bör betalningsordern eller annan handling som bekräftar betalningen utöver ovanstående uppgifter även ange den företrädda partens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer namn och organisationsnummer).

Om stämpelskatten betalas på elektronisk väg behöver inga handlingar visas upp för att bekräfta betalningen.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.